Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"KAZIMIERZ TERELAK"

Reaktor laboratoryjny do badań reakcji katalizowanych przez jonity DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono budowę i działanie laboratoryjnego reaktora do badań reakcji katalizowanych przez jonity. Reaktor ten może być zastosowany do badań kinetyki reakcji oraz porównawczych badań testowych aktywności katalizatora. Działa on podobnie jak bezgradientowe reaktory ze stacjonarną warstwą katalizatora i cyrkulacją mieszaniny reakcyjnej. Szerokie zastosowanie jonitów jako heterogenicznych katalizatorów kwasowo-zasadowych spowodowało rozwój badań samych jonitów, kinetyki katalizowanych przez nie procesów oraz mechanizmu dezaktywacji tych katalizatorów i ich żywotności1,2*. Jonity - jako katalizatory - najczęściej pracują w środowisku cieczy organicznych w temp. do 393 K, co ze względu na ich budowę jest wyjątkowo niekorzystne. Szkielet jonitu jest zbudowany przeważnie z kopolimeru styren-dwuwinylobenzen o ograniczonej odporności termicznej i chemicznej. Poza tym jonity jako katalizatory zachowują właściwości jonowymienne - sorbują kationy lub aniony i ulegają dezaktywacji3*. Mimo znacznego postępu w zakresie badań mechanizmu działania katalizatorów jonitowych, w dalszym ciągu istotne znaczenie mają badania testowe, szczególnie przy ocenie aktywności katalizatora pobranego z reaktorów przemysłowych lub pilotowych. W niniejszej pracy[...]

Bezpośrednia estryfikacja mrówczanu sodu alkoholami

Czytaj za darmo! »

Zastosowano mrówczan sodu jako surowiec do bezpośredniego wytwarzania mrówczanu metylu i mrówczanu n-butylu. Uzyskano produkty o jakości zgodnej z wymaganiami, przy wydajności wynoszącej odpowiednio 97% i 90%. Zaprezentowana metoda jest korzystniejsza od tradycyjnej estryfikacji kwasu mrówkowego i przydatna przy mało- lub średniotonażowej produkcji. Na formate was converted to Me and Bu f[...]

Oczyszczanie trimetylolopropanu metodą jonitową

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad usuwaniem mrówczanu sodu (MS) z trimetylolopropanu (TMP) na kationitach i amonitach Wofatit oraz omówiono możliwości zastosowania jonitów do oczyszczania surowego trimetylolopropanu. rimetylolopropan (2,2'-dihydroksydimetylobutanol-l) jako syntetyczny alkohol wielowodorotlenowy jest poszukiwanym surowcem do produkcji farb i lakierów oraz tworzyw sztucznych. Jes[...]

Kondensacja z formaldehydem nowym kierunkiem utylizacji aldehydu n-masłowego

Czytaj za darmo! »

Omówiono reakcje kondensacji aldehydu n-masłowego i formaldehydu przebiegające z utworzeniem aldolu i etyloakroleiny. Rozważono możliwości otrzymywania i zastosowania różnych związków pochodnych uzyskiwanych z produktów kondensacji. Idehyd n-masłowy jest podstawowym półproduktem uzyskiwanym z instalacji alkoholi oxo i jest surowcem stosowanym do otrzymywania wielu interesujących produktów c[...]

Preparation of dicarboxylic acid dimethyl esters from a mixture of the acids Otrzymywanie estrów dimetylowych kwasów dikarboksylowych na bazie mieszaniny kwasów DOI:10.15199/62.2015.8.7


  Com. mixts. of succinic, adipic and glutaric acids were esterified with MeOH at 95-120°C on cation exchange resins as heterogeneous catalysts. The raw acid soln. was purified by filtration (removal of inorg. impurities) and ion exchange (removal of cations). A mixt. of Me2 esters (b. range 192-225°C, d. 1.09 g/mL) was sepd. from the reaction product. The flow diagram and material balance for the developed process were given. Przedstawiono sposób otrzymywania estrów dimetylowych kwasów bursztynowego, adypinowego i glutarowego przez estryfikację metanolem mieszaniny tych kwasów przy użyciu kationitu Amberlyst 35 WET jako katalizatora heterogenicznego. Ze względu na zawartość zanieczyszczeń trujących katalizator mieszaninę kwasów przed syntezą oczyszczono od kationów przez wymianę jonową. Przedstawiono schemat i bilans opracowanej technologii. Estry metylowe kwasów bursztynowego, adypinowego i glutarowego znajdują zastosowanie jako komponenty rozpuszczalników i plastyfikatorów tworzyw sztucznych na bazie poliestrów i poliuretanów1). Ze względu na częściową rozpuszczalność w wodzie i dobre właściwości myjące oraz niską toksyczność znajdują one również zastosowanie jako komponenty rozpuszczalników i zmywaczy wielu żywic różnego pochodzenia2). Estry dimetylowe tych kwasów są stosowane także do komponowania cieczy hydraulicznych w systemach przemysłowych, lotniczych oraz w transporcie samochodowym3). Dwufunkcyjne kwasy wchodzące w skład estrów umożliwiają zastosowanie ich jako czynników sieciujących przy wytwarzaniu polimerów o specjalnych właściwościach1), w tym również pochodnych celulozy4). Estry kwasów dikarboksylowych otrzymywane są przez estryfikację czystych kwasów metanolem lub przez estryfikację mieszaniny występującej pod nazwą handlową kwasy KDK, zawierającej kwas bursztynowy, adypinowy i glutarowy5). Ze względu na niską rozpuszczalność tych kwasów w metanolu syntezę prowadzi się w dużym jego nadmiarze w obecności ró[...]

Aldehyd hydroksypiwalowy i jego pochodne DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono właściwości aldehydu hydroksypiwalowego oraz jego ważniejszych pochodnych. Na podstawie wyników badań nad syntezą aldehydu hydroksypiwalowego z aldehydu izomasłowego i formaliny opisano opracowaną technologię wytwarzania tego półproduktu. Rozważono możliwości otrzymywania i stosowania pochodnych aldehydu hydroksypiwalowego. Aldehyd hydroksypiwalowy (AHP) otrzymuje się w wyniku kondensacji aldolowej aldehydu izomasłowego z formaldehydem w obecności alkalicznych katalizatorów1*. Jest on surowcem do wytwarzania wielu produktów stosowanych w przemyśle farb i lakierów oraz tworzyw sztucznych. Jest szczególnie cenny, ponieważ jego pochodne zachowujące strukturę neopentylową charakteryzują się zwiększoną odpornością termiczną na światło oraz trudno ulegają rozpadowi i hydrolizie2,3). Ze względu na interesujące właściwości AHP i jego pochodnych opublikowana literatura, szczególnie patentowa2,40, na temat wytwarzania tych związków i ich zastosowania jest bardzo bogata. W pracy Arpego3) zagadnienia te zostały ujęte w sposób syntetyczny. W niniejszej pracy omówiono właściwości AHP i jego ważniejszych pochodnych przedstawionych na rys. 1. Scharakteryzowano opracowaną technologię wytwarzania AHP oraz rozważono możliwości otrzymywania i stosowania pochodnych AHP. Właściwości aldehydu hydroksypiwalowego i jego pochodnych A l dehy d h y d r o k s y p i w a l owy (AHP) — 3-hydroksy-2,2- -dimetylopropanol (temp. topnienia 21 -^22°C, temp. wrzenia 83°C pod ciśnieniem równym 13 hPa) świeżo przedestylowany jest bezbarwną cieczą, która praktycznie samorzutnie dimeryzuje, przechodząc w trwały związek la (rys. 1) o strukturze 1,3-dioksanu (temp. topnienia 91 -^92°C). W roztworze ustala się równowaga między formą I i Ia5). Aldehyd otrzymuje się przez kondensację aldehydu izomasłowego i formaldehydu w obecności węglanu sodowego lub potasowego5*, trietyloaminy (TEA)4) lub anionitów6). Jest on używany do syntez przedstawionych na rys.l, a[...]

Optymalizacja procesu utleniania metylalu do formaldehydu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki utleniania dimetoksymetanu (DMM) do formaldehydu w obecności stacjonarnego katalizatora żelazowo-molibdenowego. W toku badań zmieniano temperaturę reakcji (240 do 340°C), stosunek molowy O2/ DMM (1,3 do 3,0) i przepływ mieszaniny reakcyjnej (50 do 300 l/h) oraz obciążenie katalizatora (500 do 30000 l/lk·h). Uzyskane wyniki wykorzystano do badań optymalizacji par[...]

Określenie zdolności rozdzielczej wypełnienia do reaktywnej destylacji - Katapak-S

Czytaj za darmo! »

W kolumnie rektyfikacyjnej o średnicy 250 mm wyposażonej w złoże wypełnienia katalityczno- separacyjnego Katapak-S-250Y przeprowadzono testowe próby rektyfikacji dwuskładnikowego układu metanol-woda, przy pełnym orosieniu i różnych obciążeniach kolumny. W tej samej kolumnie przeprowadzono również analogiczne próby przy zastosowaniu wypełnienia separacyjnego Sulzer BX. Uzyskane wyniki posł[...]

 Strona 1  Następna strona »