Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"LUDWIK BŁAŻ"

WPŁYW WYŻARZANIA NA STRUKTURĘ I WŁASNOŚCI KOMPOZYTU Al(Mg)-B2O3 WYTWORZONEGO METODĄ MECHANICZNEJ SYNTEZY


  W artykule opisano cechy strukturalne i własności kompozytu na osnowie stopu aluminium‐magnez umocnionego dodat‐kiem tlenku boru, wytworzonego metodą mechanicznej syntezy składników. Badania strukturalne wykazały niewielką po‐rowatość wyciskanego "na gorąco" materiału kompozytowego oraz silne rozdrobnienie składników strukturalnych. Nano‐metryczne cechy struktury przyczyniły się do uzyskania wysokiej twardości i wysokich własności mechanicznych materiału kompozytowego. Ze względu na chemiczną reaktywność składników kompozytu stwierdzono, że wyżarzanie w temperatu‐rze 550 °C/168 godz. prowadzi lokalnie do reakcji chemicznej i tworzenia się silnie dyspersyjnych wydzieleń nowych faz, ta‐kich jak tlenki magnezu, węgliko‐borki aluminium. Pomimo długotrwałego wyżarzania w wysokiej temperaturze i reakcji chemicznej między składnikami, mikrotwardość kompozytu nie uległa istotnej zmianie, utrzymując się w zakresie wartości 123÷140 HV. Testy wysokotemperaturowego ściskania kompozytu Al(Mg)‐B2O3 wykazały wysokie wartości naprężenia uplastyczniającego, znacznie przekraczające porównywalne wielkości dla przykładowych innych wysoko wytrzymałych ma‐teriałów na osnowie aluminium. Wadą kompozytu Al(Mg)‐B2O3 jest skłonność do rozdzielania się skonsolidowanych ziaren proszku kompozytowego (pękania) podczas próby spęczania w temperaturze 20÷300 °C w zastosowanym zakresie od‐kształcenia do εt ∼ 0,4. W warunkach podwyższonej temperatury odkształcania materiał wykazuje znacznie większe możli‐wości odkształcenia plastycznego bez zniszczenia próbki, co wskazuje na potencjalne możliwości przeróbki plastycznej kompozytu w podwyższonej temperaturze. Stwierdzone doświadczalnie utrzymanie silnie dyspersyjnej struktury kompozytu w warunkach działania wysokiej temperatury gwarantuje utrzymanie wysokich własności mechanicznych kształtowanego wyrobu. Słowa kluczowe: Kompozyty metaliczne, mechaniczna synteza[...]

KOMPOZYTY METALICZNE WYTWARZANE METODĄ MECHANICZNEJ SYNTEZY - PRZYKŁAD UKŁADU Al-Mg-ZrSi2

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono skrótowy przegląd badań lekkich kompozytów metalicznych na osnowie Al i stopu Al-Mg wytwarzanych w ramach współpracy badawczej Nihon University w Tokio i Akademii Górniczo-Hutniczej. Od 1998 roku prowadzone są badania kompozytów zawierających 8÷19 % tlenków metali ze szczególnym uwzględnieniem wpływu temperatury na struk-turę i własności materiału. Reakcja chemiczna w podwyższonej te[...]

WPŁYW SPOSOBU ODKSZTAŁCANIA NA STRUKTURĘ, WŁASNOŚCI MECHANICZNE STABILNOŚĆ CIEPLNĄ CYNKU

Czytaj za darmo! »

Produkowane na linii ciągłego odlewania i walcowania a następnie ciągnione druty z cynku o czystości 99,995 % charakteryzują się niskimi własnościami mechanicznymi. Wytrzymałość na rozciąganie zazwyczaj nie przekracza wartości 140 MPa. W odróżnieniu od tego wyrobu, druty wyciskane współbieżnie metodą KOBO ze stopniem przerobu λ = 100 bez uprzedniego podgrzania wsadu, charakteryzują się dużą wytrzymałością na rozciąganie, bliską 180 MPa. Ponadto, własności mechaniczne nie ulegają zmianie wskutek wyżarzania w zakresie temperatur wyżarzania do ok. 250 °C i mogą być dodatkowo zwiększone poprzez zgniot, do wartości przewyższającej 300 MPa (granica plastyczności Rm ≈ 250 MPa). Wraz ze wzrostem własności wytrzymałościowych stwierdzono równocześnie wzrost wydłużenia z 7 % do ponad[...]

ZJAWISKO LÜDERSA W ALUMINIUM WYCIŚNIĘTYM METODĄ KOBO

Czytaj za darmo! »

Druty z technicznie czystego aluminium otrzymane "na zimno" w procesie wyciskania KOBO, podczas rozciągania charakteryzują się trzema rodzajami zachowań: 1 — szybką lokalizacją odkształcenia pogłębiającą się do postaci szyjki, 2 — odkształceniem typu Lüdersa, 3 — monotonicznym przebiegiem. Odpowiadają one początkowi, środkowi i końcowi wyrobu. Pytania o powody wystąpienia oraz mechanizm ujawnionego zjawiska Lüdersa, stały się inspiracją niniejszego artykułu. Słowa kluczowe: aluminium, wyciskanie, metoda KOBO, deformacja Lüdersa, defekty punktowe LÜDERS PHENOMENON IN ALUMINUM EXTRUDED WITH KOBO METHOD Wires made of technically pure aluminum obtained on the way of extrusion in “cold" conditions with KOBO method are characterized during tensile test by three typ[...]

WPŁYW STANU METALURGICZNEGO I SPOSOBU ODKSZTAŁCENIA NA STRUKTURĘ I TEKSTURĘ STOPU AA7075

Czytaj za darmo! »

W artykule poddano analizie relację między obrazem tekstury, uzyskanym z precyzyjnego pomiaru dyfraktometrycznego, a strukturą walcowanego stopu AA7075. Wykazano, że zarówno sposób walcowania (jednokierunkowy lub ze zmianą kierunku walcowania o 90° — tzw. "krzyżowy"), jak również stan metalurgiczny stopu (przesycony lub homogenizowany) determinują typ formowanej tekstury. W przypadku materiału w stanie przesyconym, zmiany tekstury można rozpatrywać jako rezultat lokalizacji plastycznego płynięcia w pasmach ścinania, powodującego "fragmentację" stopu na bloki, zachowujące się jak quasi‐monokryształy. Prowadzi to do tekstury, opisywanej jako tekstura typu metalu lub typu stopu tworzącej się w wyniku walcowania odpowiednio: jednokierunkowego lub krzyżowego. W stopie homogeni[...]

STRUKTURA I WŁASNOŚCI STOPU AA7075 STARZONEGO NIEIZOTERMICZNIE I W WARUNKACH WYDZIELANIA DYNAMICZNEGO


  W celu zmniejszenia czasochłonności typowych zabiegów obróbki cieplnej stosowanych w warunkach technologicznych, podjęto próby wykorzystania niekonwencjonalnego sposobu starzenia stopu 7075 w warunkach (1) nagrzewania ze stałą prędkością po uprzednim przesyceniu materiału, oraz (2) próby starzenia w warunkach odkształcania w podwyższonej temperaturze, które sprzyjają wydzielaniu dynamicznemu. Pierwszy sposób realizacji procesu starzenia obejmował na‐grzewanie z prędkością 5 i 25 °C/min, analizę kalorymetryczną i pomiar twardości próbek nagrzanych do określonej tempe‐ratury i ochłodzonych w wodzie. Maksymalną twardość dla próbek nagrzewanych z prędkością 5 °C/min — 154 HV — uzy‐skano po nagrzaniu do temperatury 225 °C, natomiast dla 25 °C/min uzyskano 142 HV po nagrzaniu do 250 °C. W porów‐naniu do starzenia przy stałej szybkości nagrzewania, maksymalne umocnienie przesyconego stopu w warunkach odkształ‐cania ze stałą prędkością obserwowano w temperaturze 100÷200 °C. Najwyższą twardość — 190 HV — uzyskano po odkształceniu εt ≅ 0,4 w temperaturze 100 °C. Stwierdzono, że wyższa twardość materiału odkształconego w warunkach wydzielania dynamicznego wynika z nałożenia się i wzajemnego oddziaływania procesów starzenia i odkształcania, nato‐miast niższa temperatura uzyskania maksimum twardości wynika ze złożonego oddziaływania wymienionych procesów strukturalnych i końcowego efektu umocnienia odkształceniowo‐wydzieleniowego. Czas starzenia w powyższych próbach starzenia jest wielokrotnie krótszy (1÷40 min) niż w konwencjonalnych zabiegach izotermicznego starzenia (kilka godzin), jednakże uzyskane wyniki pomiarów twardości są nieco niższe niż podawane dla wyrobów w stanie T6. Słowa kluczowe: Stop aluminium 7075, obróbka cieplno‐mechaniczna, starzenie, charakterystyki kalorymetryczne, badania elektronomikroskopowe STRUCTURE AND PROPERTIES OF AA7075 ALLOY AGED AT CONTINUOUS TEMPERAT[...]

WŁASNOŚCI MECHANICZNE I ELEKTRYCZNE PRASÓWKI Al WYCISKANEJ METODĄ KoBo WPŁYW INTENSYWNOŚCI PROCESU ODKSZTAŁCENIA PLASTYCZNEGO


  W artykule przedstawiono rezultaty badań struktury, własności mechanicznych i elektrycznych drutów Al 99,7 % (AA1070) wyciskanych metodą KoBo "na zimno". Jako wsad zastosowano laboratoryjnie odlane wlewki, a proces wyciskania prowadzono w jednej lub dwu operacjach ze sumarycznym stopniem przerobu λ = 100. Stwierdzono, że zastosowana liczba operacji wyciskania ma istotny wpływ na własności wytrzymałościowe i oporność elektryczną wyrobów. W szczególności wyciskanie dwuoperacyjne prowadzi do uzyskania wyższej granicy plastyczności i wytrzymałości na rozciąganie, odpowiednio: 180 i 220 MPa i oporności elektrycznej równej 30 nΩ m. Obserwacje struktury, badania mechaniczne, oraz rezultaty pomiarów oporności elektrycznej sugerują, że zróżnicowanie cech mechanicznych wyrobów Al może być przypisane prezentowanemu w literaturze efektowi generacji nadmiarowych defektów punktowych w procesie wyciskania KoBo. Słowa kluczowe: aluminium, wyciskanie, metoda KoBo, struktura, umocnienie odkształceniowe, oporność elektryczna MECHANICAL AND ELECTRICAL PROPERTIES OF KoBo — EXTRUDED Al THE INFLUENCE OF INTENSITY OF PLASTIC FLOW The paper presents the results of study on the structure, mechanical and electrical properties of Al 99.7 % (AA1070) wires extruded by KoBo method. As the billet used in laboratory cast ingots and extrusion process is carried out in one-step or two-step extrusion with a total extrusion ratio λ = 100. It was found that the number of used extrusion operation has a significant influence on the mechanical properties and electrical resistivity of products. In particular two-step extrusion leads to a higher yield strength and tensile strength, respectively, 180 and 220 MPa, and electrical resistivity of 30 nΩ m. Structure observations and results of electrical resistivity measurements suggest that the variation in mechanical properties of KOBO-extruded Al wires may result from the presence of overbalance point defects[...]

WŁASNOŚCI MECHANICZNE I ODKSZTAŁCALNOŚĆ STOPU AlTi5B


  W artykule pokazano wpływ sposobu odkształcania na strukturę, stabilność cieplną oraz własności mechaniczne i technologiczne (podatność do ciągnienia) stopu AlTi5B. Stwierdzono, że stop otrzymany drogą walcowania na linii Properzi, bądź konwencjonalnie wyciśnięty "na gorąco", wykazuje całkowity brak lub silnie ograniczoną podatność do ciągnienia. Dane uzyskane dla stopu wyciśniętego metodą KoBo dowodzą znaczącej poprawy tego parametru, w szczególności w pewnym zakresie temperatury wyciskania. Ponadto, stop AlTi5B wyciśnięty "na zimno" metodą KoBo wykazuje wysoką (aż do temperatury 400 °C) stabilność cieplną. Słowa kluczowe: stop AlTi5B, wyciskanie, metoda KoBo, ciągnienie, plastyczność MECHANICAL PROPERTIES AND FORMABILITY OF AlTi5B ALLOY The influence of the initial deformation mode on the structure and mechanical properties of AlTi5B alloy was investigated. Particular attention was paid for testing a thermal stability of the material structure, and some related technological features such as the drawability of the materials produced by means of specific technology. It was found, that the material manufactured using combined continuous casting and rolling technology (Properzi method) as well as the conventional hot‐extrusion procedure, exhibits very limited drawability. Significant improvement of the last feature is available if a KoBo extrusion is applied at selected temperature range. High drawability of the as‐extruded AlTi5B material is accompanied by enhanced thermal stability of the material properties, which are not practically reduced in result of annealing up to 400 °C. Keywords: AlTi5B alloy, extrusion, KoBo method, drawing, plasticity, drawability Wstęp Stopy AlTiB wykorzystywane są jako środek (tzw. zaprawa) do rozdrabniania ziarna odlewów ze stopów aluminium. Ich strukturę tworzy ubogi roztwór stały Ti w Al oraz wysokotopliwe, twarde, nieodkształcalne fazy międzymetaliczne Al3Ti i TiB2 lub (Al,Ti)B2 [1÷3]. Zap[...]

 Strona 1