Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JAN GALICKI"

MODERNIZACJA TECHNOLOGII PROCESU PRZEROBU PYŁÓW STALOWNICZYCH W BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o. DOI:10.15199/67.2015.8.1


  BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o. od szeregu lat sukcesywnie prowadzi prace mające na celu modernizację stosowanej instalacji do przerobu półproduktów i odpadów cynkowo-ołowiowych. W obrębie tej modernizacji mieści się rozbudowa zdolności produkcyjnych oraz budowa nowych instalacji pozwalających na poprawę skutków oddziaływania na środowisko, w tym emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Realizując ten program, w ostatnim okresie oddano do eksploatacji między innymi dwie ważne instalacje: w 2006 r. unikatową w skali światowej instalację odsiarczania gazów z pieców przewałowych (Waelz kiln) oraz w końcu 2011 r. oddział przygotowania wsadu komponowanego do procesu przerobu hutniczego z pyłów pochodzących z procesu przerobu złomu stali w piecach elektrycznych (znanych jako EAFD), dodatków technologicznych i reduktora. Oddanie do eksploatacji tej inwestycji otworzyło drogę do modernizacji technologii procesu przerobu EAFD. Prace te podjęto w 2012 r. wspólnie z IMN Gliwice w ramach projektu INNOTECH-K1/IN1/23/154760/NCBR/12 dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiono wyniki badań uzyskane w wyniku realizacji tego projektu w skali przemysłowej. Przedmiotem badań było ustalenie warunków technologicznych przygotowania wsadu przy wykorzystaniu nowej instalacji, a następnie jego przerobu w procesie przewałowym. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono korzystny wpływ granulacji wsadu, zastosowanie wapna palonego w miejsce stosowanego do tej pory kamienia wapiennego, jako regulatora modułu zasadowości wsadu oraz doprowadzenie dmuchu sprężonego powietrza do strefy rozładunku żużla na: wydajność procesu, obniżenie zawartości cynku w odpadach, zmniejszenie zużycia reduktora i gazu oraz poprawę jakości produktów procesu. Słowa kluczowe: cynk, pyły stalownicze, proces przewałowy MODERNIZATION OF TECHNOLOGY OF EAF DUST PROCESSING IN BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o. The paper presents results from the project conducted on[...]

 Strona 1