Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"ADAM KROGULECKI"

Oksypropylenowanie metanolu i etanolu w obecności różnych katalizatorów DOI:

Czytaj za darmo! »

Badano składy produktów powstających w wyniku oksypropylenowania alkoholi w obecności trzech katalizatorów: wodorotlenku potasowego, trietyloaminy i kwasu ortofosorowego. Katalizatory te wykazały stosunkowo dużą aktywność w reakcji tlenku propylenu z czystym metanolem i stosunkowo małą aktywność w reakcji tlenku propylenu z etanolem zawierającym domieszkę wody. W reakcji alkoholu z tlenkiem alkilenowym katalizowanej kwasem tworzy się jon oksoniowy, który reaguje z alkoholem według mechanizmu jedno- lub dwucząsteczkowego20). W wypadku mechanizmu jednocząsteczkowego stadium ograniczającym szybkość reakcji jest rozpad jonu oksoniowego: Etery alkilowe glikoli propylenowych mają szerokie zastosowanie. W płynach hamulcowych mogą być użyte jako rozpuszczalniki lub środki smarne1 ^ 6). Stosowane są również jako dodatki do paliw silnikowych7 ^ 10), zapobiegają tworzeniu się nagarów i osadów w gaźnikach, pompach paliwowych, rurociągach i zbiornikach oraz powstawaniu toksycznych substancji (tlenku węgla, benzopirenów) w gazach spalinowych. W środkach myjących i czyszczących są wykorzystywane do usuwania z powierzchni resztek żywic poliestrowychn), pyłu azbestowego z tarcz hamulcowych12), do mycia metali z olejowej powłoki antykorozyjnej13), do mycia szyb samochodowych14). Etery alkilowe glikoli propylenowych są również stosowane jako stabilizatory chloroformu15) i l,l,l-trichloroetanu16), jako ciecze chłodzące w silnie obciążonych silnikach spalinowych17), do napędzania turbin18) oraz jako środki pianotwórcze do floatacji rud miedzi19). Etery alkilowe glikoli propylenowych można otrzymać w wyniku reakcji alkoholi z tlenkiem propylenu katalizowanej przez kwasy lub zasady. W pierwszym etapie reakcji tlenku alkilenowego z alkoholami katalizowanej wodorotlenkami tworzy się alkoholan, który atakuje pierścień epoksydowy zgodnie z mechanizmem typu S[...]

Badania nad procesami oksyetylenowania niższych alkoholi alifatycznych DOI:

Czytaj za darmo! »

Prowadzone w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" badania nad oksyetylenowaniem niższych alkoholi alifatycznych (Cj ч-С4) doprowadziły do uruchomienia pierwszej w Polsce wytwórni eterów etylowych glikoli etylenowych.Fakt dysponowania tymi eterami skłoni! ICSO do podjęcia dalszych badań, których wynikiem było opracowanie technologii wytwarzania płynu hamulcowego z surowców krajowych i uruchomienie jego produkcji. W kraju nie wytwarzano dotychczas oksyetylatów niższych alkoholi alifatycznych, a wielkość ich importu zależała od dostępności dewiz. Główne ilości importowanych eterów przeznaczano do produkcji płynów hamulcowych oraz nowoczesnych farb i lakierów. Pogłębiający się z każdym rokiem deficyt wyrobów otrzymywanych z użyciem importowanych eterów spowodował podjęcie w ICSO "Blachownia" prac badawczych nad wytwarzaniem tych związków. Otrzymuje się je przeważnie w wyniku reakcji alkoholi Сг — C4 z tlenkiem etylenu: Oksyetylaty niższych alkoholi alifatycznych stanowią ważną grupę związków organicznych o szerokim zastosowaniu. Wykorzystuje się je jako podstawowy składnik nowoczesnych płynów hamulcowych, jako rozpuszczalnik w przemyśle farb i lakierów, dodatek do paliw lotniczych, środek pomocniczy dla przemysłu elektronicznego, rozpuszczalnik wyrobów chemii gospodarczej (głównie tych, które produkuje się w formie aerozoli w opakowaniach typu "spray"). ROH + n CH2—CH - v temp., ciśn. kat. ► R—O—(CH2—CH20)"H. Proces zachodzi w obecności alkalicznych katalizatorów, takich jak wodorotlenek sodowy lub potasowy, przy nadmiarze alkoholu1). Mgr inż. Adam KROGULECKI w roku 1971 ukończył Wydział Chemiczny Politechniki ^ Śląskiej w Gliwicach. Jest specjalistą w ICSO "Blachownia" w Kędzierzynie-Ko źlu. Specjalność - technologia podstawowej syntezy organicznej. Dr Gerard BEKIERZ w roku 1957 ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest adiunk[...]

Wpływ niektórych amidów, związków wielowodorotlenowych i karbaminianów na emisję formaldehydu z utwardzonych klejów mocznikowych

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ wybranych amidów, związków wielowodorotlenowych i karbaminianów na emisję formaldehydu z utwardzonego kleju mocznikowego. Stwierdzono, że większość tych dodatków umożliwia zmniejszenie emisji formaldehydu, zwłaszcza w warunkach, w których emisja z kleju nie zawierającego żadnego dodatku jest stosunkowo duża. Kleje mocznikowe są powszechnie stosowane w produkcji sklejek drewnia[...]

Mono- i diuretany glikoli alkilenowych jako plastyfikatory żywic aminowych

Czytaj za darmo! »

Przebadano wpływ dodatku mono- i diuretanu glikolu dietylenowego do żywic aminowych na ich elastyczność. Żywice o bardzo dużej elastyczności otrzymano, zastępując 6,1% mol. grup -NH2 pochodzących z mocznika grupami -NH2 z mono- i diuretanu glikolu dietylenowego. Podobne właściwości plastyfikujące uzyskano, wykorzystując jako dodatek do żywic uretany glikolu dipropylenowego i uretany glikolu[...]

Emisja formaldehydu z lakierów zawierających żywice aminowe

Czytaj za darmo! »

Zbadano zmiany emisji formaldehydu w czasie w zależności od rodzaju użytej do badań żywicy aminowej i pochłaniacza formaldehydu. Badania przeprowadzono metodą kolorymetryczną w pomieszczeniu biurowym i w warunkach laboratoryjnych - w komorze. tosowanie żywic aminowych jest ograniczone ze względu na emisję formaldehydu przez wyroby lakiernicze lub klejowe otrzymane z tych żywic. Dotyczy to z[...]

Wyznaczenie czasu starzenia się ogniochronnych lakierów typu KROMOS utwardzanych kwasem ortofosforowym DOI:

Czytaj za darmo! »

Opracowano metodę wyznaczania czasu starzenia się ogniochronnych lakierów utwardzanych kwasami. Wyznaczono funkcję, którą można zastosować do badania przebiegu reakcji chemicznych na podstawie obserwacji zmian lepkości lakieru wraz z upływem czasu. Do obliczenia czasu spękania powłok lakierniczych w temperaturze otoczenia zastosowano czas ich spękania w podwyższonej temperaturze i wyznaczony przyrost szybkości reakcji następujący ze wzrostem temperatury. W budynkach mieszkalnych, magazynach, obiektach przemysłowych i inwentarskich powszechnie stosuje się łatwo palne elementy konstrukcyjne, a także wyposażenie wykonane z drewna i materiałów drewnopochodnych, które zwiększają ryzyko pożaru. Chcąc zminimalizować zagrożenie, należy elementy te zabezpieczyć substancjami ogniochronnymi. Pogorzelski i Fangrat1} omówili możliwości stosowania krajowych środków do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych. Z analizy przedstawionej przez tych autorów wynika, że brakuje środka ogniochronnego, który by spełniał wymagania określone obowiązującymi w Polsce przepisami. W Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie- Koźlu opracowano technologię wytwarzania z żywicy aminowej spienianych przezroczystych lakierów ogniochronnych do zabezpieczania elementów drewnianych i drewnopochodnych. Lakiery te (seria KROMOS) uzyskały pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, a obecnie są atestowane w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie w celu dopuszczenia ich do ogólnego stosowania. W badaniach nad wyznaczeniem czasu starzenia powłok uzyskanych z lakierów KROMOS napotykano trudności związane z oceną trwałości tych powłok. Niektóre z nich pękały w ciągu kilku dni od momentu naniesienia na zabezpieczony materiał, a inne w ogóle nie pęk[...]

Badania procesu estryfikacji kwasu benzoesowego glikolem dietylenowym

Czytaj za darmo! »

Badano kinetykę reakcji estryfikacji kwasu benzoesowego glikolem dietylenowym w warunkach laboratoryjnych w obecności kwasu siarkowego i kwasu p-toluenosulfonowego jako katalizatorów, z azeotropowym usuwaniem wody z mieszaniny reakcyjnej. Reakcja przebiegała dwustopniowo poprzez monobenzoesan glikolu dietylenowego. Stwierdzono pełne przereagowanie kwasu benzoesowego w warunkach reakcji. [...]

Wpływ ciśnienia na szybkość desorpcji 1,2-dichloroetanu z powierzchni katalizatora srebrowego podczas utleniania etylenu DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad wpływem ciśnienia na selektywność przemiany etylenu w tlenek etylenu po wprowadzeniu na złoże katalityczne pewnej ściśle określonej ilości 1,2-dichloroetanu. Obserwacja zmian stopnia konwersji tlenu i etylenu umożliwiła określenie szybkości desorpcji inhibitora z powierzchni katalizatora. Otrzymane wyniki wskazują na występowanie na powierzchni katalizatora srebrowego dwu rodzajów aktywnych centrów, które biorą udział w reakcji powstawania tlenku etylenu. Wytwarzanie tlenku etylenu metodą katalitycznego utleniania etylenu w obecności srebra osadzonego na nośniku jest procesem powszechnie wykorzystywanym w przemyśle. Mimo to omawiany proces jest wciąż bardzo intensywnie badany, dzięki czemu obserwuje się systematyczny postęp w tej dziedzinie. W szczególności dąży się do poprawy jakości katalizatora srebrowego stosowanego podczas tej reakcji. Podstawowym parametrem określającym jakość katalizatora jest selektywność przemiany etylenu w tlenek etylenu1,2’. Ważnym czynnikiem wpływającym na tę selektywność jest ilość i sposób wprowadzenia3,4) inhibitora całkowitego utleniania (spalania) etylenu. Odgrywa to istotną rolę w procesach przemysłowych, ponieważ w optymalnych warunkach stosowanie inhibitora umoż[...]

Zastosowanie pomiarów fotometrycznych do śledzenia postępu reakcji w syntezie żywic fenolowo-formaldehydowych z udziałem zasadowych katalizatorów

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań dotyczących próby wykorzystania pomiarów fotometrycznych do śledzenia postępu reakcji fenolu z formaldehydem w środowisku alkalicznym. W badaniach zastosowano plan doświadczeń wg modelu Boxa i Behnkena, w którym funkcjami wejściowymi były: stężenie katalizatora, temperatura oraz stosunek molowy fenolu i formaldehydu. Wyniki prac pokazały istnienie korelacji pomi[...]

Oznaczanie składu produktów reakcji mocznika z glikolem dietylenowym za pomocą wysoko sprawnej chromatografii cieczowej na fazach odwróconych (RP HPLC)

Czytaj za darmo! »

Opracowano szybką metodę rozdziału i analizy ilościowej mieszaniny mocznika, glikolu dietylenowego, mono- i dikarbaminianu glikolu dietylenowego. Próby poreakcyjne analizowano bezpośrednio na kolumnie Hypersil ODS z zastosowaniem detektora RI (temp. 30°C) i wody jako fazy ruchomej. Procedura analizy jest szybka, prosta, odtwarzalna i odpowiednia dla analiz rutynowych. Omówienie wyników Żyw[...]

 Strona 1  Następna strona »