Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"MIECZYSŁAW JAROSZYŃSKI"

Wypełnienia kolumn reaktywnych i ich specyficzne charakterystyki hydrodynamiczne

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono badania charakterystyk hydrodynamicznych pięciu różnych wypełnień strukturalnych przeznaczonych dla destylacji reaktywnej. Zastosowano kolumnę o średnicy 250 mm i układ woda-powietrze. Wyznaczono opory przepływu przez wypełnienie suche i zraszane, zawieszenie cieczowe statyczne i dynamiczne oraz rozkłady czasów przebywania fazy ciekłej. Wskazano na szereg specyficznych zachow[...]

Model matematyczny procesu odwodornienia etylobenzenu do styrenu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono matematyczny model procesu katalitycznego odwodornienia etylobenzenu do styrenu. Zweryfikowano go na podstawie danych pomiarowych uzyskanych w reaktorze przemysłowym dla różnych wariantów prowadzenia ruchu. Wyestymowano parametry równań kinetycznych tego modelu. Fizykochemiczny opis procesu atalityczne odwodornienie etylobenzenu to podstawowy proces przemysłowej produkcji sty[...]

Racjonalna technicznie optymalizacja katalitycznych reaktorów chemicznych


  W celu ułatwienia poszukiwań odpowiedniego rodzaju wypełnienia reaktorów katalitycznych zaproponowano proces optymalizacji oparty na kryteriach oceny efektywności działania. Przedstawiono model kryterialny uwzględniający efekt pracy reaktora, czyli zysk (transport masy z reakcją chemiczną) oraz koszt operacji (opory przepływu płynu przez reaktor). Zaprezentowano wyniki uzyskane podczas optymalizacji różnych wypełnień reaktorowych. A criterial model of chem. reactors including effects of reactor operation, profits (mass transport with chem. reaction) and operation cost (flow resistance through the reactor) was developed. Variuos catalytic reactor packings were optimized. Klasyczne zagadnienie optymalizacji kosztowej oparte na rachunku ekonomicznym i opisane np. przez Sieniutycza1) jest zapewne najbardziej właściwe i wiarygodne z punktu widzenia praktyki. Wymaga ono jednak znajomości nie tyle inżynierii, co ekonomii. Często cena np. analogicznych aparatów dwóch producentów różni się istotnie. Ceny katalogowe są zwykle poważnie obniżane w ofertach przetargowych. Ceny ropy naftowej, stali i energii zmieniają się znacznie w ciągu 1-2 lat. Dodatkowym problemem jest brak wiarygodnych cen aparatury chemicznej. Parametrem przyjmowanym zwykle arbitralnie i bez głębszego uzasadnienia jest graniczny okres zwrotu inwestycji, który zdecydowanie determinuje położenie szukanego optimum. Wobec tych zastrzeżeń rachunek ekonomiczny obarczony jest znacznym stopniem niepewności. W tej sytuacji pożyteczną rolę odgrywają pewne ogólne wskazówki projektowe. Większość projektantów optymalizuje swoje projekty aInstytut Inżynierii Chemicznej PAN, Gliwice; bPolitechnika Opolska, Opole; cUniwersytet Jagielloński, Kraków Andrzej Kołodzieja, b, Joanna Łojewska c, Mieczysław Jaroszyńskia, Marzena Iwaniszyna, *, Joanna Ochońska a, C, Przemysław Jodłowskic, Bożena Janusa, Tadeusz Kleszcza Racjonalna technicznie optymalizacja katalitycznych reaktorów chemic[...]

Metallic foams as alternative catalyst carriers for highly exothermic processes for catalytic oxidation Piany metalowe jako alternatywny nośnik katalizatora w silnie egzotermicznych procesach utleniania katalitycznego DOI:10.15199/62.2015.10.35


  Flow resistance and heat transfer were studied in an air flow through a tube filled with solid foams. The foams were recommended as catalyst carriers for the exothermic oxidn. Przeprowadzono badania oporów przepływu i współczynników wnikania ciepła dla przepływu powietrza przez rurę wypełnioną pianami stałymi, rozważanymi jako nośnik katalizatora w egzotermicznych procesach selektywnego utleniania. Stwierdzono intensywny transport ciepła i niewielkie opory przepływu. Oceniono piany stałe jako obiecujący nośnik katalizatora w rozważanych procesach. Procesy selektywnego utleniania węglowodorów do bezwodników ftalowego i maleinowego oraz tlenku etylenu są ważnymi syntezami chemicznymi. Wydzielają się w nich znaczne ilości ciepła ok. 1400 kJ/kg surowca (węglowodoru). Procesy te, realizowane na katalizatorach tlenkowych (wanadowych i tytanowych) przebiegają w wysokich temperaturach i ze znaczną intensywnością. Wspólnym problemem jest wąski przedział temperatur, w których procesy te można prowadzić. Poniżej tego zakresu reakcja ustaje a powyżej następuje termiczna dezaktywacja katalizatora. Reakcje selektywnego utleniania węglowodorów prowadzone są w reaktorach wielorurowych, zawierających od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy rurek o średnicy ok. 1 cala, wypełnionych złożem katalitycznym. Katalizatory są wytłaczane (tabletki) lub osadzane na ceramicznych kształtkach (pierścienie i półpierścienie o wymiarach do 10 mm). Rurki reaktora są intensywnie chłodzone łaźnią stopionych soli (tzw. saletra) cyrkulującą w przestrzeni międzyrurowej. Największy opór cieplny występuje na wewnętrznej powierzchni rurek reaktora, wobec zbyt małego współczynnika wnikania ciepła. Powoduje to zjawisko piku termicznego (hot-spot) migrującego powoli w kierunku końca reaktora i prowadzącego do dezaktywacji całego złoża katalitycznego. Nowe katalizatory o wyższej odporności termicznej oraz różnicowanie aktywności katalizatora wzdłuż reaktora nie dały [...]

 Strona 1