Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"GRZEGORZ SINICYN"

Monitoring wód powierzchniowych w rejonie składowiska Żelazny Most

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki analiz wód powierzchniowych oraz osadów dennych, wskazujące, że składowisko odpadów poflotacyjnych Żelazny Most jest głównym źródłem zanieczyszczeń przemysłowych wód zlewni Rudnej. Poprzez analizę wartości wybranych wskaźników zasolenia oraz stężeń metali ciężkich w próbkach wód powierzchniowych wyznaczono główne kierunki migracji zanieczyszczeń ze składowiska. Ponadt[...]

Wykorzystanie sieci monitoringu wód powierzchniowych do oceny możliwości zmniejszenia uciążliwości składowiska "Żelazny Most"

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań modelowych, wykorzystujących pomiary z podstawowej oraz rozszerzonej sieci monitoringu wokół składowiska odpadów poflotacyjnych "Żelazny Most". Analizując wyniki badań w rozszerzonej sieci monitoringu wykazano, że możliwe jest wykonanie ilościowej oceny wpływu sposobu pracy urządzeń hydrotechnicznych, stanowiących obecnie elementy składowe systemu drenażu wokół s[...]

Ocena oddziaływania zapachowego procesów mechanicznego oczyszczania ścieków

Czytaj za darmo! »

Na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych metodą CATI w 462 polskich oczyszczalniach o przepływie ścieków powyżej 60 m3/d, dokonano oceny oddziaływania zapachowego pompowni głównych (tłoczących ścieki do oczyszczalni), punktów zlewnych i zbiorników uśredniających ścieki dowożone oraz procesów oczyszczania ścieków na kratach, sitach, w piaskownikach i osadnikach wstępnych. Ocena została odniesiona do różnych grup wielkościowych oczyszczalni, zdefiniowanych równoważną liczbą mieszkańców (RLM). Za miarę uciążliwości zapachowej obiektu technologicznego (urządzenia) do mechanicznego oczyszczania ścieków w danej grupie wielkościowej przyjęto procentowy udział oczyszczalni, w których analizowany obiekt lub urządzenie jest źródłem odoryzacji powietrza. Wykazano, że stopień uciążliwości jest zróżnicowany w poszczególnych grupach wielkościowych oczyszczalni i w dużym stopniu zależy od warunków funkcjonowania urządzeń lub obiektów technologicznych (m.in. obiekty "otwarte" lub "zamknięte"). Na uciążliwość odorową oczyszczalni, rejestrowaną przez mieszkańców, w największym stopniu wpływają stacje zlewne ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym oraz odpady powstające podczas oczyszczania mechanicznego (skratki, piasek, osad wstępny). W ponad 80% przypadków, zasięg niekorzystnego oddziaływania zapachowego oczyszczalni nie przekracza 0,5 km. Występowaniu uciążliwych zapachów najbardziej sprzyja okres wysokich temperatur w letniej porze roku. Four-hundred-sixty-two Polish wastewater treatment plants (output more than 60 m3/d) were assessed for olfactory impact by poll among the plant administration to identify the odorant emission sources. The nuisance degree was diverse in particular size groups of treatment plants, and to a large extent depended on operating conditions (“opened" or “closed" objects). Sewage disposal stations as well as wastes from mechanical treatment (screenings, sand, primary sludge),[...]

Inwentaryzacja źródeł odorantów w gospodarce ściekowej i odpadowej w Polsce oraz ocena ich uciążliwości na podstawie badań ankietowych

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzona praca inwentaryzacyjna objęła ocenę ilościową oraz rozmieszczenie obiektów potencjalnie uciążliwych na terenie Polski. Uwzględniono charakterystyczne typy źródeł: systemy kanalizacyjne, pompownie i oczyszczalnie ścieków, obiekty unieszkodliwiania osadów ściekowych oraz zakłady segregacji, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Do inwentaryzacji obiektów wykorzystano liczne, ale rozproszone i o różnej jakości, dane źródłowe. Badania ankietowe metodą CATI przeprowadzono na terenie całej Polski. Wyniki szczegółowej analizy danych na temat oddziaływania zapachowego obiektów gospodarki ściekowej i odpadowej przedstawiono na przykładzie województwa mazowieckiego. Seventy wastewater treatment plants, 49 solid waste dumping sites, 13 municipal waste segreg[...]

 Strona 1