Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Lisowska"

Modelowe ujęcie systemu ewidencji kosztów jakości w przedsiębiorstwie gazowniczym


  Proste i niezwykle efektywne narzędzie do szeroko rozumianego zarządzania jakością w firmie.Przetrwanie i sukces organizacji determinowane są umiejętnością stałego zadowolenia klientów, co powoduje rosnącą popularność zarządzania przez jakość . Celem zarządzania jakością współczesnych organizacji jest osiągnięcie stanu zbilansowania pomiędzy jakością normatywną a jakością z punktu widzenia klienta . Postępująca globalizacja gospodarki oraz wzrost konkurencji pociągnęły za sobą rozwój wielu metod zarządzania ukierunkowanych na wzrost wydajności pracy i poprawę jakości produkcji przy zapewnieniu minimalnych kosztów i oszczędności czasu . Pojęcie "Quality costs" po raz pierwszy pojawiło się w publikacjach amerykańskich w latach czterdziestych, w znaczeniu kategorii wyodrębniającej z ogólnej kwoty kosztów wytwarzania, sumy strat spowodowanych błędami oraz nakładami na prewencję oraz kontrolę . W 1967 roku pojęcie "kosztów jakości" zostało przedstawione przez Amerykańskie Stowarzyszenie Sterowania Jakością (ASQC), które dokonało również ich podziału na: koszty działalności zapobiegawczej, koszty oceny jakości, straty na brakach wewnętrznych oraz L.E. Schultz, Co jest takiego innego w Sześć Sigma?, Problemy Jakości, 2001, Nr 12 K. Szczepańska, Koszty jakości dla inżynierów, Placet, Warszawa 2009 E. Kindlarski, Jakość wyrobów, PWN, Warszawa 1988 Z. Zymonik, Rola kosztów jakości w kompleksowym zarządzaniu przez jakość, Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, seria: Konferencje (Narodowa Konferencja Naukowa: "Nowe tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu", Wrocław 1998 zewnętrznych. Koncepcja ta, znalazła zastosowanie nie tylko w USA, ale również w krajach Europy Zachodniej , . Koszty jakości są istotnym elementem ogólnych kosztów wytwarzania. Stanowią sumą wszystkich kosztów operacyjnych związanych z osiągnięciem jakości. Miernik ten umożliwia ilościową ocenę efektywności działani[...]

HFCC based recognition of bird species

Czytaj za darmo! »

An acoustical analysis of bird voices is important and dynamically increasing aspect of the ornithological research. Identification of bird species can serve as an example. It is often used for educational and pedagogical purpose [3] but can also be applicable for biological and agricultural research and studies [4]. Specific application of the identification of bird species is detection of [...]

 Strona 1