Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"WOJCIECH ZALEWSKI"

Obliczenia cieplne parowaczy typu "sopel lodu" DOI:10.15199/9.2019.2.4

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp Powietrze atmosferyczne jest powszechnie dostępnym źródłem ciepła niskotemperaturowego dla pomp ciepła, którego wykorzystywanie nie powoduje żadnych zakłóceń równowagi cieplnej otoczenia. Do jego zalet zalicza się również stosunkowo niskie koszty inwestycyjne związane z pozyskiwaniem ciepła. Z tych powodów zauważa się w ostatnim okresie wzrost zainteresowania pompami ciepła, które wykorzystują jako dolne źródło ciepła powietrze. Tylko w roku 2016 rynek powietrznych pomp ciepła w Polsce wzrósł o około 30% w stosunku do 2015 roku [8]. Jednak powietrze jako dolne źródło ciepła ma wiele wad, które ograniczają jego wykorzystanie. Do wad tych należą: ● duże wahania temperatury zarówno w okresie dobo- wym, jak i roczym, ● niekorzystne warunki wymiany ciepła (małe współ- czynniki przejmowania ciepła) i konieczność budowania wymienników o dużej powierzchni wymiany ciepła, ● tworzenie się szronu na powierzchni wymiennika, gdy jej temperatura jest niższa niż 0oC (warstwa szronu tworzy dodatkowy opór cieplny oraz utrudnia przepływ powie- trza) i konieczność jego okresowego odszraniania, ● zła koherentność, czyli czasowa zgodność wydolności źródła z zapotrzebowaniem na ciepło, ● konieczność stosowania wentylatorów wymuszają- cych przepływ powietrza przez wymiennik, które stano- wią źródło hałasu. Niektóre z wymienionych wad można wyeliminować stosując do pozyskiwania ciepła z dolnego źródła wymienniki typu "sopel lodu". Działają one w warunkach konwekcji swobodnej lub wymuszonej, związanej CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 50/2 (2019) 63 z oddziaływaniem wiatru, nie ma więc potrzeby stosowania wentylatorów do wymuszenia przepływu powietrza przez wymiennik. Ich zasadniczą zaletą jest możliwość pracy w każdych warunkach, także w stanie dużego oszronienia powierzchni wymiany ciepła, bez konieczności jej odszraniania. Parowacze tego typu zbudowane są z pionowych rur wzdłużnie ożebrowanych, usytuowanyc[...]

Wyznaczanie współczynników przejmowania ciepła na podstawie badań doświadczalnych skraplaczy płytowych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono metodę wyznaczenia zależności na współczynniki przejmowania ciepła opartą na wynikach badań doświadczalnych wymienników ciepła. Na podstawie wyznaczonych eksperymentalnie współczynników przenikania ciepła i przyjętych z literatury postaci wzorów na współczynniki przejmowania ciepła opracowano własne zależności służące do obliczania współczynników przejmowania ciepła po st[...]

Obliczenia cieplno-przepływowe wentylatorowych chłodnic powietrza (cz. I) DOI:10.15199/8.2015.1-2.4


  W pracy przedstawiono sposób przeprowadzania obliczeń cieplnych i przepływowych wentylatorowych chłodnic powietrza z wymiennikami zbudowanymi z rur lamelowanych. W prezentowanej pierwszej części artykułu podano algorytm obliczeń cieplnych pozwalający na wyznaczenie wydajności cieplnej wymiennika przy znanej jego konstrukcji lub obliczenie pola powierzchni wymiany ciepła przy założonej wydajności cieplnej. Druga część publikacji zawierać będzie algorytm obliczeń przepływowych, służący do wyznaczania oporów przepływu powietrza i chłodziwa przez wymiennik. Zamieszczony zostanie również przykład obliczeniowy, ilustrujący sposób przeprowadzania obliczeń cieplno-przepływowych wodnej chłodnicy powietrza. Słowa kluczowe: chłodnica powietrza; obliczenia cieplne; obliczenia przepływowe; opory przepływu. The work shows heat and fluid flow calculations of fan coolers with finned- tube heat exchangers. Presented in the first part of the article is given calculation algorithm that allows the determination of the heat performance of the heat exchanger with known its construction or the calculation of the heat exchange surface area with the assumed thermal efficiency. The second part of the publication will contain the flow calculation algorithm, for determining air and coolant flow resistance through the heat exchanger. The article also will be included calculation example illustrating how to perform thermal-flow calculations of water air cooler. Keywords: air cooler; heat calculations; fluid flow calculations; flow resistance. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ Symbole łacińskie: A - pole powierzchni, [m2] cp - ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu, [J/(kgK)] d - średnica rury, [m] D - średnica, [m] G - szerokość powierzchni czołowej wymiennika, [m] H - wysokość powierzchni czołowej wymiennika, [m] h - entalpia właściwa, [kJ/kg] hż - zastępcza wysokość żebra, [m] k - chropowatość bezwzględna powierzchni, [-] kA - współczynnik przenikania ciepła[...]

Obliczenia cieplno-przepływowe wentylatorowych chłodnic powietrza (cz. II) DOI:10.15199/8.2015.3.1


  W pracy przedstawiono sposób przeprowadzania obliczeń cieplnych i przepływowych wentylatorowych chłodnic powietrza z wymiennikami zbudowanymi z rur lamelowanych. W prezentowanej pierwszej części artykułu podano algorytm obliczeń cieplnych pozwalający na wyznaczenie wydajności cieplnej wymiennika przy znanej jego konstrukcji lub obliczenie pola powierzchni wymiany ciepła przy założonej wydajności cieplnej. Druga część publikacji zawiera algorytm obliczeń przepływowych, służący do wyznaczania oporów przepływu powietrza i chłodziwa przez wymiennik. Zamieszczony jest również przykład obliczeniowy, ilustrujący sposób przeprowadzania obliczeń cieplnoprzepływowych wodnej chłodnicy powietrza. Słowa kluczowe: chłodnica powietrza; obliczenia cieplne; obliczenia przepływowe; opory przepływu. The work shows heat and fluid flow calculations of fan coolers with finned- tube heat exchangers. Presented in the first part of the article is given calculation algorithm that allows the determination of the heat performance of the heat exchanger with known its construction or the calculation of the heat exchange surface area with the assumed thermal efficiency. The second part of the publication contains the flow calculation algorithm, for determining air and coolant flow resistance through the heat exchanger. The article also includes calculation example illustrating how to perform thermal-flow calculations of water air cooler. Keywords: air cooler; heat calculations; fluid flow calculations; flow resistance. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ Symbole łacińskie: A - pole powierzchni, [m2] cp - ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu, [J/(kgK)] d - średnica rury, [m] D - średnica, [m] G - szerokość powierzchni czołowej wymiennika, [m] H - wysokość powierzchni czołowej wymiennika, [m] h - entalpia właściwa, [kJ/kg] hż - zastępcza wysokość żebra, [m] k - chropowatość bezwzględna powierzchni, [-] kA - współczynnik przenikania ciepła odniesiony do powierzchn[...]

Obliczenia cieplno-przepływowe skraplaczy wyparnych Część 1


  W pracy przedstawiono algorytm obliczeń cieplno-przepływowych skraplaczy wyparnych. Sposób przeprowadzania obliczeń zilustrowano przykładem obliczeniowym. Wyznaczono wydajność cieplną i opory przepływu czynników dla założonych parametrów geometrycznych wymiennika. Określono optymalną, teoretyczną wartość gęstości zraszania powierzchni wymiany ciepła wodą, zapewniającą maksymalną wydajność cieplną przy minimalnych oporach przepływu po stronie powietrza. 1. Wstęp Skraplacze wyparne (natryskowo-wyparne) są powszechnie stosowane w instalacjach chłodniczych o dużej wydajności. Charakteryzują się wysoką efektywnością zachodzących w nich procesów wymiany ciepła i małym zużyciem wody chłodzącej. Ponieważ w skraplaczach wyparnych granicę chłodzenia wyznacza temperatura termometru mokrego powietrza, która jest przeważnie o kilka stopni niższa od temperatury termometru suchego, możliwe jest osiągnięcie w tych wymiennikach niższych temperatur skraplania, w porównaniu ze skraplaczami chłodzonymi powietrzem. Wymienniki chłodzone wyparnie charakteryzują się, w stosunku do wymienników chłodzonych powietrzem, mniejszym zużyciem materiałów (od 30 do 50%), wynikającym z mniejszej wymaganej powierzchni wymiany ciepła i mniejszej liczby wentylatorów. Związane to jest z mniejszym (do 50%) zapotrzebowaniem miejsca. Zużycie energii napędowej wentylatorów jest około trzykrotnie niższe niż w systemach chłodzenia powietrznego (mniejsze strumienie powietrza), a moc napędowa pompy wody jest około czterokrotnie mniejsza niż w systemach chłodzenia wodnego. Oszczędność wody w porównaniu z otwartym systemem chłodzenia wodnego wynosi co najmniej 95% [19, 20]. Konstrukcje skraplaczy różnią się głównie rodzajem i sposobem rozmieszczenia wentylatorów oraz kierunkiem przepływu powietrza. Na rysunku 1 przedstawiono schemat ideowy skraplacza wyparnego z wentylatorem osiowym umieszczonym na szczycie urządzenia (wymiennik ciepła po stronie ssawnej wentylatora). [...]

Obliczenia cieplno-przepływowe skraplaczy wyparnych Ciąg dalszy artykułu


  Obliczenia przepływowe skraplacza wyparnego sprowadzają się do wyznaczenia oporów przepływu powietrza przez pęczek rur gładkich zraszanych wodą oraz oporów przepływu skraplającej się pary czynnika ziębniczego w wężownicy. 3.1. Opory przepływu powietrza podczas opływu pęczka rur gładkich zraszanych wodą Spadek ciśnienia powietrza przepływającego w przeciwprądzie w stosunku do spływającej grawitacyjnie wody zraszającej można wyznaczyć z zależności Zalewskiego-Gryglaszewskiego [21], bazującej na wzorach Gaddisa-Gnielinskiego [17], odnoszących się do opływu pęczka rur gładkich w przypadku braku zraszania, tzn. pracy skraplacza "na sucho", na przykład w warunkach niskich temperatur powietrza zewnętrznego i/lub małego obciążenia cieplnego skraplacza. Stratę ciśnienia powietrza przy opływie pęczka suchych rur gładkich można wyznaczyć za pomocą wzoru:[...]

Obliczenia cieplno-przepływowe wyparnych chłodnic cieczy Część I


  W artykule przedstawiono algorytm obliczeń cieplno-przepływowych chłodnic wyparnych cieczy. Sposób przeprowadzania obliczeń zilustrowano przykładem obliczeniowym chłodnicy wyparnej wody. Wyznaczono wydajność cieplną i opory przepływu czynników dla założonych parametrów geometrycznych wymiennika. Określono optymalną, teoretyczną wartość gęstości zraszania wodą powierzchni wymiany ciepła, zapewniającą maksymalną wydajność cieplną przy minimalnym oporze przepływu powietrza.1. Wstęp Powietrze jest czynnikiem dostępnym bez żadnych ograniczeń, ale pod względem termodynamicznym jest to czynnik znacznie gorszy niż woda. Woda z kolei ma bardzo dobre właściwości termodynamiczne, ale jej dostępność jest ograniczona ze względu na występujący i nasilający się ciągle deficyt. Z tych względów, najlepszym rozwiązaniem wydaje się być jednoczesne zastosowanie wody i powietrza, jako czynników chłodzących. Doprowadzenie do bezpośredniego kontaktu powietrza z wodą, przy równoczesnym dopływie ciepła, powoduje wystąpienie procesu nieadiabatycznego odparowania wody do powietrza. W wyniku tego procesu następuje odprowadzenie przez powietrze utajonego ciepła nawilżającej je pary wodnej oraz w znacznie mniejszym stopniu, ciepła jawnego, przejmowanego od powierzchni wody przez strumień powietrza. Chłodzenie wyparne w stosunku do chłodzenia powietrzem jest efektywniejsz i korzystniejsze termodynamicznie, ponieważ przebiega przy niższym poziomie temperatury. W stosunku do wymienników chłodzonych wodą w obiegu otwartym, wymienniki wyparne charakteryzują się znacznie mniejszym zużyciem świeżej wody. Na rysunku 1 przedstawiono schemat ideowy chłodnicy wyparnej cieczy. 1 2 3 4 6 5 Powietrze Powietrze Woda chłodzaca Woda uzupełniajaca Wlot czynnika chłodzonego Wylot czynnika chłodzonego Rys. 1. Schemat ideowy chłodnicy wyparnej [6], [7], [21]: 1 - wężownica, 2 - zraszacz, 3 - odkraplacz, 4 - wentylator, 5 - zbiornik wody chłodzącej, 6 - pom[...]

Obliczenia cieplno-przepływowe wyparnych chłodnic cieczy Część II


  W artykule przedstawiono algorytm obliczeń cieplno-przepływowych chłodnic wyparnych cieczy. Sposób przeprowadzania obliczeń zilustrowano przykładem obliczeniowym chłodnicy wyparnej wody. Wyznaczono wydajność cieplną i opory przepływu czynników dla założonych parametrów geometrycznych wymiennika. Określono optymalną, teoretyczną wartość gęstości zraszania wodą powierzchni wymiany ciepła, zapewniającą maksymalną wydajność cieplną przy minimalnym oporze przepływu powietrza.3. Obliczenia przepływowe Obliczenia przepływowe chłodnicy wyparnej sprowadzają się do wyznaczenia oporów przepływu powietrza przez pęczek rur gładkich zraszanych wodą oraz oporów przepływu chłodzonej cieczy w wężownicy. 3.1. Opory przepływu powietrza podczas opływu pęczka rur gładkich zraszanych wodą Spadek ciśnienia powietrza przepływającego w przeciwprądzie w stosunku do spływającej grawitacyjnie wody zraszającej, można wyznaczyć z zależności Zalewskiego- Gryglaszewskiego [22], z wykorzystaniem wzorów Gaddisa- Gnielinskiego [15], odnoszących się do opływu pęczka rur gładkich w przypadku braku zraszania, tzn. pracy skraplacza "na sucho", na przykład w warunkach niskiej temperatury powietrza zewnętrznego i/lub małego obciążenia cieplnego chłodnicy. Stratę ciśnienia powietrza przy opływie pęczka suchych rur gładkich, można wyznaczyć za pomocą wzoru: (30) Sposób obliczania współczynnika oporu ξ uzależniony jest od układu przestrzennego rur. Dla przestawnego układu rur, według Gaddisa-Gnielinskiego [15], wyznacza się go z zależności: , (31) przy czym (32) . (33) Jeżeli: b  0,5 2a +1 (34) Jeżeli: b < 0,5 2a +1 (35) rz p N [...]

Jakość i innowacje systemy recyrkulacyjne w akwakulturze


  Przedsiębiorstwo, które prowadzi działalność produkcyjną, codziennie podejmuje nowe działania mające na celu rozwój i umocnienie swojej pozycji na rynku. Działania te dotyczą innowacyjnych zmian zarówno w asortymencie produkcji, organizacji przedsiębiorstwa, jak i w strukturze majątku trwałego i obrotowego przy zapewnieniu odpowiedniej jakości produkcji. Źródłem innowacji jest środowisko, które inspiruje człowieka do zmian. Pozwala reagować na ciągle zmieniające się otoczenie. Pomysły na nowy produkt czy nowe rozwiązania mogą pochodzić z wielu źródeł - od klientów, naukowców, konkurentów, uczestników kanału dystrybucji i zarządu. Dlatego każda organizacja powinna mieć swoje autentyczne zasoby wiedzy i informacji, pochodzące z różnych źródeł, ponieważ zarówno usługi, jak i produkty ulegają zmianie, a wiedza pozostaje w organizacji [1]. W hodowli ryb również istotne znaczenie mają innowacje przy jednoczesnym zagwarantowaniu jakości produkcji. Akwakultura oznacza chów, hodowlę i uprawę organizmów wodnych (roślin lub zwierząt) oraz poprawę ich stanu. Działalność taka jest prowadzona w kontrolowanym lub specjalnie w tym celu wybranym środowisku wodnym. Wynika z tego, że akwakultura przyczynia się do zwiększenia produkcji ryb połączonej z doborem i selekcją w celu zachowania oraz poprawienia wartości użytkowej ryb. W związku z niebezpieczeństwem przełowienia zasobów, akwakultura jest postrzegana jako alternatywa dla tradycyjnego rybołówstwa. Światowe metody połowu ryb zakłóciły równowagę natury. Intensywne połowy morskie różnych gatunków ryb doprowadziły w ostatnich latach do zmian w ekosystemie morskim i przełowienia łowisk najcenniejszych gatunków. Pomimo znacznych wysiłków instytucji i organiz[...]

Projektowanie pośrednich układów chłodzenia zasilanych zawiesiną lodową

Czytaj za darmo! »

Omówiono właściwości reologiczne i cieplne zawiesiny lodowej w aspekcie projektowania instalacji zasilanych zawiesiną lodową. PODSTAWOWYMI ograniczeniami stosowania zawiesin lodowych jako chłodziw są wysokie ceny generatorów zawiesiny oraz brak wiedzy w zakresie projektowania instalacji zasilanej tym medium. Specyficzne właściwości zawiesin lodowych wynikają z faktu, że czynnik ten jest mies[...]

 Strona 1  Następna strona »