Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"WIESŁAW ZELIK"

System iniekcji argonu w kadzi pośredniej i numeryczna symulacja przepływu stali oraz flotacji wtrąceń niemetalicznych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowej przepływu stali i flotacji wtrąceń niemetalicznych w kadzi pośredniej z systemem iniekcji argonu i podstrumieniowym regulatorem turbulencji. W artykule zaprezentowano przegrodę gazoprzepuszczalną produkowaną przez Zakłady magnezytowe "Ropczyce" S.A. Zastosowanie systemu iniekcji gazu obojętnego (Ar) w kadzi pośredniej wpływa na rozkład pola pr[...]

MATERIAŁY OGNIOTRWAŁE W METALURGII OŁOWIU DOI:10.15199/67.2017.2.4


  W światowym hutnictwie miedziowym ok. 90% miedzi otrzymuje się z rud siarczkowych. Wśród wielu pierwiastków towarzyszących, szczególną pozycję, również ze względu na zawartość, zajmuje ołów. W pirometalurgicznych procesach otrzymywania miedzi na różnych etapach, odprowadzane są związki ołowiu, stanowiące cenny surowiec do otrzymywania ołowiu metalicznego. W Polsce dominującym sposobem przerobu wtórnych surowców ołowionośnych jest proces prowadzony w piecach obrotowo-wahadłowych. Artykuł poświęcony jest głównie wyrobom ogniotrwałm do tego typu pieców. Prezentowane wyniki są efektem prac badawczo-technologicznych prowadzonych w Centrum Badawczo-Rozwojowym Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. Dzięki posiadanemu oprogramowaniu, możliwe było również wykonanie obliczeń termodynamicznych, umożliwiających szacowanie odporności chemicznej wyrobów w warunkach procesu. Opisano podstawowe czynniki korozyjne występujące w procesie, omówiono obserwowane efekty zużycia w skali makro oraz zmiany mikrostruktury materiałów. Zaprezentowano wyniki badań mikrostruktury wyrobów po pracy, powiązano obserwowane zjawiska ze składem chemicznym wsadu. Przedstawiono wyniki obliczeń termodynamicznych, obrazujących trwałość wybranych faz występujących w wyrobach w zależności od charakteru wsadu. W oparciu o uzyskane wyniki badań i obliczeń, sformułowano rekomendacje odnośnie zastosowania w piecach obrotowowahadłowych, nowych odmian wyrobów oferowanych przez Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. Słowa kluczowe: materiały ogniotrwałe, metalurgia ołowiu, piec obrotowo-wahadłowy REFRACTORY MATERIALS IN LEAD METALLURGY In the world copper industry about 90% of copper is obtained from sulfide ores. Among many associated elements a special position, also for the sake of its content, is occupied by lead. In the pyrometallurgical processes of copper production lead compounds, valuable raw materials for preparation of metallic lead, are separated on various stages. In Poland, p[...]

WYŁOŻENIE OGNIOTRWAŁE PIECA OBROTOWO-WAHADŁOWEGO W HUCIE MIEDZI GŁOGÓW

Czytaj za darmo! »

W roku 2007 zaobserwowano zmniejszenie trwałości wyłożenia ogniotrwałego pieców obrotowo‐wahadłowych w Wydziale Ołowiu Huty Miedzi GŁOGÓW. W celu wyjaśnienia przyczyn zwiększonego zużycia materiałów oraz wskazania rozwiązania tego problemu podjęty został ciąg działań o charakterze badawczym i rozwojowym, którego najważniejsze elementy są przedmiotem niniejszej publikacji. Przedstawiono charakterystykę procesu oraz zaprezentowano poglądy na mechanizm zużywania się wyrobów ogniotrwałych w urządzeniach cieplnych w metalurgii ołowiu. Sformułowano hipotezę roboczą, z której wynikał zakres badań materiałowych. Zaprezentowano wyniki analizy termodynamicznej charakteryzujące trwałość wybranych ośmiu odmian materiałów ogniotrwałych w warunkach procesu. Analiza ta umożliwiła wyodrębnieni[...]

 Strona 1