Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Jadwiga Kaleta"

Określenie możliwości zastosowania modyfikowanego klinoptylolitu i masy MZ-10 w oczyszczaniu wód podziemnych

Czytaj za darmo! »

Nowelizacja polskich przepisów dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r.), zaostrzająca poziom dopuszczalnej zawartości żelaza i manganu odpowiednio do wartości 0,2 mg Fe/dm3 i 0,05 mg Mn/dm3, przyczyniła się do kłopotów technologicznych na wielu stacjach uzdatniania wód podziemnych. Większość stosowanych w pra[...]

Zastosowanie klinoptylolitu do usuwania substancji humusowych z wody

Czytaj za darmo! »

Substancje humusowe (SH) są niemal powszechnie obecne w środowisku wodno-gruntowym. Stanowią one 60÷80% całkowitej masy substancji organicznej występującej w wodach naturalnych i osadach dennych [1, 2]. Wody zawierające naturalną materię organiczną charakteryzują się często wysoką barwą i utlenialnością [3]. Do niedawna uważano, że substancje humusowe nie są szkodliwe dla ludzi. Z wody prze[...]

Chlorek żelaza(III) i koagulanty wstępnie zhydrolizowane pix w usuwaniu substancji humusowych z roztworów wodnych

Czytaj za darmo! »

Substancje humusowe (SH) są niemal powszechnie obecne w środowisku wodno-gruntowym. Stanowią one 60÷80% całkowitej masy substancji organicznej, występującej w wodach naturalnych i osadach dennych (Odegaard i in., 1999; Perchuć, 2003). Do niedawna uważano, że substancje humusowe nie są szkodliwe dla ludzi. Z wody przeznaczonej do picia były usuwane przede wszystkim ze względów estetycznych. Badania przeprowadzone w ostatnich latach wykazały, że mogą być one źródłem niepożądanego zapachu i barwy wody oraz mogą kumulować niektóre substancje toksyczne poprzez tworzenie kompleksów z metalami ciężkimi, ze związkami fosforu i azotu oraz adsorpcję niebezpiecznych związków organicznych (pestycydów, ftalanów, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA) (Duan i in., 2002 b; Kam [...]

Efficiency of the chromium(VI) removal from aqueous solutions by ion exchange process. Efektywność usuwania chromu(VI) z roztworów wodnych w procesie wymiany jonowej


  Two com. ion exchange resins were used for removal of Cr(VI) ions from aq. solns. at pH 2-8, contact time up to 4 h and initial Cr(VI) concn. up to 100 mg/L. After contact time 1 h, the Cr(VI) concn. was decreased down below 2 mg/L at pH 3. Under flow conditions (filtration) the final Cr(VI) concn. was below 0.005 mg/L after throughput of 200-230 L. The resins were regenerated with NaOH or NaCl solns.Celem przeprowadzonych badań była ocena przydatności dwóch handlowych anionowych żywic jonowymiennych do usuwania jonów chromianowych z roztworów wodnych. Stężenie początkowe chromu Cr(VI) w roztworach standardowych wynosiło 1-100 mg/dm3. Testowano żywice silnie zasadowe Purolite A-600 i Purolite A-520E. Stwierdzono, że najwyższe całkowite pojemności jonowymienne (Pc) uzyskano przy pH 2-3. W przypadku A-520E Pc wynosiło 19,6 mg Cr6+/g, a dla A-600 18,6 mg Cr6+/g. Badania w warunkach dynamicznych (filtracja) do punktu przebicia i wyczerpania złóż jonitowych prowadzono przy założonej prędkości filtracji 5 m/h i czasu retencji ok. 7 min. Lepiej usuwany był chrom na złożu jonitowym A-520E. Przez ca.y czas filtracji st..enie chromu w wycieku Ck by.o poni.ej 0,005 mg/dm3. Robocza pojemno.. wymienna jonitu w punkcie przebicia z.o.a wynios.a 12,7 mg/g, za. po wyczerpaniu z.o.a 13,5 mg/g. Dla anionitu A-600 pojemno.ci jonowymienne wynios.y odpowiednio 11,4 mg/g i 12,1 mg/g. Z danych do.wiadczalnych wida., .e oba anionity wydaj. si. by. obiecuj.ce w zastosowaniu ich do oczyszczania i odzyskiwania chromu(VI) ze .ciekow przemys.owych w szerokim zakresie st..e. pocz.tkowych. Zasadniczym .rod.em zwi.zkow chromu w .rodowisku wodnym s. .cieki przemys.owe. Uwalnianie chromu do .rodowiska naturalnego wyst.puje g.ownie podczas bezpo.redniego zrzutu nieoczyszczonych .ciekow, niew.a.ciwej technologii produkcji, a tak.e nieprawid.owego sk.adowania zanieczyszcze. zawieraj.cych chrom. [...]

Removal of Mospilan 20SP pesticide from its aqueous solutions by coagulation and adsorption Usuwanie pestycydu Mospilan 20SP z roztworów wodnych przez koagulację i adsorpcję DOI:10.15199/62.2015.6.9


  Aq. soln. of a com. pesticide (acetamipiride) was treated with dusty activated C or clinoptylolite, Al2(SO4)3 or FeCl3, and, optionally, with a com. polyelectrolyte at 15°C and pH 5-10 under stirring in lab. stand. The solid sorbents were added before, after or simultaneously with addn. of the coagulants. The effectiveness of the coagulation was low. The addn. of activated C (0.07 g/L) 5 min before the coagulation with FeCl3 resulted in a decrease in pesticide content from 5 mg/L down to 0.2 mg/L. Przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań skuteczności procesu koagulacji zastosowanego do usuwania wybranego pestycydu Mospilan 20SP z wody. Zastosowanie tradycyjnych koagulantów (siarczan glinu, chlorek żelaza(III)) nie przyniosło znaczących efektów, gdyż zawartość pestycydu zmniejszyła się tylko o odpowiednio 8,8% i 8,2%. Wspomaganie koagulantów polielektrolitem kationowym Zetag- 50 poprawiło efektywność procesu o odpowiednio 10,6% i 10,2%. Największy stopień usunięcia pestycydu (100%) uzyskano, dozując dodatkowo pyliste węgle aktywne z wyprzedzeniem 5 min w stosunku do koagulantu podstawowego. Efektywność koagulacji pestycydu również wzrosła po zastosowaniu pylistego klinoptylolitu, ale w mniejszym stopniu niż przy dawkowaniu węgli aktywnych. Lepsze wyniki uzyskano, dawkując pylisty klinoptylolit równocześnie lub po koagulancie. Do związków organicznych zakwalifikowanych jako groźne zanieczyszczenia środowiska wodnego zalicza się pestycydy. Głównym źródłem przedostawania się tych zanieczyszczeń do gleby, wody i powietrza, a stamtąd do organizmów roślinnych i zwierzęcych jest ich stosowanie w ochronie roślin. Są one pobierane przez rośliny, ale również pewna ich część przemieszcza się w głąb profilu glebowego, gdzie ulegają sorpcji i degradacji. Intensywność i szybkość tych procesów jest ujemnie skorelowana z pH gleby, a dodatnio z temperaturą, wilgotnością i biomasą organizmów glebowych1). Przyczyną groźnych skażeń środo[...]

 Strona 1