Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Zofia ZYMONIK"

Positive Organizational Scholarship (POS) nowym trendem w naukach o zarządzaniu

Czytaj za darmo! »

W poszukiwaniu rozwiązań doskonalących zarządzanie organizacjami coraz częściej sięga się do natury ludzkiej. Ostatnio takim źródłem doskonalenia organizacji staje się psychologia pozytywna.Zachowania człowieka były przedmiotem rozważań od zarania dziejów. Przykładem może być chociażby zagadnienie szczęścia. Traktaty o szczęściu są m.in. dziełem filozofów starożytnych (np. Arystotelesa, Sen[...]

IRIS - nowy standard zarządzania jakością dla przemysłu kolejowego

Czytaj za darmo! »

Przemysł kolejowy został zmuszony do przyjęcia zachowań konkurencyjnych w stosunku do innych przemysłów wytwarzających środki transportu, zwłaszcza samochodowego i lotniczego. Systemowa norma modelowa ISO 9001 wskutek swej uniwersalności nie ujmuje specyficznych cech kolejnictwa, stąd potrzeba dodatkowego rozwiązania systemowego. Taki system stał się przedmiotem standardu IRIS.Celem opracowan[...]

Modele strukturalne kosztów jakości

Czytaj za darmo! »

Od ponad pół wieku w literaturze dotyczącej problematyki zarządzania jakością pojawiają się modelowe ujęcia struktury kosztów jakości. Określają one, elementy kosztów przedsiębiorstwa, które można zaliczyć do dziedziny jakości. Wprowadzenie Termin koszt jakości (quality cost) pojawił się po raz pierwszy w amerykańskiej literaturze przedmiotu w latach 50. Wcześniej był znany w praktyce gospo[...]

Zastosowanie QFD na przykładzie projektowania wyrobu sektora maszynowego

Czytaj za darmo! »

QFD jako metoda sterowania jakością przez klienta może być zastosowana m. in. w projektowaniu wyrobów. Przykładem na to jest projektowanie wagonów tramwajowych.Obecnie rynek wyrobów cechuje się dużą dynamiką. Coraz większe wymagania klientów wymuszają na przedsiębiorstwach stosowanie nowych technologii produkcji, które pozwolą uzyskać wyrób najlepiej zaspokajający ich potrzeby. W dodatku pos[...]

Zapewnienie bezpieczeństwa wyrobu w procesie projektowania

Czytaj za darmo! »

Prawo konsumenta do bezpiecznego wyrobu wymusza na projektantach m.in. poszukiwanie rozwiązań organizacyjnych uwzględniających ryzyko zagrożenia jego zdrowia i życia.Druga połowa XX wieku charakteryzuje się gwałtownym rozwojem nauki i techniki, co umożliwiło m.in. wytwarzanie wyrobów o dużej złożoności. Zmienił się także model konsumpcji. Konsekwencją był wzrost wypadków samochodowych i lotn[...]

Zarządzanie jakością w polskich bankach komercyjnych


  W doskonaleniu jakości zarządzania bankiem mogą być pomocne międzynarodowe systemowe normy ISO serii 9000.Współczesna gospodarka charakteryzuje się dużą zmiennością i złożonością oraz coraz wyższym ryzykiem. Rośnie presja na obniżanie kosztów funkcjonowania organizacji w procesie konkurowania, w tym banków. Jak już powiedział Drucker każda organizacja zależy od klientów. Ta idea jest także podkreślana w dziedzinie zarządzania bankiem . W ukierunkowaniu banku na klienta zadowolonego i lojalnego sprzyja m.in. systemowe podejście uwzględniające elementy wejścia i wyjścia organizacji, sprzężenia zwrotne, a także realizowany w niej zbiór procesów. Współczesne koncepcje systemów jakości wykształciły się w sposób ewolucyjny . Są wynikiem dobrych doświadczeń menedżerskich przedsiębiorstw produkcyjnych rozwiniętych krajów zachodnich. Jeszcze na przełomie lat 40. i 50. w przedsiębiorstwach amerykańskich i rozwiniętych krajów Europy Zachodniej działania związane z zapewnieniem jakości utożsamiano głównie z organizacją kontroli końcowej podzespołów, zespołów i wyrobów finalnych. Skutko- P. Drucker, Praktyka zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1994, s. 65-79. K. Jajuga, Rozwój czy zmiana modelu pośrednictwa finansowego, w: J. Szambelańczyk, Polski sektor bankowy w perspektywie roku 2030, s. 27- 37. J. Zymonik, Z. Zymonik, Systemowe podejście do jakości, [w:] J. Zymonik, Z. Zymonik (red. naukowa), Systemy jakości w wytwarzaniu maszyn, SIMPress, Wrocław 1997, s. 7-18. wało to dużymi stratami nie tylko u producentów, ale przede wszystkim u ich klientów. Działania kontrolne nie zapewniały bowiem dobrej jakości produktów. Dopiero z czasem, w latach 70. i dalszych skoncentrowano się na prewencji, i to w ujęciu systemowym, co pozwoliło na uczynienie z jakości czynnika konkurencyjności przedsiębiorstw. Zrównanie gospodarcze USA i Japonii pod koniec lat 70. rozpoczęło poszukiwania w latach 80. i 90. skutecznych i efektywn[...]

 Strona 1  Następna strona »