Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ELŻBIETA BERAN"

Modyfikacja właściwości sorpcyjnych granulowanych sorbentów przeznaczonych do regeneracji olejów

Czytaj za darmo! »

Stosując różne techniki modyfikacji i przetwarzania zwietrzeliny haloizytowej należącej do naturalnych glinokrzemianów Dolnego Śląska, wytworzono granulowane sorbenty o właściwościach umożliwiających stosowanie ich w procesach regeneracji olejów mineralnych. Wykonano badania charakterystycznych cech powierzchni otrzymanych sorbentów. Określono wpływ struktury porów oraz właściwości kwasowo-[...]

Ocena polioksyalkilenoglikoli (PAG) i modyfikacja ich struktur w aspekcie zastosowania jako bazowych olejów smarowych

Czytaj za darmo! »

Polialkilenoglikole typu polioksyalkilenodiole i -triole, różniące się średnią masą molową (350- 3600), liniową i rozgałęzioną budową cząsteczki, jak również strukturą łańcuchów, poddano ocenie w aspekcie wykorzystania ich jako bazowych olejów smarowych. Przedstawiono wpływ masy molowej i budowy strukturalnej badanych PAG na lepkość, wskaźnik lepkości, temperaturę płynięcia, rozpuszczalnoś[...]

 Strona 1