Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"ELŻBIETA WRZESIEŃ"

Identyfikacja wybranych związków powierzchniowo czynnych metodą Py/GC/MS

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono możliwości wykorzystania metody pirolitycznej chromatografii gazowej z detekcją spektrometrii mas (metoda Py/GC/MS) w analizie jakościowej niejonowych, anionowych i kationowych związków powierzchniowo czynnych, w których część hydrofobową stanowi grupa alkilobenzenowa. Metoda ta, opiera się na identyfikacji produktów termicznego rozkładu ("flash heating") danego związku powie[...]

Równowaga fazowa w układzie benzen - nitrobenzen - woda DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań rozpuszczalności mieszaniny benzenu i nitrobenzenu w wodzie. Badania prowadzono w temp. 30°C, przy czym stężenie nitrobenzenu wynosiło 0,07 - r 33,7% mol. Znajomość danych równowagowych układu benzen - nitrobenzen - - woda jest istotna dla projektantów i użytkowników urządzeń służących do usuwania nitrobenzenu ze ścieków wodnych metodą ekstrakcyjną. Metodę ekstrakcyjną zaproponowaną przez autorów radzieckich1} rozwinięto pod względem technologicznym w Polsce2 ) i prawie jednocześnie w USA3 ) . Cytowane we wspomnianych pracach ilościowe dane dotyczące układu benzen - nitrobenzen - woda charakteryzuje dość istotna rozbieżność. Na przykład w amerykańskim patencie3) podano, że dla typowych ścieków nitrobenzenowych współczynnik podziału, definiowany jako stosunek stężeń masowych nitrobenzenu zawartego w fazie organicznej i w fazie wodnej, wynosi w temp. 35°C od 404 do 450. Z kolei w polskim patencie2) wartość ta w temp. 20°[...]

Ekstrakcja benzenem nitrobenzenu ze ścieków DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań ekstrakcji benzenem nitrobenzenu ze ścieków powstałych w trakcie mycia i neutralizacji surowego nitrobenzenu. Użyto różnego typu ekstraktorów: kolumny z wypełnieniem, ekstraktora dyskowego i pompy wirowej. Badania prowadzono w temperaturze otoczenia, a zawartość nitrobenzenu w ściekach oznaczano metodą polarograficzną. Najkorzystniejsza okazała się ekstrakcja z użyciem pompy wirowej. nia" w Kędzierzynie-Koźlu) o właściwościach zgodnych z określonymi normą PN-72/C-92002. Zawartość nitrozwiązków (nitrobenzenów i nitrofenoli) w ściekach oznaczano metodą polarograficzną przed rozpoczęciem ekstrakcji i po jej zakończeniu, określając ich sumaryczną ilość w przeliczeniu na nitrobenzen5*. Metoda polega na redukcji grupy nitrowej - na kroplowej elektrodzie rtęciowej - w środowisku metanolowego roztworu litu oraz wodorotlenku sodu6). Ścieki wodne powstające w przemysłowym procesie wytwarzania nitrobenzenu zawierają do 0,3% mas. nitrozwiązków, głównie nitrobenzenu. Ponieważ nitrobenzen jest toksyczny, zatem ścieki te należy poddać - przed biologicznym oczyszczaniem - wstępnemu oczyszczeniu metodą fizykochemiczną. Stosowane metody chemicznego i adsorpcyjnego oczyszczania ścieków zawierających nitrobenzen wiążą się jednak z dużymi kosztami eksploatacyjnymi. W związku z tym zaproponowano metodę ekstrakcyjnego usuwania nitrobenzenu za pomocą benzenu kierowanego następnie do procesu nitrowania1^3*. Autorzy wymienionych publikac[...]

Badanie rozpuszczalności mieszanin węglowodorów aromatycznych w wodnych roztworach chlorku glinu DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań rozpuszczalności alkilatu oraz mieszaniny benzen - etylobenzen w wodnych roztworach chlorku glinu. Określono wpływ stężenia wodnego roztworu soli na skład rozpuszczonej fazy organicznej. Badania prowadzono w zakresie stężeń chlorku glinu od 5 do 25% mas. oraz w temp. 288 -h 353 K. Niniejsza praca stanowi kontynuację badań rozpuszczalności produktów przemysłowej alkilacji benzenu etylenem. W pierwszej publikacji1* przedstawiono dane zaczerpnięte z literatury oraz wyniki przeprowadzonych badań rozpuszczalności w wodzie tzw. benzenu powrotnego, etylobenzenu technicznego, frakcji dietylobenzenowej i alkilatu. W następnej pracy2* przedstawiono wyniki badań rozpuszczalności trzech pierwszych substancji w wodnych roztworach chlorku glinu, a w niniejszej - alkilatu oraz mieszaniny benzen-etylobenzen w wodnych roztworach chlor[...]

Rozpuszczalność w wodzie produktów przemysłowej alkilacji benzenu etylenem DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań rozpuszczalności w wodzie mieszanin benzenu, etylobenzenu i wyższych polialkilobenzenów występujących w przemysłowym procesie wytwarzania etylobenzenu. Badania prowadzono w zakresie temp. 20 ч- 80°C, wykonując analizę chromatograficzną próbek wyekstrahowanych z fazy wodnej za pomocą я-heksanu. Przemysłowym procesom syntezy organicznej często towarzyszy ekstrakcja wodna prowadzona w celu oddzielenia katalizatorów lub nie przereagowanych substratów od produktów reakcji. Kontaktowanie substancji organicznych z wodą może również następować w aparatach wykorzystywanych podczas rektyfikacji, takich jak: bezprzeponowe skraplacze par lub urządzenia do wytwarzania próżni. W wyniku tych operacji otrzymuje się ścieki zawierające rozpuszczone substancje organiczne. Są to zwykle układy o ograniczonej rozpuszczalności wzajemnej. Ścieki takie muszą być poddane obróbce w celu zmniejszenia zawartości substancji organicznych do poziomu wyznaczonego wymogami ochrony środowiska. Dlatego znajomość rozpuszczalności związków organicznych w wodzie jest konieczna do projektowania urządzeń oczyszczających i ich właściwej eksploatacji. Potrzeby takie istnieją między innymi w technologii wytwarzania etylobenzenu metodą alkilacji w obecności chlorku glinowego jako katalizatora1*. W węzłach technologicznych tego procesu występują ścieki z rozpuszczonymi surowcami bądź produktami alkilacji benzenu etylenem, takimi jak: benzen, etylobenzen, di[...]

Rozpuszczalność produktów alkilacji benzenu etylenem w wodnych roztworach chlorku glinowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań rozpuszczalności węglowodorów aromatycznych, pochodzących z przemysłowej instalacji wytwarzania etylobenzenu, w wodnych roztworach chlorku glinowego. Badania prowadzono w zakresie stężeń chlorku glinowego od 5 do 25% mas. oraz w temp. 15ч-80°С. Rozpuszczone w warstwie wodnej węglowodory ekstrahowano za pomocą n-heksanu, a następnie oznaczano metodą chromatografii gazowej. W różnych operacjach pomocniczych wchodzących w skład przemysłowych procesów często dochodzi do kontaktowania się związków organicznych z wodą lub wodnymi roztworami rozmaitych substancji. Taka sytuacja występuje np. podczas produkji etylobenzenu przez alkilację benzenu etylenem w obecności chlorku glinowego1}. Produkty alkilacji stykają się z wodą w układach próżniowych węzła rektyfikacji, w węźle ekstrakcji katalizatora oraz w trakcie mycia posadzek i aparatury. W wyniku tego kontaktu otrzymuje się różne rodzaje ściekó[...]

Skład pochodnych toluenu zawartych w produktach alkilacji benzenu etylenem DOI:

Czytaj za darmo! »

Podano stałe równowagi reakcji transalkilacji toluenu z produktami alkilacji benzenu etylenem. Przytoczono wyniki obliczeń składu równowagowego w zakresie odpowiadającym przemysłowym warunkom wytwarzania etylobenzenu. Procesom syntezy organicznej z reguły towarzyszy powstawanie produktów ubocznych. Dzieje się tak w wyniku obecności zanieczyszczeń wprowadzanych z surowcami oraz na skutek zachodzących reakcji wtórnych. Obecność produktów ubocznych powoduje pogorszenie jakości głównego produktu, a także zwiększenie kosztów jego wytwarzania w związku z koniecznością mniej lub bardziej dokładnego ich wydzielania. Przeprowadzenie analizy kosztów wytwarzania w celu dobrania najkorzystniejszych parametrów syntezy wymaga ustalenia zależności między warunkami procesowymi a składem produktów ubocznych i wielkością ich stężeń. W niniejszym artykule przedstawiono zastosowaną metodę obliczeń i wyniki określania równowagowego składu pochodnych toluenu zawartych w produktach alkilacji benzenu etylenem, zwanych alkilatem. Przedmiotem analizy był alkilat pochodzący z procesu wytwarzania etylobenzenu zachodzącego w fazie ciekłej w obecności chlorku glinowego1}. Oprócz benzenu, etylobenzenu i polietylobenzenów alkilat zawiera produkty uboczne w postaci: związków alifatycznych, oligomerów, związków aromatycznych o wysokiej temperaturze wrzenia2), toluenu, ksylenów i etylotoluenów. Ksyleny i etylotolueny powstają w wyniku transalkilacji etylobenzenu i toluenu wprowadzanego do procesu głównie z surowcem ([...]

 Strona 1