Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Tomaszewska-Ciosk"

Modification of starch with succinic acid residues Modyfikacja skrobi resztami kwasu bursztynowego DOI:


  Native starch was optionally granulated by extrusion at 140-170°C or 50-70°C and treated with Me2CO soln. of succinic anhydride. After evaporation of Me2CO, the starch was extruded and/or heated at 110°C for 4 h and then analyzed for content of succinic groups. The highest substitution degree (0.069) was achieved when the starch freshly extruded at 140-170°C was used as the raw material. Skrobie modyfikowane, jako dodatki do żywności są powszechnie znane i stosowane. Jednym z kwasów organicznych wykorzystywanych do modyfikacji skrobi jest kwas bursztynowy. Jest dozwoloną substancją dodatkową w żywności mającą numer E 363. Stosowane są również skrobie modyfikowane kwasem bursztynowym. Są to: sól sodowa oktenylobursztynianu skrobiowego E 1450 oraz sól glinowa oktenylobursztynianu skrobiowego E 1452. W pracy zastosowano różne sposoby modyfikacji skrobi ziemniaczanej trzema dawkami bezwodnika kwasu bursztynowego. W celu oceny zastosowanych metod zbadano stopień podstawienia łańcuchów skrobiowych resztami kwasu bursztynowego. Skrobia jest syntezowanym przez rośliny polimerem naturalnym o szerokim zastosowaniu przemysłowym. Większość pozyskiwanej na świecie skrobi poddawana jest modyfikacjom w celu zmiany jej właściwości. Skrobię można modyfikować działając na nią czynnikami fizycznymi i chemicznymi oraz kombinacją tych czynników. Skrobię można modyfikować również enzymatycznie. W literaturze opisanych jest wiele metod uzyskiwania preparatów skrobi modyfikowanych. Mulijana i współpr.1) modyfikowali skrobię natywną kwasami tłuszczowymi stosując ogrzewanie pod podwyższonym ciśnieniem w atmosferze beztlenowej. W tych warunkach reakcji uzyskali oni maksymalny stopień podstawienia 0,31. Shogren2) przeprowadził estryfikację skrobi kwasem octowym w szczelnie zamkniętych stalowych naczyniach służących do analizy DSC o pojemności 60 μL, podgrzewanych do temp. 170°C, uzyskując w tych warunkach stopień podstawienia 1,5. Stearynian o[...]

Evaluation of availability of extruded starch to adsorption cuprum, lead and zinc ions. Ocena przydatności ekstrudatów skrobiowych do adsorpcji jonów miedzi, ołowiu i cynku


  Potato starch and its mixt. with acetylated starch were extruded, subjected to immobilization of microorganisms 1.5 h and used for removing Cu, Pb and Zn ions from aq. solns. for 1, 3 and 10 days. After the mentioned time within prepared samples mechanical properties and ions content were determined. The addn. of acetylated starch resulted in increasing the ion sepn. efficiency (esp. of Cu ions) but also in decreasing the mech. properties of extrudates (compression strength). Skrobię ziemniaczaną oraz jej mieszaninę ze skrobią acetylowaną poddano procesowi wydłużania w jednoślimakowej wytłaczarce laboratoryjnej. Wytworzone ekstrudaty po trwającym 1,5 h procesie immobilizacji mikroorganizmów umieszczano w roztworach jonów miedzi, ołowiu oraz cynku o stężeniu 1 mg/dm3 i przetrzymywano przez 1, 3 i 10 dni. Po tym czasie oznaczano zawartość metali w ekstrudatach i badano właściwości mechaniczne ekstrudatów. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że dodatek skrobi acetylowanej pogarszał mechaniczne właściwości badanych preparatów i zwiększał adsorpcję jonów metali, zwłaszcza miedzi. [...]

Enzymatic esterification of starch phosphate with oleic acid. Enzymatyczna estryfikacja skrobi fosforanowej kwasem oleinowym


  Monostarch phosphate was esterified with oleic acid in presence of a com. lipase biocatalyst at 60°C for 10 days. The structure of the ester was confirmed by 1H NMR and FTIR spectroscopies. The substitution degree was 0.125. Thermal and rheolog. characteristics of the product were also given. Fosforan monoskrobiowy poddano reakcji enzymatycznej estryfikacji kwasem oleinowym za pomocą lipazy pochodzącej z Candida antarctica (Novozymes 435) i unieruchomionej na żywicy akrylowej. Reakcję prowadzono przez 10 dni w temp. 60°C w tert-butanolu. Następnie określono właściwości chemiczne i fizyczne uzyskanych preparatów. Z analizy wiązań chemicznych oraz grup funkcyjnych przeprowadzonej za pomocą 1H NMR oraz FTIR wykazano obecność grup metylowych pochodzących od kwasu oleinowego (w zakresie 0,89-0,93 ppm), a także obecność charakterystycznego pasma absorbcji wiązania estrowego przy 1690-1760 cm-1. Uzyskany stopień podstawienia estru był równy 0,125, a teoretyczny stopień podstawienia kompleksu wyniósł 0,068. Analizą termiczną DSC wykazano różne temperatury przemian fazowych otrzymanych preparatów w porównaniu do próby wyjściowej. Na podstawie badanych modeli reologicznych można stwierdzić, że roztwory wodne uzyskanych substancji mają właściwości płynów nienew-tonowskich. Stwierdzono rownie., .e przetrzymywanie substratu z kwasem oleinowym bez dodatku enzymu, prowadzi do utworzenia si. kompleksu fosforan skrobiowy-kwas oleinowy. Nieprzetworzona skrobia naturalna jest stosowana g.ownie, jako .rodek zag.szczaj.cy oraz teksturotworczy, jednak.e nierozpuszczalno.. w zimnej wodzie, ma.a lepko.. oraz zdolno.. do retrogradacji powoduj. ograniczanie jej wykorzystania w niektorych ga..ziach przemys.u. [...]

Applicability of extruded starch for the adsorption of metal ions Ocena przydatności ekstrudatów na bazie skrobi ziemniaczanej do adsorpcji jonów metali DOI:10.12916/przemchem.2014.575


  Potato starch and its mixt. with chitosan (10% by mass) were extruded in a single screw lab. extruder. The extrudates were stored in Cu, Pb and Zn ion solns. for 1-10 days and then mineralized and studied for content of the metals. The addn. of chitosan to starch resulted in an increase in sorption power of starch (by 49% for Cu and only by 8% for Zn). Skrobię ziemniaczaną oraz jej mieszaninę z chitozanem poddano ekstruzji w jednoślimakowym ekstruderze laboratoryjnym. Wytworzone ekstrudaty umieszczano w roztworach jonów miedzi, ołowiu oraz cynku o stężeniu 1 mg/dm3 i przetrzymywano przez 1, 3, 5 i 10 dni. Następnie oznaczano zawartość metali ciężkich w ekstrudatach po ich wcześniejszym spopieleniu. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że możliwe jest wytworzenie ekstrudatów z 10-proc. dodatkiem chitozanu, które charakteryzują się znacznie większą adsorpcją badanych jonów metali w porównaniu z ekstrudatami wytworzonymi z czystej skrobi ziemniaczanej.Zanieczyszczenie środowiska naturalnego metalami ciężkimi jest obecnie jednym z najistotniejszych problemów. Z zanieczyszczonych gleb, powietrza, zbiorników i cieków wodnych metale migrują do roślin i na wyższe poziomy łańcucha pokarmowego, kumulując się w coraz większym stopniu w jego kolejnych ogniwach i stanowiąc szczególne zagrożenie dla człowieka. Restrykcyjne ograniczenia emisji metali ciężkich do środowiska przez przemysł spowodowały, że konieczne stało się rozwijanie nowych, bardziej wydajnych technologii, które umożliwiłyby ich usuwanie ze środowiska. Jedną z metod oczyszczania ścieków z metali ciężkich jest adsorpcja. W ostatnich latach zyskuje ona coraz większą popularność, ponieważ jest stosunkowo tania, efektywna i wydajna. W związku z tym wielu autorów podjęło badania nad poszukiwaniem nowych substancji, które można by wykorzystać jako adsorbenty. Powszechnie znane są zdolności skrobi i innych polisacharydów do wiązania metali ciężkich1). W skrobi amy[...]

 Strona 1