Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Monika Kowalczyk"

Ochrona własności intelektualnej - co i jak zastrzec? Procedury zgłoszeniowe w Polsce i Unii Europejskiej

Czytaj za darmo! »

Pojęcie własności intelektualnej obejmuje własność przemysłową i prawa autorskie. Stosownie do Konwencji Związkowej Paryskiej o Ochronie Własności Przemysłowej z 20 marca 1883 r., przedmiotem ochrony własności przemysłowej są patenty na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i oznaczenia pochodzenia, jak również zwalczanie nieuczciwej konkurencji. W ramach tego pojęcia mieszczą się również topografi e układów scalonych oraz ochrona nowych odmian roślin. Ze względu na przedmiot konferencji - zastrzeganie praw do opakowania - niniejsze opracowanie ograniczono do prawa patentowego, prawa wzorów użytkowych, prawa wzorów przemysłowych i prawa znaków towarowych. Te prawa wyłączne, odmiennie od prawa autorskiego, powstają z chwilą dopełnienia określonych formalności i uzyskania decyzji administracyjnej. Prawo patentowe Prawo patentowe to przepisy dotyczące ochrony prawnej wynalazków. Za wynalazki uważa się wszelkie rozwiązania o charakterze technicznym. Wydanie decyzji o udzieleniu patentu na wynalazek następuje po sprawdzeniu, czy są spełnione, w ustalonym zakresie, warunki wymagane do uzyskania patentu. Poza cechą techniczności, rozwiązanie musi być nowe, mieć poziom wynalazczy oraz nadawać się do przemysłowego stosowania. Wynalazek uważa się za nowy, jeżeli nie jest on częścią stanu techniki. Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Wynalazek uważa się za mający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty ze stanu techniki. Wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek dzia[...]

Effect of mineral fillers on properties of silicone rubber-based ceramizable composites. Part 1. Kinetics of vulcanization and mechanical properties of composites Wpływ napełniaczy na właściwości kompozytów ceramizujących na bazie kauczuku silikonowego. Cz. I. Kinetyka wulkanizacji i właściwości mechaniczne kompozytów DOI:10.12916/przemchem.2014.1291


  A silicone rubber was filled with fumed SiO2 and CaO, kaolin, CaCO3, surface-modified CaCO3 or octaphenyl silsesquioxane (POSS) or/and a glassy frit, conditioned for 96 h, cured with 2,4-dichlorobenzoyl peroxide and studied for mech. properties. The addn. of kaolin resulted in the highest tensile strength. The addn. of POSS increased the stability of mix processing, addn. of CaO ensured high tear resistance, while the addn. of CaCO3 decreased hardness. The addn. of surface-modified CaCO3 resulted in the highest friction wear resistance. Przedstawiono wpływ dodatku różnych napełniaczy na właściwości silikonowych kompozytów zdolnych do ceramizacji pod wpływem działa-nia ognia i wysokiej temperatury. Materiały te są coraz powszechniej stosowane w przemyśle kablowym do produkcji przewodów elektrycznych mogących podtrzymać funkcjonowanie instalacji elektrycznych nawet przez 120 min w warunkach pożaru. Wyznaczono kinetykę wulkanizacji kompozytów ceramizujących bezpośrednio po sporządzeniu oraz po kondycjonowaniu w warunkach zbliżonych do magazynowych. Oznaczono również ich właściwości mechaniczne i fizyczne. Silikonowe kompozyty ceramizujące są materiałami typu dyspersyjnego, w których fazę ciągłą stanowi kauczuk silikonowy natomiast 1292 93/8(2014) aaa aaa Dr inż. Magdalena ZARZECKA-NAPIERAŁA w roku 2001 ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Jest adiunktem na macierzystym wydziale. Specjalność - inżynieria materiałowa. Dr hab. inż. Zbigniew PĘDZICH pracuje w Katedrze Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Jest również Prezesem Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Specjalność - wytwarzanie i badania właściwości materiałów kompozytowych. fazę rozproszoną tworzy zespół napełniaczy mineralnych o wysokiej odporności termicznej a często dodatkowo także szkliwo tlenkowe o relatywnie niskiej te[...]

Effect of mineral fillers on properties of silicone rubber-based ceramizable composites. Part 2. Characteristics of a mineral phase produced by ceramization of composites Wpływ napełniaczy na właściwości kompozytów ceramizujących na bazie kauczuku silikonowego. Cz. II.** Charakterystyka fazy mineralnej powstałej w wyniku ceramizacji kompozytów DOI:10.12916/przemchem.2014.1684


  Com. Si rubber was mixed with mineral fillers (kaolin, CaCO3, surface-modified CaCO3, CaO or octaphenyl silsesquioxane), fumed SiO2 and fluxing agent used as a dispersed phases, cured with (2,4-Cl2C6H3COO)2 and heat-treated at 1000°C for 2 h to form a ceramic phase and then studied for morphol. (porosymetry, scanning electron microscopy), and for compression strength. The best results were achieved when CaO and CaCO3 were used as fillers. Przedstawiono wpływ różnych napełniaczy mineralnych jako fazy rozproszonej w kompozytach silikonowych na właściwości fazy ceramicznej powstałej w efekcie ich termicznej ceramizacji. Zbadano morfologię otrzymanych faz ceramicznych metodą porozymetrii i skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) z mikroanalizą rentgenowską (EDS) oraz ich wytrzymałość na zewnętrzne obciążenia mechaniczne. Ceramizacja jest procesem fizykochemicznej transformacji kompozytu dyspersyjnego o osnowie polimerowej (najczęściej polisiloksanowej), zawierającego mineralną fazę rozproszoną, w ciągłą porowatą fazę ceramiczną, w wyniku ekspozycji na działanie podwyższonej temperatury i/lub ognia. Dzięki temu możliwe jest polepszenie ognioodporności zarówno samego materiału kompozytowego, jak i elementów w jego osłonie. Szybkie i efektywne **) Cz. I10) tworzenie się 93/10(2014) 1685 Table 2. Composition of the mixes studied, % by mass Tabela 2. Skład badanych mieszanek, % mas. Składnik KAO KRE SOC CAO POS Kauczuk silikonowy 100 100 100 100 100 Aerosil 200 40 40 40 40 40 Nadtlenek 2,4-dichlorobenzoilu 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 FR 2055 20 20 20 20 20 Kaolin 20 - - - - Kreda - 20 - - - Kreda Socal - - 20 - - CaO - - - 20 - POSS - - - - 20 Table 3. Force required to destroy samples after ceramization depending on the kind of filler being used, N Tabela 3. Siła potrzebna do zniszczenia próbek po ceramizacji w zależności od rodzaju zastosowanego napełniacza, N Próbka KAO KRE SOC CAO POS Fmaks 141 325 524 433 293 powłoki cera[...]

 Strona 1