Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"ALOJZY KŁOPOTEK"

Tendencje rozwojowe światowego przemysłu chemii gospodarczej DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono wielkość i rejonizację światowej produkcji środków piorących, myjących, czyszczących i odkażających. Przedstawiono surowce do wyrobów chemii gospodarczej i światowe tendencje ich rozwoju. Omówiono problemy energochłonności i materiałochłonności produkcji wyrobów chemii gospodarczej oraz sytuację w polskim przemyśle chemii gospodarczej. Terminem "wyroby chemii gospodarczej" obejmuje się11: środki do prania, pomocnicze środki do prania, środki do zmywania i czyszczenia stosowane w gospodarstwie domowym, środki do utrzymania higieny osobistej, środki higieniczno-dezynfekujące, środki do mycia i czyszczenia używane w przemyśle, transporcie, gospodarce komunalnej i przez innych odbiorców zbiorowych oraz środki do czyszczenia, pielęgnacji, a także konserwacji samochodów i motocykli. Światowe tendencje rozwojowe w zakresie ilości i asortymentu surowców, półfabrykatów i gotowych wyrobów chemii gospodarczej są określone kilkoma czynnikami21, m.in. zależą od poziomu i kierunków rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów globu ziemskiego. Chodzi tu przede wszystkim o stopień rozwoju budownictwa mieszkaniowego, przemysłu produkującego zmechanizowany i zautomatyzowany sprzęt dla gospodarstw domowych, a także przemysłu motoryzacyjnego, spożywczego oraz hodowli zwierząt. Ważnymi czynnikami kształtującymi kierunki rozwoju przemysłu chemii gospodarczej są dostępność i ceny surowców w poszczególnych regionach świata, a także liczba ludności świata (obecnie ok. 5 mld), spodziewany przyrost tej liczby (przewiduje się, że w 2000 r. wyniesie ona 6,1 mld), wielkość pieniężnych dochodów ludności, poziom higieny i technicznej kultury w danym regionie. Działania w dziedzinie chemii gospodarczej zmierzają do zaspokojenia zwiększających się potrzeb ludności, maksymalnego wykorzystania regionalnych zasobów surowców do produkcji wymienionych na wstępie wyrobów, zmniejszenia zużycia surowców (do granic technicznych możliwości), osiągnięcia jak [...]

2,3-Epoksypropanol-l jako substrat do syntezy środków powierzchniowo czynnych DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono właściwości fizyczne, chemiczne i fizjologiczne 2,3-epoksypropanolu- 1. Przedstawiono możliwości użycia glicydolu jako substratu do syntezy środków powierzchniowo czynnych oraz zastosowania otrzymanych na jego podstawie związków. Glicydol otrzymano również w wyniku ogrzewania( + )-4-hydroksymetylo-[ l,3]-dioksolan-2-onu w obecności fosforanu wodorodisodowego (Na2 H P 0 4) pod ciśnieniem 10 -h 20 Tr do temp. 200°C6) lub przez ogrzewanie gliceryny z [l,3]-dioksolan-2-onem do temp. 240°C7) pod ciśnieniem 10-ь 15 Tr. 2,3-Epoksypropanol-l (glicydol) jest najprostszym związkiem chemicznym zawierającym w cząsteczce grupę epoksydową i pierwszorzędową grupę hydroksylową: O / \ H2 C—CH—CH2 OH. Po raz pierwszy glicydol został otrzymany - z epichlorohydryny (l-chloro-2,3-epoksypropanu) - w roku 1875 przez von Gegerfelta1’. Chociaż istnieje niewiele związków równie atrakcyjnych jak glicydol z punktu widzenia możliwości reakcji wymiany, to był on dotychczas - z powodu niezadowalającej czystości i stabilności - rzadko używanym odczynnikiem laboratoryjnym. Obecnie glicydol jest cennym substratem do wielu syntez chemicznych. Używa się go m.in. do produkcji środków powierzchniowo czynnych, np. emulgatorów dla środków spożywczych i kosmetyków obojętnych dla skóry. Glicydol jest produkowany w ilościach technicznych przez firmę Degussa. W Polsce prowadzone są prace nad otrzymywaniem tego związku w instalacji półtechnicznej. Najczęściej otrzymuje się glicydol z następujących związków: z epichlorohydryny1' 2*, bezpośrednio z l-chloro-2,3-propandiolu3), alkoholu allilowego4 1 lub akroleiny51. Proces wytwarzania glicydolu z epichlorohydryny składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie następuje przyłączenie wody do epichlorohydryny z utworzeniem l-chloro-2,3-propandiolu, który w drugim etapie poddaje się dehydrohalogenizacji zgodnie z poniższymi równaniami reakcji: CH2—CH—CH2 C1 + H20 — > CH2R[...]

Kwas trichloroizocyjanurowy - właściwości, zastosowanie i produkcja w świecie

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono budowę, właściwości fizykochemiczne i użytkowe, w tym mikrobiobójcze i wybielające, kwasu trichloroizocyjanurowego (TCCA). Omówiono różnorodne zastosowania TCCA w świecie oraz możliwości wykorzystania w Polsce. Zaprezentowano światowych producentów TCCA i innych pochodnych chlorowych kwasu cyjanurowego. was trichloroizocyjanurowy (TCCA) jest znanym, wysoce skutecznym dezynfekt[...]

Metody syntezy kwasu trichloroizocyjanurowego

Czytaj za darmo! »

Opisano dwie grupy metod syntezy kwasu trichloroizocyjanurowego (TCCA) - metody oparte na chlorowaniu zawiesiny kwasu cyjanurowego w wodzie w obecności wodorotlenków alkalicznych i metody polegające na chlorowaniu wodnego roztworu soli trisodowej kwasu cyjanurowego oraz oryginalny, nowy, polski sposób wytwarzania TCCA. Porównano najważniejsze parametry technologiczne znanych metod syntezy TC[...]

Technologie chemii gospodarczej i sanitarnej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono historię, osiągnięcia oraz możliwości naukowo-badawcze, usługowe i wdrożeniowe Zakładu Środków Piorących i Zakładu Chemii Sanitarnej Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie. Działalność tych Zakładów koncentruje się przede wszystkim na opracowywaniu i wdrażaniu do przemysłu nowoczesnych, proekologicznych, energooszczędnych i efektywnych ekonomicznie technologii środków piorący[...]

 Strona 1