Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"HENRYK KALIŚ"

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu - cele i działalność DOI:


  Po raz pierwszy pomysł powołania organizacji reprezentującej interesy wszystkich przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu został przedstawiony 24 maja 2007 r., w Zakładach Górniczo-Hutniczych "Bolesław" S.A. (ZGH) w Bukownie, na spotkaniu dużych odbiorców energii elektrycznej. W polskim życiu gospodarczym był to czas bezwzględnej dominacji sektora energetycznego nad przemysłem, rosnących kosztów przesyłu i dystrybucji, szybkiego, choć nieuzasadnionego czynnikami fundamentalnymi, wzrostu cen energii elektrycznej "czarnej", pojawiających się kolejnych składników kosztowych dodawanych do ceny energii "czarnej" przez polityki: fiskalną, energetyczną i klimatyczną. Taka sytuacja musiała wywołać reakcję obronną polskiego przemysłu, a zrozumienie potrzeby stworzenia przeciwwagi dla dominacji sektora energetycznego bezwzględnie wykorzystującego swoją siłę rynkową było powszechne. Na pierwszym spotkaniu określono zasady tworzenia i funkcjonowania jednej reprezentacji odbiorców przemysłowych w oparciu o strukturę branżowych organizacji gospodarczych. Kolejne posiedzenie odbyło się 27 czerwca 2007 r., w siedzibie Izby Energetyki Przemysłowej (IEP) w Warszawie, i miało już charakter organizacyjny. Określiło obszary i zagadnienia, w których organizacje branżowe mogłyby ściśle współpracować w 3 blokach tematycznych: - czynniki wzrostu kosztów energii, - pozycja zakładów przemysłowych na rynku energii, - możliwości wpływania przemysłu na kształtowanie zasad funkcjonowania rynku energii. W wyniku przeprowadzonej dyskusji zebrani uznali potrzebę powołania Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), a z grona uczestników spotkania wyłoniono Zespół Roboczy, który wspólnie z biurem IEP opracował propozycje merytoryczne i organizacyjne dotyczące wspólnych działań. Następnie, 11 września 2007 r. w Promnicach, na spotkaniu organizacyjnym członków-założycieli Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, przyjęto: Program D[...]

 Strona 1