Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"MIECZYSŁAW SCENDO"

Wybrane zasady purynowe jako ekologiczne inhibitory korozji miedzi

Czytaj za darmo! »

Badano wpływ stężenia puryny (PU) i jej pochodnej adeniny (AD) na proces korozji miedzi w 0,5 M roztworze NaNO3 (pH 6). Wykazano, że wydajność inhibitowania wzrasta ze wzrostem stężenia PU lub AD. Wartości standardowej entalpii swobodnej adsorpcji świadczą, że PU i AD ulegają chemisorpcji na powierzchni elektrody. Warstwa utworzona przez inhibitory jest szczelna i zapewnia dobrą ochronę miedzi przed korozją. Słowa kluczowe: adenina, puryna, adenina, miedź, wydajność inhibitowania, chemisorpcja Chosen purine bases as ecological inhibitors of copper corrosion The infl uence of the concentration of purine (PU) and its derivative adenine (AD) on the corrosion of copper in a 0.5 M NaNO3 solution (pH 6) was studied. It was shown that the inhibition effi ciency increases with the increase in the concentration of PU and AD. The values of the standard free energies of adsorption prove that PU and AD undergo chemical adsorption on the electrode’s surface. The adherent layers of both the inhibitors were postulated to account for the protective effect. Keywords: purine, adenine, copper, inhibition effi ciency, chemical adsorption 1. Wprowadzenie Miedź oraz jej stopy są obecnie szeroko stosowane do budowy różnych instalacji służących do transportu wody np. centralnego ogrzewania. Tego rodzaju konstrukcje narażone są na korozyjne działanie głównie rozpuszczonych w nich soli, tlenu lub dwutlenku węgla. Jedną z metod, która pozwala na odpowiednio dobre zabezpieczenie instalacji jest dodanie do transportowanej cieczy niewielkiej ilości odpowiednich inhibitorów korozji. Zdolność inhibitowania wykazuje szereg związków, głównie heterocyklicznych, które zawierają w cząsteczce atomy azotu, tlenu lub siarki [1-17]. Tego rodzaju cząsteczki adsorbując się specyfi cznie na powierzchni metalu tworzą z nim wiązanie poprzez parę elektronów w atomach N, O lub S oraz dzięki obecności w pierścieniach π-elektronów. Doświadczalnie wykazano, że [...]

Wpływ wybranej zasady Schiffa na korozję stali austenitycznej w środowisku chlorków


  Badano wpływ stężenia N-(2-chlorobenzylideno)-4-acetyloaniliny (CBAA) na korozję stali austenitycznej, X5CrNi18-10 w kwaśnych roztworach chlorków stosując metody elektrochemiczne. Wydajność inhibitowania korozji stali wzrastała w miarę wzrostu stężenia CBAA i temperatury. CBAA działał jako inhibitor mieszany. Adsorpcja N-(2-chlorobenzylideno)-4-acetyloaniliny na powierzchni stali przebiegała zgodnie z izotermą Langmuira w całym zakresie temperatur. Wyznaczone zostały i przedyskutowane kinetyczne i termodynamiczne parametry korozji stali, X5CrNi18-10 i adsorpcji CBAA. Zaproponowano chemiczno-fi zyczny model adsorpcji inhibitora na powierzchni stali. Słowa kluczowe: stal austenityczna, N-(2-chlorobenzylideno)-4-acetyloanilina, wydajność inhibitowania, chemisorpcja Infl uence chosen Schiff base on the corrosion of austenic steel in chloride solutions The infl uence of the concentration of N-(2-chlorobenzylidene)-4-acetylaniline (CBAA) on the corrosion of X5CrNi18-10 austenic steel in chloride acid solutions was studied by potentiodynamic polarization methods. The corrosion inhibition effi ciency of steel increased with an increase in the concentration of CBAA and temperature. The CBAA acted as a mixed-type inhibitor. The adsorption of N-(2-chlorobenzylidene)-4- acetylaniline has been found to occur on the surface of steel according to the Langmuir isotherm at all studied temperatures. The kinetic and thermodynamic parameters for X5CrNi18-10 corrosion and CBAA adsorption, respectively were determined and discussed. The chemisorption and physisorption for the inhibitor on steel surface was suggested. Keywords: austenic steel, N-(2-chlorobenzylidene)-4-acetylaniline, inhibition effi - ciency, chemical adsorption ochrona przed korozja 3/2012 1. Wprowadzenie Rozwój energetyki klasycznej i jądrowej, techniki rakietowej, chemii oraz petrochemii wymaga stosowania materiałów o najwyższej odporności na korozję, do których można zaliczyć n[...]

Wybrane zasady purynowe jako inhibitory korozji stali węglowej


  Zbadano wpływ stężenia puryny (PU) i adeniny (AD) na proces korozji stali węglowej, St3S (SW) w kwaśnych roztworach chlorków. Stwierdzono, że wydajność inhibitowania korozji badanej stali wzrasta wraz ze wzrostem stężenia inhibitorów w roztworze. Wartości standardowej energii swobodnej adsorpcji świadczą, że zarówno PU jak i AD ulegają adsorpcji chemicznej zgodnie z izotermą Langmuira. Przedyskutowano mechanizm powstawania warstwy ochronnej na powierzchni stali węglowej. Słowa kluczowe: puryna, adenina, stal węglowa, wydajność inhibitowania, adsorpcja Some purine bases as inhibitors corrosion for carbon steel The infl uence of concentration of purine (PU) and adenine (AD) on the corrosion of St3S (SW) carbon steel in acid chloride solution was studied. The inhibition effi ciency increases with increase of concentration of both inhibitors. The values of standard free energies of adsorption prove the chemical adsorption of PU and AD according to Langmuir isotherm. The mechanism of formation the protective layer on the surface of the carbon steel was discussed. Keywords: purine, adenine, carbon steel, inhibition effi ciency, adsorption.Stal węglowa jest bardzo powszechnie stosowana, głównie jako materiał konstrukcyjny w wielu gałęziach przemysłu. Swoją popularność zawdzięcza niskiej cenie oraz doskonałym właściwościom mechanicznym [1, 2]. Wadą stali węglowej jest duża podatność na proces korozji, co sprawia wiele problemów jej użytkownikom [3]. Z tego względu ciągle poszukuje się skutecznych oraz tanich sposobów zapobiegania przed skutkami korozji. Niezawodną metodą ochrony metali przed korozją jest stosowanie inhibitorów korozji. Najczęściej stosuje się organiczne związki heterocykliczne, które w swojej cząsteczce zawierają pierścień aromatyczny lub heteroatomy takie jak: fosfor, siarka, tlen lub azot [4]. Proces inhibitowania procesu korozji metali polega na powstawaniu na ich powierzchni warstwy ochronnej, która utrudnia b[...]

Infl uence of N-(2-chlorobenzylidene)- 4-acetylaniline on the corrosion of St3S carbon steel in chloride solutions


  The infl uence of the concentration of N-(2-chlorobenzylidene)-4-acetylaniline (CBAA) and temperature on the corrosion of St3S carbon steel in acidic chloride solutions were studied. For the research was used voltammetric method. An inhibitory effect of N-(2-chlorobenzylidene)-4-acetylaniline on the corrosion investigated steel was found. The effi ciency inhibition of corrosion steel increased with an increase in the concentration of CBAA. The adsorption of N-(2-chlorobenzylidene)-4-acetylaniline has been found to occur on the surface of steel according to the Langmuir isotherm at all studied temperatures. The values of adsorption parameters have been appointed. CBAA particles undergo spontaneous physical and chemical adsorption. Keywords: carbon steel, N-(2-chlorobenzylidene)-4-acetylaniline, inhibition effi ciency, physical and chemical adsorption Wpływ stężenia N-(2-chlorobenzylideno)-4-acetyloaniliny na korozję stali węglowej St3S w roztworach chlorków Badano wpływ stężenia oraz temperatury na skuteczność działania N-(2-chlorobenzylideno)- 4-acetyloaniliny (CBAA) jako inhibitora korozji stali węglowej St3S w kwaśnych (pH 1,5) wodnych roztworach chlorków (1,2 M Cl-). Do badań stosowano głównie metodę woltamperometryczną. Stwierdzono inhibitujący wpływ N-(2-chlorobenzylideno)-4-acetyloaniliny na korozję stali St3S. Wydajność inhibitowania korozji stali zwiększała się w miarę wzrostu stężenia CBAA (od 0 do 20 mM). Adsorpcja N-(2-chlorobenzylideno)-4-acetyloaniliny na powierzchni stali przebiegała zgodnie z izotermą Langmuira w całym zakresie temperatur. Wyznaczone zostały również wartości standardowe: energii swobodnej (ΔG0 ads), entalpii (ΔH0 ads) i entropii (ΔS0 ads) adsorpcji, wynika z nich, że: cząsteczki CBAA ulegają adsorpcji fi zyczne i chemicznej. Słowa kluczowe: stal węglowa, N-(2-chlorobenzylideno)-4-acetyloanilina, wydajność inhibitowania, adsorpcja fi zyczna i chemiczna.1. Introduction Carbon steel[...]

Influence of higher and high temperature on anti-corrosive properties of diamond-like carbon coating on S355 steel DOI:10.15199/40.2019.6.2


  1. Wprowadzenie Stale niskostopowe i stopowe (PN-EN 10020: 2003) są powszechnie wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu jako materiał konstrukcyjny, ze względu dobre właściwości mechaniczne [2,18]. Stale, zwłaszcza niskostopowe łatwo korodują, co sprawia wiele problemów z jej użytkowaniem [4]. Z tego względu ciągle poszukuje się skutecznych oraz tanich sposobów ochrony stali przed korozją, głównie w środowisku agresywnych elektrolitów. Jednym ze sposobów jest stosowanie różnego rodzaju powłok ochronnych [3]. Powłoki ochronne stanowią swego rodzaju bezpośrednią osłonę przed oddziaływaniem środowiska naturalnego z powierzchnią metalu. Powłoki ochronne powinny być szczelne, odporne na działanie korozyjne otoczenia, łatwe do otrzymania w procesie produkcji, tanie oraz charakteryzować się estetycznym wyglądem [7]. Większość z tych cech wykazują powłoki diamentopodobne (diamond like carbon (DLC)). Powłoki DLC wyprodukowane były po raz pierwszy w 1971 r. przez Aisenberga i Chabota [1]. Obecnie powłoki DLC otrzymuje się dwoma podstawowymi metodami, które polegają na: (i) fizycznym osadzaniu węgla z fazy gazowej (physical vapour deposition (PVD)) lub (ii) chemicznym osadzaniu węgla z fazy gazowej (chemical vapour deposition (CVD)) [8,12]. Warstwy węglowe w postaci DLC są mieszaniną amorficznego lub drobnokrystalicznego węgla o hybrydyzacji elektronów sp3, sp2 i sp1. Hybrydyzacja sp3 jest charakterystyczna dla atomów węgla w strukturze diamentu i dlatego powłoki DLC wykazują dużą twardość. Hybrydyzacja elektronów typu sp2 jest właściwa dla struktury grafitu, co powoduje, że powłoki DLC mają wysokie przewodnictwo elektryczne oraz niski współczynnik tarcia [21]. Modele struktury krystalicznej diamentu, grafitu i warstwy diamentopodobnej pokazano na rysunku 1. Ponadto, powłoki diamentopodobne są odporne chemicznie i posiadają dobrą wytrzymałość mechaniczną [13]. Z tego względu powłoki DLC naniesione na metale i stopy znacznie po- Otr[...]

Influence of electrospark treatment on the corrosive resistance of carbon steel


  The corrosion resistance of C45 steel coated with WC-Cu electrospark deposited coatings was examined in a chloride environment. The coatings were deposited on the surface of steel by means of the electrospark deposition method. The potentiodynamic polarization technique was mainly used. The surface topography was assessed using a scanning electron microscope (SEM). The following layer structures were observed: homogeneous in the case of Cu and heterogeneous in the case of WC-Cu. It was also concluded that the structure of the coating depends on the composition of the electrode. Steel coated with a nanopowders mixture containing 25% WC and 75% Cu proved to be the most resistant to corrosion. The corrosion rate of the coated steel was three times slower than its untreated counterpart. Keywords: electrospark treatment, C45 carbon steel, corrosion rate, WC-Cu coating Wpływ obróbki elektroiskrowej na odporność korozyjną stali węglowej Zbadano wpływ na odporność korozyjną stali, C45 w środowisku chlorków powłok z węglika wolframu w osnowie miedzi. Powłoki nakładane były na powierzchnię stali metodą elektroiskrową. Do badań korozyjnych zastosowano technikę polaryzacji potencjodynamicznej. Topografię powierzchni obserwowano za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Zaobserwowano strukturę warstwy: jednorodną dla Cu i niejednorodną dla WC-Cu. Ponadto, struktura warstwy zależy od składu użytej elektrody. Najbardziej odporna na korozję okazała się stal pokryta powłoką uzyskaną z mieszaniny nanoproszków, 25% WC i 75% Cu. W tym przypadku szybkość korozji zmniejsza się około trzykrotnie w porównaniu do próbki stali, która nie zawierała powłoki węglikowej. Słowa kluczowe: obróbka elektroiskrowa, stal węglowa C45, szybkość korozji, powłoka WC-Cu.1. Introduction Carbon steel is very widely used, mainly as a construction material in a wide range of industries. It owes its popularity to its low price and excellent mechanical properti[...]

 Strona 1