Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF KACZMARSKI"

Dobór optymalnych warunków pracy adsorpcyjnej kolumny chromatograficznej stosowanej do rozdziału mieszaniny izomerów orto- i para-chloronitrobenzenu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sposób doboru optymalnych warunków chromatograficznego rozdziału mieszaniny izomerów chloronitrobenzenu metodą modelowania matematycznego. Przeanalizowano wpływ parametrów ruchowych operacji na produktywność kolumny, produktywność specyficzną oraz na czystość produktów rozdziału. romatografia, w tym chromatografia adsorpcyjna, jest jedną z operacji jednostkowych rozdziału mies[...]

Matematyczne modelowanie procesu chromatografii adsorpcyjnej zastosowanego do rozdziału mieszaniny izomerów orto- i para- chloronitrobenzenu

Czytaj za darmo! »

Przeanalizowano dokładność obliczeń wykonanych za pomocą dwóch różnych matematycznych modeli kolumny chromatograficznej służącej do rozdziału poreakcyjnej mieszaniny izomerów o- i p-chloronitrobenzenu. Do opisu szybkości procesu sorpcji zaproponowano stosowanie zmodyfikowanej kinetyki langmuirowskiej i nowej kinetyki stechiometrycznej. Zaproponowano również algorytm identyfikacji parametrów [...]

Modelowanie przemysłowego złoża katalizatora uwodornienia benzenu

Czytaj za darmo! »

Zaproponowano różniczkowo-algebraiczny model reaktora uwodornienia benzenu do cykloheksanu umożliwiający analizę pracy reaktora nieizotermicznego z uwzględnieniem zatruwania katalizatora. Model dobrze symuluje pracę reaktora w skali półtechnicznej dając wyniki bardzo zbliżone do wyników eksperymentu. A math. model of PhH to cyclohexane hydrogenation on Ni catalyst (including H mass, poison[...]

Dezaktywacja niklowego katalizatora uwodornienia benzenu w złożu przemysłowym

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono analizę przebiegu dezaktywacji niklowego katalizatora uwodornienia benzenu podczas kilkuletniej pracy w reaktorze przemysłowym. Posługując się matematycznym modelem reaktora na podstawie materiałowych bilansów i zmierzonych profili temperatury, obliczono zmianę aktywności katalizatora wzdłuż złoża podczas całej eksploatacji. Obliczono także profile temperatury odpowiadające dezaktywacji katalizatora jedynie na drodze zatrucia siarką. Stwierdzono, że samo zatrucie siarką nie tłumaczy charakteru zmian aktywności w czasie długotrwałej pracy katalizatora. Com. Ni catalyst used for hydrogenation of PhH to cyclohexane under industrial conditions was monitored for several years to det. the decrease of its catalytic activity the bed length along. The results were com[...]

 Strona 1