Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ewelina Kwaśniewska"

Optymalizacja składu mieszanin odpadów w aspekcie ich użytecznego wykorzystania DOI:10.15199/62.2018.6.20


  W przypadku badań nad właściwościami mieszanin wieloskładnikowych i doborem ich optymalnego składu jednym z podstawowych problemów jest duża liczba koniecznych do przeprowadzenia badań. Gdy uwzględnia się tylko jeden parametr charakteryzujący właściwości mieszaniny, liczba badań rośnie wraz z liczbą uwzględnianych składników tworzących mieszaninę. Duża liczba koniecznych badań implikuje dużą pracochłonność i czasochłonność oraz wysoki koszt tych badań. Najczęściej jednak problem jest znacznie bardziej złożony ze względu na konieczność uwzględnienia w badaniach wielu parametrów charakteryzujących właściwości mieszaniny, co w sposób oczywisty zwielokrotnia liczbę koniecznych pomiarów. Ponadto niezmiernie rzadko występuje sytuacja, gdy optymalnym wartościom wszystkich uwzględnianych parametrów odpowiada jeden skład mieszaniny. W przeciwnym przypadku problem wyboru optymalnego składu mieszaniny staje się zagadnieniem złożonym i wiąże się z koniecznością doboru procedury wyboru składu optymalnego. W ramach wdrażania gospodarki "obiegu zamkniętego" konieczne jest wykorzystywanie jak największej ilości odpadów, przy czym na świecie, w tym również w Polsce, generowane są wciąż znaczne ich ilości. Pomimo dużych postępów poczynionych w zakresie ponownego wykorzystania odpadów, istnieją takie odpady, których zagospodarowanie jest trudne. Nie znajdują one ponownego zastosowania (w części lub w całości) lub ich wykorzystanie wiąże się z koniecznością 97/6(2018) 929 poniesienia wysokich kosztów. Znaczna część takich odpadów podlega składowaniu. Duże ilości odpadów generują takie sektory gospodarki, jak energetyka, przemysł chemiczny i gospodarka komunalna. Jako przykładowe odpady można tu wymienić fosfogipsy, popioły z elektrowni i elektrociepłowni węglowych oraz osady z oczyszczalni ścieków. Często istotnym problemem regionalnym jest rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością przemysłową (np. górniczą lub hutniczą). Do ich rekulty[...]

 Strona 1