Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"CELINA RATAJ"

Baza danych niezbędna do pogłębionej analizy znaczących oddziaływań antropogenicznych i ich skutków

Czytaj za darmo! »

W artykule zawarto informacje o dotychczas wykonanych pracach związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej. W 2004 r. dokonano wstępnej oceny znaczących oddziaływań antropogenicznych i ich wpływu na wody. Prace te były podstawą utworzenia bazy danych niezbędnej do wykonania pogłębionej analizy oddziaływań i oceny ich wpływu. Zawartość merytoryczną bazy opracowano na podstawie metodyk[...]

Prognoza potrzeb wodnych w sektorze energetycznym w 2030 r. z uwzględnieniem prognozowanych zmian klimatu


  Prognozę potrzeb wodnych w Polsce w perspektywie 2030 r. opracowano w ramach Projektu KLIMAT realizowanego w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB - zad. 3. "Zrównoważone gospodarowanie wodą, zasobami geologicznymi i leśnymi kraju" [Prognoza, KLIMAT - cz.I., 2010], [Prognoza, KLIMAT - cz.II., 2010]. Analizę potrzeb wodnych opracowano dla najbardziej wodochłonnych sektorów gospodarki narodowej. Analizy przeprowadzono dla trzech wybranych scenariuszy rozwoju gospodarczego opracowanych dla Polski na podstawie scenariuszy ekspertów Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC): □ A1B - Rynkowy - wysoki wzrost gospodarczy - globalnie - zakłada bardzo szybki wzrost gospodarczy związany z wdrażaniem nowych i efektywnych technologii oraz wykorzystanie różnych źródeł energii. Scenariusz ukierunkowany jest na współpracę gospodarczą, interakcję kulturową i społeczną. □ B1 - Zrównoważony - rozwój zrównoważony - globalnie - zakłada rozwój związany z wdrażaniem czystych i efektywnych technologii w gospodarce energetycznej oraz wprowadzanie technologii redukujących materiałochłonność w procesach produkcji. Scenariusz zakłada odejście od postaw konsumpcyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju. □ A2 - Regionalny - rozwój gospodarczy - regionalnie - zakłada powolny rozwój gospodarczy związany z powolnym wdrażaniem nowych technologii oraz brakiem postępu w dziedzinie alternatywnych źródeł energii. Scenariusz zakłada niski poziom świadomości ekologicznej oraz ukierunkowanie na konsumpcyjny styl życia. W kolejnych wydaniach "Gospodarki Wodnej" będziemy prezentować cykl artykułów zatytułowany PROGNOZA POTRZEB WODNYCH W POLSCE W 2030 R. Z UWZGLĘDNIENIEM PROGNOZOWANYCH ZMIAN KLIMATU, w których przedstawimy wyniki prognozy potrzeb wodnych w 2030 r. dla poszczególnych sektorów gospodarki: energetyki, przetwórstwa przemysłowego, górnictwa i kopalnictwa oraz gospodarki komunalnej i rolnictwa. W tym wydaniu prezentujemy prognozę potrzeb [...]

Prognoza potrzeb wodnych w Polsce w perspektywie 2030 r. z uwzględnieniem przewidywanych zmian klimatu


  W "Gospodarce Wodnej" nr 5 z 2012 r. zaprezentowano wyniki prognozy potrzeb wodnych w Polsce w perspektywie 2030 r. dla energetyki. W tym wydaniu przedstawiono prognozę potrzeb wodnych przetwórstwa przemysłowego, gospodarki komunalnej i rolnictwa. Jednocześnie dokonano podsumowania prognozy potrzeb wodnych całej gospodarki Polski w 2030 r. Wielkość przyszłych potrzeb wodnych zależy od przyjętego scenariusza rozwoju. Przy scenariuszu ekologicznym zrównoważonym - przy bardzo restrykcyjnej polityce chroniącej zasoby wodne - jest możliwy znaczący spadek potrzeb wodnych. Uwzględniając wszystkie najbardziej wodochłonne działy gospodarki w 2030 r. w zależności od przyjętego scenariusza rozwoju, należy stwierdzić, że jest możliwy wzrost potrzeb wodnych o ok. 30% lub ich spadek o ok. 50%. Prognozę potrzeb wodnych gospodarki w Polsce w perspektywie 2030 r. opracowano w ramach Projektu KLIMAT realizowanego w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej-PIB - w zadaniu "Zrównoważone gospodarowanie wodą, zasobami geologicznymi i leśnymi kraju". Analizę potrzeb wodnych opracowano dla najbardziej wodochłonnych sektorów gospodarki narodowej [Projekt KLIMAT]. Na podstawie scenariuszy ekspertów Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC) opracowano dla Polski trzy wybrane z IPCC-owskich scenariusze rozwoju do 2030 r. Ich skróconą charakterystykę zamieszczono poniżej: A1B - rynkowy - wysoki wzrost gospodarczy globalnie - zakłada bardzo szybki wzrost gospodarczy związany z wdrażaniem nowych i efektywnych technologii oraz wykorzystanie różnych źródeł energii. Scenariusz jest ukierunkowany na współpracę gospodarczą, interakcję kulturową i społeczną. B1 - zrównoważony - rozwój zrównoważony globalnie - zakłada rozwój związany z wdrażaniem czystych i efektywnych technologii w gospodarce energetycznej oraz wprowadzanie technologii redukujących materiałochłonność w procesach produkcji. Scenariusz zakłada odejście od postaw konsu[...]

 Strona 1