Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MARCIN KORZENIOWSKI"

Odporność korozyjna napoiny wykonanej ze stopu aluminium AW 7075 na stopie AW 5754


  Celem badań było określenie odporności korozyjnej napoiny wykonanej z dwóch stopów aluminium metodą GTA. Badaniom poddano stop AlMg3 (AW5754), który napawano stopem AlZnMgCu1.5 (AW7075). Oceny odporności korozyjnej dokonano w oparciu o potencjodynamiczną metodę polaryzacji. Próbki do badań elektrochemicznych pobrano z analizowanych stopów oraz z wykonanej napoiny. Jako elektrolit zastosowano 5% roztwór NaCl. W celu scharakteryzowania badanych stopów oraz wykonanej napoiny przeprowadzono również obserwacje mikroskopowe z zastosowaniem mikroskopii świetlnej oraz skaningowej elektronowej. Słowa kluczowe: materiałoznawstwo, spawanie, stop aluminium serii 5000, stop aluminium serii 7000, odporność korozyjna Corrosion resistance of padding weld made of the AW 7075 aluminium alloy over the AW 5754 alloy Aim of the research was determination of corrosion resistance of a padding weld made of two aluminium alloys using the GTA method. Subject of the test was the AlMg3 (AW5754) alloy padded with the AlZnMgCu1.5 (AW7075) alloy. Evaluation of the corrosion resistance was made with the potentiodynamic polarisation method. Samples for electrochemical tests were collected from the analyzed alloys and the padding weld performed. As electrolyte the 5% NaCl solution was used. In order to characterise the tested alloys and the padding weld, microscopic observations were made using both, light and scanning electron microscopy. Keywords: materials science, welding, 5000 series alloy, 7000 series alloy, corrosion resistance ochrona przed korozja 7/2011 432 Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 7 Tablica 1. Skład chemiczny badanych stopów Table 1. Chemical composition of the tested alloys Pierwiastek Stop Gatunek AW 5754 Gatunek AW 7075 Mg 3,50 2,80 Cu 0,02 1,50 Mn 0,14 0,30 Zn - 5,50 Si 0,27 0,22 Fe 0,25 0,25 Cr 0,10 0,18 Ti 0,10 0,10 Al reszta reszta 1. Wprowadzenie Zaletą stopów aluminium jest ich niska gęstość i odporność na korozję przy zadaw[...]

 Strona 1