Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JAROSŁAW POLAŃSKI"

Stan prawa polskiego dotyczącego gospodarki ściekowej a wymogi UE


  Regulacje prawne UE. Od początku istnienia Unii Europejskiej ochrona środowiska, w tym sprawy wody - jej jakości i ilości, były przedmiotem szczegółowych regulacji prawnych wspólnoty. Wszelkie postanowienia, dotyczące ujednolicenia tych działań, publikowane są w dyrektywach Unii Europejskiej, skierowanych do wszystkich państw członkowskich, które mają obowiązek osiągnięcia w określonym terminie celu w nich zawartego. W przypadku polityki wodnej UE jest to osiągnięcie dobrego stanu lub dobrego potencjału wód powierzchniowych i podziemnych do 2015 roku. Zostało to określone w przyjętej w roku 2000 Ramowej dyrektywie wodnej 2000/60/WE. Przyjęto kilkanaście aktów prawnych, w tym kilka dyrektyw, które regulowały zagadnienia jakości wody w rzekach, wody do picia, jej ilości oraz standardów czystości. Dyrektywa Rady 91/271/EWG dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych jest jedną z głównych dyrektyw jeśli chodzi o jakość wód. Odgrywa ona zasadniczą rolę w gospodarowaniu ściekami komunalnymi oraz ochronie środowiska wodnego, w tym wód powierzchniowych, do których są one odprowadzane. Dyrektywa ta należy do najkosztowniejszych oraz najtrudniejszych do wdrożenia aktów prawnych UE. Dyrektywa 91/271/EWG, której celem jest ochrona środowiska, dotyczy gromadzenia, oczyszczania i zrzutu ścieków komunalnych oraz oczyszczania i zrzutu ścieków z niektórych sektorów przemysłowych. Dyrektywa określiła szereg definicji związanych z gospodarką ściekową oraz konieczność wyposażenia aglomeracji w konkretnych terminach w systemy kanalizacji zbiorczej oraz miejskie oczyszczalnie ścieków. Z dyrektywy wynikają również wymagane sposoby oczyszczania ścieków i rodzaje oczyszczalni ścieków miejskich oraz konieczność podczyszczania ścieków przemysłowych odprowadzanych do systemu kanalizacji i miejskich oczyszczalni. Wprowadziła ona wymóg intensyfikacji oczyszczania ścieków w stosunku do fosforu ogólnego i azotu ogólnego na obszarach wodnyc[...]

Optymalizacja alkilowania arylosulfonylooctanów etylu w katalitycznym układzie dwufazowym

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono optymalizację alkilowania wybranych arylosulfonylooctanów etylu. Na podstawie analizy wyników eksperymentu czynnikowego 23 zoptymalizowano metylowanie 2-fenylosulfonylo- i 2-(p-tolilosulfonyIo)izowalerianianów etylu za pomocą siarczanu dimetylu w katalitycznym układzie dwufazowym. Stwierdzono, że w powyższych układach optymalna sekwencja dwukrotnego niesymetrycznego alkilowan[...]

 Strona 1