Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"taDeUsz WieCzoreK"

Modelowanie procesu nagrzewania indukcyjnego rur przed ich hartowaniem z uwzględnieniem zjawisk elektromagnetycznych i cieplnych.

Czytaj za darmo! »

Obecnie w hutach krajowych produkowanych jest kilka rodzajów rur hartowanych z wykorzystaniem nagrzewania gazowego Zastosowanie w tym procesie nagrzewania indukcyjnegtemperatury oraz możliwości automatyzacji procesu tworzy mno kompleksową analizę procesu nagrzewania indukcyjnegi cieplne. Dla wytypowanych geomena skutek utrzymywania zawsze jednakowej, równomiernej żliwości znacznej poprawy jakości.[...]

Budowa inteligentnego modelu procesu roztapiania złomu w piecu łukowym z wykorzystaniem sieci neuronowo-rozmytych

Czytaj za darmo! »

Redukcja czasu topienia wsadu w piecu łukowym jest ważnym zagadnieniem praktycznym. Mimo że wiele parametrów procesu EAF ma charakter stochastyczny, do sterowania nim wykorzystuje się proste modele, bazujące na liniowych obwodach elektrycznych. Celem artykułu jest prezentacja nowego sposobu budowy modelu procesu opartego na metodach inteligencji obliczeniowej, w szczególności sieci neuronowo-ro[...]

Modelling of the AC-EAF process using computational intelligence methods

Czytaj za darmo! »

Time reduction of steel scraps meltdown is a really challenging problem. Typically this process is stochastic without any determinism and only simple and naive rules, based on linear electric circuits, are currently used to manage such processes. The goal of the paper is to present the way of building an accurate model concerning feature extraction methods and the use of artificial neural networ[...]

System planowania produkcji stali w warunkach elektrostalowni

Czytaj za darmo! »

Znane z literatury metody planowania produkcji nie są przydatne w przypadku planowania produkcji stalowni, ponieważ nie uwzględniają założeń technologicznych i dynamicznie zmieniającego się procesu. Stosowane algorytmy nie odwzorowują pracy na rzeczywistym obiekcie, jakim jest elektrostalownia wyposażona w elektryczny piec łukowy, piec kadziowy oraz linię do ciągłego odlewania stali. Opisany w pracy system planowania produkcji tworzy plan oparty na tzw. "regułach priorytetu". Przedstawiono opracowany algorytm. Omówiono wybrane wyniki badań przemysłowych. Known from the literature methods of production planning are not suitable for an electric steelwork. The methods do not include technological assumptions and dynamically changing process. Known algorithms do not reflect a real processes of a steelwork with arc electric furnaces, ladle furnaces and continuous casting device. Described in the paper system for production planning generates plans basing on the so called “priorities rules". Developed algorithm has been presented. Some chosen research results have been discussed. Słowa kluczowe: produkcja stali, planowanie, elektrostalownia Key words: steel production, planning, electric steelwork S. 554 Hutnik - Wiadomości hutnicze Nr 9 1. Wstęp. Planowanie jest jedną z ważnych funkcji zarządzania, a umiejętność właściwego planowania pozwala na osiągnięcie zamierzonych zadań i celów. Planowanie produkcji w XXI wieku oparte na wielu założeniach technologicznych i organizacyjnych nie może opierać się tylko na doświadczeniu oraz intuicji człowieka, zwłaszcza w produkcji metalurgicznej, dlatego też konieczne jest wsparcie planisty systemami bardziej zaawansowanymi, o[...]

Planowanie produkcji stali a uwarunkowania technologiczne elektrostalowni


  Wzrost automatyzacji produkcji tworzy korzystne warunki dla wprowadzenia w zakładzie produkcyjnym rozwiązań wykorzystujących systemy informatyczne. Analizowany w pracy system planowania produkcji jest odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw, w szczególności elektrostalowni). Dotyczy on planowania krótkoterminowego, z co najwyżej miesięcznym wyprzedzeniem. Opracowany system planowania produkcji jest częścią Inteligentnego Systemu Ekspertowego [4, 5]. Planowanie działalności produkcyjnej elektrostalowni wymaga wyspecyfikowania wszystkich wymagań technologicznych, gdyż bez właściwie rozpoznanego procesu produkcyjnego i uwzględnieniu najdrobniejszych szczegółów, nie możliwe jest właściwe zaplanowanie procesu produkcji. Zatem prawidłowe rozpoznanie procesu jest podstawą opisanej w pracy metody planowania produkcji metalurgicznej. Increasing production automation creates favorable conditions for application information systems. Analyzed in the paper the production planning system responds to the needs of enterprises, in particular electric steel plants). It concerns the short-term planning, with at most one month in advance. Developed system for production planning is a part of the Intelligent Expert System [4, 5]. Scheduling production activities of an electric steel plant requires specifying of all technological restrictions, because without properly diagnosed the production process and taking into account every detail of the production, it is impossible to optimally plan production process. Therefore, proper recognition of the technological process is the basis of methods of planning of metallurgical production described in the work. Słowa kluczowe: produkcja s[...]

Modeling of the surface induction hardening process DOI:10.12915/pe.2014.02.01

Czytaj za darmo! »

Omówiono zagadnienie modelowania matematycznego hartowania indukcyjnego powierzchniowego. Model ogólny uwzględnia sprzężenie pola elektromagnetycznego, temperaturowego, naprężeń cieplnych i zjawisk metalurgicznych. Badaniom poddano koło zębate wykonane ze stali 50CrMo4. . Omówiono wyniki obliczeń i pomiarów rozkładu temperatury po nagrzewaniu indukcyjnym. (Modelowanie matematyczne procesu nagrzewania indukcyjnego powierzchniowego) Abstract. Mathematical modeling of induction surface hardening was described. The general model takes into consideration coupled electromagnetic, temperature, heat stress and metallurgical fields. As an illustrative example a gear wheel made from steel 50Cr Mo4 was taken. Results of computations and measurements of temeperature distribution after induction heating were discussed. Słowa kluczowe: nagrzewanie indukcyjne, hartowanie powierzchniowe, modelowanie matematyczne, temperatury krytyczne Keywords: induction heating, surface hardening, mathematical modeling, critical temperatures doi:10.12915/pe.2014.02.01 Introduction Surface hardening is the heat treatment process consisting of the rapid heating of the surface layer of the element to a predetermined temperature THand then quick enough cooling in order to obtain a martensitic structure in a thin surface zone. This type of heat treatment leads to an increase in surface hardness, wear resistance and fatigue strength while keeping the soft core. In commercial practice, the most common is the induction surface hardening. This process is characterized by a short heating time, low oxidation and decarburization of the treated surface. It is easy to control a thickness of hardened layer by changing the field current frequency. The process in characterized also by the low environmental impact and the ability to automate the process [1]. General model of induction surface hardening There is a very high heating rate characteristic for the induction heating of[...]

 Strona 1