Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"JADWIGA SKUPIŃSKA"

Badanie reakcji zobojętniania kwasów polialkilobenzenosulfonowych prowadzonej w celu otrzymania detergentów rozpuszczalnych w oleju DOI:

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono próby zobojętniania kwasów polialkilobenzenosulfonowych wodorotlenkiem wapnia. Otrzymane sole wapniowe poddawano procesowi karbonizacji w obecności Ca(OH)2 i w ten sposób uzyskiwano produkty o rezerwie alkalicznej wynoszącej 100. Zbadano wpływ różnych emulgatorów na przebieg reakcji zobojętniania oraz promotorów na przebieg reakcji karbonizacji. Najlepszym promotorem okazał się metanol. W poprzednich artykułach opisano otrzymywanie kwasów naftosulfonowych i alkilobenzenosulfonowych z różnych odpadowych frakcji naftowych. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki zobojętniania kwasów alkilobenzenosulfonowych (otrzymanych na podstawie kerylobenzenu III) związkami wapnia oraz karbonizacji wytworzonych soli, przeprowadzonej w celu nadania im właściwości zwanej nadzasadowością. Rezerwa alkaliczna uzyskanych produktów wynosiła ok. 100. Detergenty olejowe charakteryzujące się dużą nadzasadowością są stosowane jako dodatki do olejów silnikowych powodujące neutralizację kwaśnych produktów utleniania olejów silnikowych w czasie ich eksploatacji, a ich dyspergujące właściwości zapobiegają osadzaniu się sadzy na częściach silnika spalinowego. Proces wytwarzania nadzasadowych dodatków do olejów silnikowych o myjąco-dyspergujących właściwościach jest od kilkudziesięciu lat badany i opisywany w światowej literaturze. Ostatnie lata przyniosły nowe patenty i publikacje na ten temat1 ^ 4). O właściwości zwanej nadzasadowością decyduje obecność w gotowym preparacie węglanu wapnia i wodorotlenku wapnia zawieszonych w postaci żelu, przy czym zawartość wodorotlenku wapnia w ilości ok. 1 % może powodować jedynie niewielką rezerwę alkaliczną (1 0 -^2 0 ), a jego obecność w preparacie o dużej nadzasadowości warunkuje skuteczność zawieszenia CaC03 w postaci roztworu koloidalnego5,6). Część doświadczalna W badaniach wykorzystano następujące surowce: - kwas polialkilobenzenosulfonowy (PABS) produkcji Zakładów Chemicznych "Oświęcim", o liczb[...]

Otrzymywanie metylenodifenylodiizocyjanianów i ich polimerycznej odmiany metodą bezfosgenową Etap I. Synteza fenylokarbaminianu etylu

Czytaj za darmo! »

Omówiono stan wiedzy o redukcyjnym karbonylowaniu nitrozwiązków w obecności katalizatora oraz alkoholu do karbaminianów (uretanów). Dokonano modyfikacji klasycznego układu katalitycznego PdCl2 x 2 Py/Py/FeCl3/Fe203 do prostszej formy Pd/J2/Fe/Py. Proces redukcji nitrobenzenu tlenkiem węgla do fenylokarbaminianu w obecności etanolu prowadzono w zakresie ciśnień 5÷8 MPa i temp. 150÷200°C. Uzy[...]

Badanie reakcji sulfonowania frakcji naftowych i polialkilobenzenów za pomocą gazowego SO3 DOI:

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono reakcje sulfonowania (za pomocą gazowego S03) alkilobenzenów o łańcuchach bocznych C10^13 oraz odpadowych frakcji naftowych - ekstraktów otrzymywanych jako uboczny produkt odaromatyzowania olejów SAE i tzw. "bright stock" (BS). Zbadano wpływ temperatury, stężenia S03, rodzaju rozpuszczalnika i czasu na wydajność procesu i jakość produktu. Wykonano próby uszlachetniania badanych odpadowych frakcji naftowych, stosując dodatkową ekstrakcję przed procesem sulfonowania. Kwasy sulfonowe otrzymywane z produktów naftowych są podstawowymi surowcami do wyrobu detergentów metalicznych rozpuszczalnych w oleju. Ogromne zapotrzebowanie na tego rodzaju środki powierzchniowo czynne zmusza do poszukiwania nowego źródła surowców do ich wytwarzania. Są nimi syntetyczne kwasy alkilobenzenosulfonowe o różnej długości alifatycznego podstawnika. Do produkcji detergentów rozpuszczalnych w wodzie stosuje się na ogół kwasy alkilobenzenosulfonowe o podstawnikach Cgi.^1"4*. Detergenty olejowe wymagają podstawników znacznie dłuższych, zawierających powy- PRZEMYSL CHEMICZNY 70/2 (1991) żej dwudziestu atomów węgla w łańcuchu alifatycznym3,5). W ostatnich latach, ze względu na dość dużą cenę syntetycznych alkilobenzenów, coraz częściej są podejmowane próby sulfonowania wybranych frakcji ropy naftowej6^13). Poza tym są prowadzone próby zastosowania do produkcji olejowych detergentów kwasów alkilobenzenosulfonowych o dwóch krótszych podstawnikach (C10^13) zamiast jednego długiego14). Jest to uzasadnione dużą ceną alkilobenzenów o bardzo długich podstawnikach alifatycznych, a także koniecznością zwiększenia powinowactwa soli wapniowych kwasów alkilobenzenosulfonowych z olejami. Zwiększenie stabilności koloidalnych zawiesin tych soli w olejach silnikowych można uzyskać przez wyczerpujące alkilowanie benzenu prowadzące do otrzymania polialkilobenzenów. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem kwasów sulfonowych w reakcji su[...]

Otrzymywanie kwasów polialkilobenzenosulfonowych w przemysłowych warunkach DOI:

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono reakcje sulfonowania polialkilobenzenu (kerylobenzenu III) gazowym S 0 3 w laboratoryjnych warunkach. Okreś l o n o optymalne parametry tej reakcji jako podstawowe w przemysłowej skali. Opisano proces otrzymywania kwasu polialkilobenzenosulfonowego w przemysłowych warunkach. Poszukiwanie nowych, krajowych źródeł surowców do produkcji detergentów metalicznych rozpuszczalnych w olejach skłania do wykorzystania odpadowych produktów petrochemicznych zawierających alkilobenzeny. W ostatnich latach, ze względu na dość dużą cenę syntetycznych alkilobenzenów, coraz częściej są podawane w literaturze dane dotyczące sulfonowania ropy naftowej bądź jej poszczególnych frakcji, szczególnie takich, których temperatura wrzenia jest większa niż 3 0 0 ° C 1 " 7 ) . W związku z tym wykorzystuje się alkilobenzeny zawarte w ropie naftowej. W poprzednim artykule1 } opisano wyniki prób otrzymywania kwasów alkilobenzenosulfonowych z różnych frakcji ropy naftowej oraz z syntetycznych di- i polialkilobenzenów przez sulfonowanie gazowym S 0 3 . Produkty charakteryzujące się pożądanymi właściwościami uzyskano jedynie z użyciem di- i polialkilobenzenów. Sulfonowanie frakcji naftowych prowadziło do powstawania dużej ilości ubocznych p r o d u k t ów (gudronów), a produkt główny charakteryzował się zbyt małą wartością liczby kwasowej. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki dalszych laboratoryjnych badań sulfonowania polialkilobenzenów gazowym S O s oraz prób wykonanych w przemysłowej skali w Zakładach Chemicznych "Oświęcim".[...]

 Strona 1