Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JANINA MACHEJ"

Sekwestracja niektórych metali dwuwartościowych w agrochemicznych roztworach polifosforanów amonu

Czytaj za darmo! »

Sformułowano pojęcie zdolności kompleksotwórczych mieszaniny polimerów fosforanowych i niektórych kationów dwuwartościowych pełniących funkcję mikroelementów Me w agrochemicznych nawozach ciekłych typu NP 10-34 i NP 11-37. Mieszanina polimerów fosforanowych powoduje zwiększenie (10÷30-krotne) rozpuszczalności jonów metali w roztworach NP, w których 40÷80% ogólnego stężenia P205 stanowią sko[...]

Amonizacja kwasu polifosforowego

Czytaj za darmo! »

Porównano stosowane w skali technicznej metody wytwarzania nawozowych roztworów polifosforanów amonu. Przedstawiono wyniki badań własnych dotyczących periodycznego i ciągłego procesu amonizacji kwasu polifosforowego wodą amoniakalną. Proces ciągły charakteryzuje się takimi zaletami, jak: stabilność parametrów ruchowych, niezbyt duży stopień hydrolizy form spolimeryzowanych P205, małe straty [...]

Wpływ dwuwodoropirofosforanu sodu na proces konwersyjnego fosforanowania powierzchni stalowych w obecności przyspieszacza chloranowego

Czytaj za darmo! »

Badano proces tworzenia się amorficznych powłok ochronnych na powierzchniach stalowych w dwu rodzajach roztworów roboczych: NaH,PO4 + H3PO4 + NaC1O3 + H2O i NaH2PO4 + H3PO4 + Na2H2P2O7 + NaClO3 + H2O. Zakres całkowitego stężenia P2O5 wynosił 1,2÷7,0 g/dm3. Ustalono, że obecność formy piro P2O5 powoduje obniżenie temperatury reakcji, umożliwiając efektywne prowadzenie procesu w temp. 30°C, o[...]

 Strona 1