Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"ALEKSANDRA KRÓLAK"

Katalityczne wodoroodchlorowanie 2,4-dichlorofenolu na układach Pd/SiO2 i Pd-Bi/SiO2. Wpływ chemicznej natury krzemionki


  Zbadano aktywność i selektywność katalizatorów 5%Pd/SiO2 i 5%Pd-1%Bi/SiO2 w reakcji wodoroodchlorowania 2,4-dichlorofenolu w fazie ciekłej w temperaturze pokojowej. W preparatyce katalizatorów użyto dwóch rodzajów krzemionki różniących się porowatością oraz kwasowością powierzchni. W układach katalitycznych naniesionych na krzemionkę o mniejszej kwasowości i większej średnicy porów stwierdzono, za pomocą techniki XRD i mikroskopu skaningowego, większą dyspersję fazy aktywnej. W przypadku tych katalizatorów produktami końcowymi w reakcji wodoroodchlorowania 2,4-dichlorofenolu były: fenol, cykloheksanon i cykloheksanol. The 5%Pd/SiO2 and 5%Pd-1%Bi/SiO2 catalysts were prepd. by using 2 various SiO2 supports and then studied for sp. surface, acidity, porosity, crystallite size as well as for activity in catalytic hydrodechlorination of 2,4-dichlorophenol and selectivity to PhOH, monochlorophenols, cyclohexanol and cyclohexanone at room temp. and atm. pressure. The catalyst activity was higher when the catalyst support showed lower acidity and higher pore size. Związki chloroorganiczne należą do substancji niebezpiecznych dla środowiska naturalnego z powodu silnej toksyczności, trwałości oraz zdolności do bioakumulacji w tkankach organizmów żywych1-4). Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (USEPA) umieściła je na liście zanieczyszczeń wpływających negatywnie na zdrowie człowieka oraz na funkcjonowanie ekosystemów wodnych5). Współczesny przemysł wytwarza wiele substancji chloroorganicznych. Znajdują one zastosowanie w życiu codziennym jako detergenty, środki ochrony roślin, barwniki, rozpuszczalniki organiczne, tworzywa sztuczne, środki odkażające, preparaty czyszczące lub półprodukty syntez chemicznych. Ze względu na ich szerokie zastosowanie istnieje duże prawdopodobieństwo przedostawania się tych substancji do środowiska naturalnego. Stosowane obecnie techniki eliminacji związków chloroorganicznych opierają się gł[...]

Katalityczne wodoroodchlorowanie 2,4-dichlorofenolu w fazie ciekłej na układach Pd-Fe/Al2O3

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ dodatku żelaza na aktywność katalizatorów palladowych naniesionych na Al2O3 w wodoroodchlorowaniu 2,4-dichlorofenolu w roztworach wodnych. Katalizatory palladowe modyfikowane żelazem naniesione na Al2O3, zawierające powyżej 5% mas. Fe, wykazują znacznie lepszą aktywność oraz stabilność niż monometaliczne katalizatory palladowe, a także charakteryzują się wyższą selektywnością do fenolu. Badania XRD nie wykazały występowania oddziaływań pomiędzy obydwoma składnikami metalicznymi na nośniku. Oddziaływań takich nie stwierdzono również za pomocą techniki ToF-SIMS. The effect of Fe add. on the activity and selectivity of Pd/Al2O3 catalysts in the hydrodechlorination of 2,4-dichlorophenol in liq. phase was studied. The Fe-modified Pd showed higher activity and stability than monometallic Pd catalysts and higher selectivity towards PhOH. Neither XRD nor ToFSIMS studies did evidence the presence of any interactions between Pd and Fe on the alumina surface. Związki chloroorganiczne COCs (chlorinated organic compounds), szeroko stosowane w XX w., stanowią obecnie zanieczyszczenia prawie wszystkich głównych komponentów środowiska naturalnego1, 2). Z uwagi na fakt, że są one odporne na działanie czynników biologicznych, zaobserwowano systematyczny wzrost ich stężenia w środowisku. Obecność zwiększonej ilości COCs w powietrzu, wodzie i glebie, a także w tkankach organizmów żywych, stanowić może zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz źle wpływać na funkcjonowanie całych ekosystemów3). Związki te, a zwłaszcza wysoko podstawione chlorem pochodne związków aromatycznych, są toksyczne, mutagenne i kancerogenne. Technologie wykorzystywane obecnie do unieszkodliwiania COCs oparte są głównie na procesach spopielania lub chemicznego utleniania, jednak ze względu na to, że są one nie tylko wysoce energochłonne (zachodzą w warunkach wysokiej temperatury i ciśnienia), ale również, że w ich wyniku powstawać mogą toksyczne produkty (np. po[...]

Aktywność i selektywność nośnikowych katalizatorów palladowych modyfikowanych żelazem w reakcji wodoroodchlorowania 2,4-dichlorofenolu w fazie ciekłej


  Przedstawiono wpływ dodatku żelaza na aktywność i selektywność nośnikowych katalizatorów palladowych w reakcji wodoroodchlorowania 2,4-dichlorofenolu w fazie ciekłej, w temperaturze pokojowej. Katalizatory bimetaliczne Pd-Fe/SiO2 i Pd-Fe/Al2O3, zawierające 5% mas. Pd i 1-20% mas. Fe charakteryzują się zarówno wysoką aktywnością, jak i selektywnością do fenolu. Pomiary chemisorpcji tlenku węgla(II) wykazały wyższą dyspersję fazy aktywnej w katalizatorach Pd-Fe/ Al2O3, które charakteryzowały się niższą selektywnością do fenolu. Stabilność katalizatorów Pd -Fe/SiO2 w obecności kwasów humusowych jest wyższa niż ta uzyskana dla układów bimetalicznych naniesionych na tlenek glinu. W przypadku użycia katalizatorów 5%Pd-8%Fe/Al2O3 i 5%Pd- 20%Fe/Al2O3 w procesie wodoroodchlorowania 2,4-dichlorofenolu stwierdzono nieznaczne wymywanie żelaza do środowiska reakcji, w którym obecne były kwasy humusowe. Występowanie utlenionych form żelaza na powierzchni katalizatorów bimetalicznych potwierdzono technikami XRD, ToF-SIMS i TPR.SiO2 and Al2O3 substrates were impregnated with PdCl2 or Pd(NO3)2 and/or Fe(NO3)3 solns. and used for hydrodechlorination of 2,4-dichlorophenol in liq. phase at room temp. Bimetallic Pd-Fe/SiO2 and Pd-Fe/Al2O3 catalysts contg. 5% by mass of Pd and 1-20% by mass of Fe showed high activity and high selectivity to PhOH. According to the CO chemisorption data, the Pd-Fe/Al2O3 catalysts showed a higher dispersion of active phase and lower selectivity to PhOH that the Pd-Fe/SiO2 systems. The addn. of humic acids resulted in an increase in the stability of Pd-Fe/SiO2 systems as compared with Pd-Fe/Al2O3 ones. In some cases, in the presence of humic acid, leaching of Fe to reaction mixt. was observed. Existence of the oxide forms of Fe on the surface of bimetallic systems was confirmed. Chlorofenole stanowią ważną grupę związków chloroorganicznych wykorzystywanych jako półprodukty syntez chemicznych, herbicydów, pestyc[...]

Aktywność i selektywność katalizatorów bimetalicznych Pd-M/nośnik w wybranych reakcjach chemicznych

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu najnowszych doniesień literaturowych opisujących postępy w badaniach procesów uwodorniania i utleniania na katalizatorach Pd-M/nośnik. Szczególną uwagę zwrócono na efekt promujący takich metali, jak: Cu, Au, Ag, Fe, Bi, Tl, Re i Ru. We wszystkich przytoczonych procesach, katalizatory bimetaliczne charakteryzowały się lepszymi właściwościami katalitycznymi w porównaniu do[...]

Właściwości sorpcyjne i katalityczne układów Pd-Ag/nośnik w redukcji azotanów(V) w wodzie

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ dodatku srebra na aktywność katalizatorów palladowych naniesionych na Al2O3, SiO2, Cakt, grafit oraz sita molekularne w redukcji azotanów(V) i azotanów(III) do azotu. Katalizatory modyfikowane Ag naniesione na Al2O3 i SiO2 wykazują znacznie lepszą aktywność niż katalizatory palladowe w redukcji azotanów(V). Badania XRD wykazały powstawanie roztworów stałych. Obecność związkó[...]

 Strona 1