Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"TADEUSZ WOLSKI"

Zastosowanie sorbentów poliamidowych PA -6 do analizy chromatograficznej TLC pochodnych aminokwasów DOI:

Czytaj za darmo! »

Wykonano porównawcze badania chromatograficzne TLC pochodnych aminokwasów D A B S-N 02-AK na sorbentach poliamidowych PA-6 i P-6D. Zbadano kilkanaście dwuskładnikowych i trójskładnikowych układów rozwijających. Przeprowadzono systematyczne badania współczynników R f i R M dla pochodnych D A B S-N 02-AK w zależności od stężenia kwasów mrówkowego i octowego. Stwierdzono prostoliniowy przebieg tych zależności. Wykazano, że istnieje korelacja między właściwościami sorpcyjnymi obu badanych sorbentów poliamidowych. Poliamidy są powszechnie stosowane jako tworzywa techniczne, włókna w dziewiarstwie, sorbenty (w postaci sproszkowanej) w analizie i preparatyce chemicznej oraz fitochemicznej, a także nośniki substancji biologicznie czynnych (w postaci pudrów, zasypek lub granulatów) w farmacji i medycynie1" 6*. W poliamidzie są obecne aktywne grupy amidowe, które mogą tworzyć sieć wiązań wodorowych wpływających na strukturę krystalograficzną polimeru. Stwierdzono, że w cząsteczkach poliamidu występują trzy obszary o różnym stopniu uporządkowania przestrzennego: amorficzny, mezomorficzny i krystaliczny, który cechuje duże uporządkowanie struktury przestrzennej związane z obecnością wiązań wodorowych między sąsiednimi łańcuchami polimeru. Budowa obszaru amorficznego najsilniej wpływa na właściwości sorpcyjne poliamidu. Jak \ wiadomo, zależą one od liczby wolnych grup ^ N H i —CO— w tym obszarze. Uważa się, że poliamid PA-6, który ma ok. 40% wolnych grup ^ N H , charakteryzuje się dobrymi właściwościami sorpcyjnymi1,2,5). Poliamidy to złożone sorbenty zdolne do adsorpcji substancji lipofilnych i hydrofilnych. Ich zdolności sorpcyjne wynikają głównie z obecności protonoakceptorowych centrów sorpcyjnych, które mogą tworzyć wiązania wodorowe z substancjami zawierającymi grupy protonodonorowe, takie jak: hydroksylowa, aminowa, iminowa, karboksylowa, sulfonowa oraz fosfogrupy. Końcowe wolne grupy aminowe poliamidów umożliwiają sor[...]

Ekstrakcja produktów naturalnych gazami w stanie nadkrytycznym

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono podstawy teoretyczne ekstrakcji wysokociśnieniowej, w której wykorzystuje się: gazy sprężone, ekstrakcję gazami ciekłymi (ekstrakcja podkrytyczna) oraz ekstrakcję płynnymi mediami w stanie nadkrytycznym. Omówiono zalety ekstrakcji nadkrytycznej i warunki doboru układów ekstrakcyjnych. Przedstawiono parametry prowadzenia ekstrakcji nadkrytycznej z użyciem ditlenku węgla i char[...]

Naturalne pestycydy i ich zastosowanie w ochronie roślin

Czytaj za darmo! »

Rosnące zanieczyszczenie naturalnego środowiska m.in. pestycydami syntetycznymi skłania do badań i poszukiwań nowych naturalnych środków ochrony roślin. Przedstawiono wyniki badań zastosowania niektórych naturalnych ekstraktów i preparatów wykazujących właściwości biocydowe. Przedmiotem badań były preparaty i ekstrakty z granulatu keratyno-koro-mocznikowego (KKM), z ziela jeżówki purpurowe[...]

Możliwości produkcji i zastosowania sorbentów poliamidowych PA-6 i PA-6,6

Czytaj za darmo! »

Opisano prostą, wydajną i bezodpadową metodę otrzymywania sorbentów poliamidowych PA-6 i PA-6,6 z przemysłowych odpadów dziewiarskich. Podano charakterystykę uzyskanych w ten sposób sorbentów. Stwierdzono, że mają one dobre właściwości sorpcyjne dzięki obecności grup: amidowych, iminowych i karboksylowych w amorficznych i mezomorficznych obszarach struktur makrocząsteczkowych. Przedstawiono [...]

Zastosowanie zasadowego węglanu miedzi w technologii otrzymywania mocznika miedziowanego

Czytaj za darmo! »

Opisano prostą, tanią i wydajną metodę otrzymywania mocznika miedziowanego, który może zawierać 1 ÷ 3 % Cu w postaci zasadowego węglanu miedzi (CuCO3-Cu(OH)2-H2O). Produkt ten jest skuteczniejszy od powszechnie wykorzystywanych nawozów miedziowych. Jego stosowanie zapewnia dobrą przyswajalność miedzi i azotu przez rośliny uprawne. iedź jest pierwiastkiem niezbędnym dla wydajnej produkcji z[...]

Otrzymywanie sorbentów poliamidowych (PA-6) z odpadów dziewiarskich DOI:

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania nad przetwarzaniem dziewiarskich odpadów przemysłowych na sorbenty poliamidowe PA-6. W wyniku tych badań ustalono optymalne warunki rozpuszczania odpadów PA-6 i wytrącania sorbentów (45-proc. kwas siarkowy, temp. 363 — 368 K, czas 10 h- 15 min). Określono właściwości otrzymanych sorbentów PA-6 i omówiono niektóre możliwości zastosowania ich w analizie, rolnictwie i przemyśle. Poliamidy są to związki wielkocząsteczkowe zawierające w każdej makrocząsteczce powtarzające się ugrupowania —CO—NH—. Cząsteczki te odznaczają się zdolnością do pęcznienia w różnych rozpuszczalnikach oraz do sorpcji różnych substancji, związanej z obecnością protanoakceptorowych centrów sorpcyjnych. Centra te mogą tworzyć wiązania wodorowe z substancjami mającymi grupy protonodonorowe, takie jak: hydroksylowe, aminowe, iminowe, karboksylowe, sulfoi fosforogrupy1 Poliamidy są odporne na działanie większości rozpuszczalników organicznych, stężonych alkaliów i rozcieńczonych kwasów, są jednak podatne na działanie utleniaczy. Otrzymuje się je w wyniku polikondensacji lub polimeryzacji określonych związków o małych rozmiarach cząsteczek - monomerów. Tak więc np. kwas e-aminokapronowy (EAK) lub kaprolaktam jest stosowany do produkcji polikaprolaktamu, czyli poliamidu 6 (PA-6) zwanego stylonem21. Ważnymi dziedzinami zastosowania sorbentów poliamidowych są: analiza związków organicznych metodami chromatografii cienkowarstwowej(TLC) i cieczowej(LC), zwłaszcza analiza substancji pochodzenia naturalnego, oraz preparatyka i oczyszczanie ekstraktów roślinnych. Wielkość ziaren sorbentów stosowanych w chromatografii TLC i LC wynosi 50 -ь 400 fim1 ’. Jak stwierdzono, w cząsteczkach polimerów tworzących włókna, m.in. w cząsteczkach poliamidów, istnieją obszary o różnym stopniu uporządkowania przestrzennego: amorficzny czyli bezpostaciowy, mezomorficzny i krystaliczny, przy czym na właściwości sorpcyjne najbardziej [...]

 Strona 1