Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"KRYSTYNA KARDASZ"

Metody oznaczania zawartości fenolu w powietrzu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przegląd danych dotyczących oznaczania zawartości fenolu w powietrzu zaczerpniętych z literatury pochodzącej z lat 1976÷1992. Uwzględniono zarówno sposoby wydzielania fenolu z powietrza, jak i oznaczania go jako indywiduum chemicznego obok jego homologów i pochodnych oraz innych związków. enol jest bardzo toksycznym związkiem, powszechnie stosowanym w różnych gałęziach przemys[...]

Zagadnienia dotyczące oznaczania stężenia fenolu w powietrzu oraz ocena selektywności metody kolorymetrycznej opartej na użyciu p-nitroaniliny

Czytaj za darmo! »

Zbadano selektywność i powtarzalność metody kolorymetrycznej służącej do oznaczania (z użyciem p-nitroaniliny) stężenia fenolu w powietrzu. Wykazano, że metoda ta nie powinna być stosowana w praktyce ze względu na zbyt małą czułość i selektywość oraz brak powtarzalności wyników. enol jest surowcem powszechnie stosowanym w wielu gałęziach przemysłu (np. w przemyśle tworzyw sztucznych, farmace[...]

Oznaczanie fenolu w powietrzu metodą chromatografii gazowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodę oznaczania zawartości fenolu w powietrzu w zakresie obowiązującej w Polsce wartości największego dopuszczalnego stężenia (NDS). Metoda ta polega na absorpcji fenolu z powietrza w wodzie, a następnie oznaczeniu jego stężenia za pomocą chromatografii gazowej. Określono warunki stosowania metody. znaczanie fenolu w powietrzu wykonuje się metodami1)': spektrofotometrycznymi,[...]

Możliwości produkcji durenu z krajowych surowców naftowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono możliwości wydzielania durenu z naftowych półproduktów pochodzących z Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku. Określono zawartość durenu w trzech wybranych frakcjach zawierających węglowodory alkiloaromatyczne: benzynie pirolitycznej, pozostałości po destylacji produktu katalitycznego reformingu benzyny i frakcji C9+ izomeryzatu z instalacji p-ksylenu oraz scharakteryzowano przydatność technologiczną tych strumieni. Najkorzystniejszym surowcem okazała się pozostałość reformingowa. Dureń (1,2,4,5-tetrametylobenzen) jest cennym surowcem chemicznym. Produkty jego utleniania: kwas i dibezwodnik piromelitowe, służą do otrzymywania żywic alkidowych, plastyfikatorów, lakierów rozpuszczalnych w wodzie, smarów, klejów, utwardzaczy żywic epoksydowych, emulgatorów i barwników. Głównym zastosowaniem dibezwodnika kwasu piromelitowego jest produkcja żywic poliestrowoimidowych o dużej odporności na działanie wysokiej temperatury, używanych do otrzymywania wyrobów specjalnych przeznaczonych dla przemysłu lotniczego i elektrochemicznego. Dureń występuje w cięższych frakcjach związków aromatycznych pochodzenia karbochemicznego i petrochemicznego, jednak jego zawartość w produktach karbochemicznych jest ta[...]

Wydzielanie durenu z produktów reformingu benzyny DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono właściwości i zastosowanie 1,2,4,5-tetrametylobenzenu - surowca do produkcji tworzyw sztucznych, farb i lakierów. Przedstawiono dane zawarte w literaturze dotyczące metod syntezy oraz wydzielania tego węglowodoru z surowców petrochemicznych. Przeprowadzono "zatężenie" wybranej frakcji petrochemicznej w celu zwiększenia w niej zawartości durenu, dobrano parametry wydzielania go metodą niskotemperaturowej krystalizacji oraz opracowano analityczne metody określania efektywności procesu. Dureń (1,2,4,5-tetrametylobenzen) jest cennym surowcem chemicznym. W skali przemysłowej uzyskuje się go zazwyczaj metodą wydzielania z alkiloaromatycznych frakcji ropy naftowej. Z produktów otrzymywanych w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku podczas przetwarzania ropy naftowej najwięcej durenu zawiera frakcja C9+ pochodząca z reformingu benzyny. Różnice między wartościami temperatury wrzenia poszczególnych składników tej frakcji są tak niewielkie (tab.), że wydzielenie któregokolwiek z nich metodą destylacji jest prawie niemożliwe1,2). Można natomiast wydzielać dureń i naftalen, gdyż wyróżniają się one wysoką temperaturą topnienia. Prowadzi się wówczas krystalizację oziębionej mieszaniny, z której wcześniej w procesie rektyfikacji usunięto naftalen. Wydzielenie naftalenu jest możliwe dzięki znacznej różnicy między temperaturą wrzenia durenu a naftalenu. Temperatura krys[...]

Badania nad utylizacją wody odpadowej z przemysłu petrochemicznego zawierającej różnorodne zanieczyszczenia organiczne

Czytaj za darmo! »

Opracowano metodę utylizacji wody odpadowej z kolumny regeneracji rozpuszczalnika (dimetyloformamidu) i instalacji wydzielania butadienu Petrochemii Płock SA. Najskuteczniejszą metodą okazała się metoda mokrego utleniania nadtlenkiem wodoru, która umożliwia usunięcie z wody odpadowej charakterystycznej woni dzięki utlenieniu ok. 70% występujących w niej różnorodnych zanieczyszczeń organiczny[...]

 Strona 1