Wyniki 1-10 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"JACEK FRYDRYCH"

Badania szczelności opakowań w stosunku do gazów


  Powszechne we współczesnym obrocie towarowym dążenie do przedłużenia okresu przechowywania produktów, zwłaszcza spożywczych, zadecydowało o rozwoju systemów pakowania wymagających użycia materiałów opakowaniowych i opakowań o wysokiej barierowości. Dotyczy to zarówno opakowań giętkich, jak też sztywnych, a zwłaszcza systemów pakowania w atmosferze modyfikowanej (z ang. MAP - Modified Atmosphere Packaging), zwanych w kraju pakowaniem w atmosferze ochronnej, oraz pakowania próżniowego i w atmosferze gazu obojętnego. We wszystkich tych systemach występuje konieczność zabezpieczenia przed przenikaniem gazów z powietrza do wnętrza opakowania, zaś w przypadku np. systemu MAP również przed ubytkiem gazów z opakowania, przenikających do atmosfery zewnętrznej. Obecnie projektanci opakowań mają do dyspozycji szeroki wachlarz materiałów o różnej, w tym bardzo wysokiej barierowości. Dostępne są także metody badania przenikalności materiałów opakowaniowych w stosunku do gazów o dużej dokładności wykonywanych pomiarów. Najbardziej precyzyjne określenie barierowości w stosunku do gazów materiału opakowaniowego jest jednak niewystarczające, jeśli warunku barierowości nie spełni zamknięte opakowanie po napełnieniu produktem. Stąd też ocena szczelności zamknięcia w stosunku do gazów jest nie mniej ważnym problemem niż ocena przenikalności gazów użytych w produkcji materiału opakowaniowego. Niestety dotychczas stosowane w praktyce laboratoryjnej metody badania szczelności gotowych opakowań, a także opakowań po ich napełnieniu produktem nie są tak precyzyjne jak metody badania przenikalności materiałów opakowaniowych. Metody te zostały opracowane i są stosowane głównie do oceny szczelności zamknięć np. typu nakrętek w opakowaniach sztywnych, takich jak: butelki, bębny, kanistry. Wykorzystanie tych metod do oceny szczelności zamknięć zgrzewanych, a także innych połączeń zgrzewanych w opakowaniach giętkich oraz zamknięć z folii w sztywnych poje[...]

Metody badań toreb z uchwytem uwzględniające warunki użytkowania toreb DOI:10.15199/42.2016.9.3


  Wstęp Według szacunkowych danych z 2010 roku, każdy obywatel Unii Europejskiej wykorzytał średnio około 200 toreb wykona - nych z tworzyw sztucznych, z czego 90% z nich stanowiły lekkie torby (o grubości poniżej 50 mikrometrów). Jako ich zalety dla użytkowników najczęściej wymienia się niską masę jednostko- wej torby oraz stosunkowo wysoką wytrzymałość mechaniczną.[...]

Wpływ rodzaju tworzywa, konstrukcji gwintu oraz siły dokręcenia zamknięć na odporność na korozję naprężeniową wybranych opakowań z tworzyw sztucznych DOI:


  Influence of type of plastic, thread construction and closure screw power on stress corrosion resistance of some plastic packaging STRESZCZENIE: Parametr odporności na środowiskową korozję naprężeniową (ESCR) jest parametrem specyfikowanym dla tworzyw. Definiuje się go jako odporność tworzywa w czasie na działanie środowiska korozyjnego przy stałym naprężeniu w podwyższonej temperaturze. Istnieje kilka norm, według których bada się parametr ESCR. Badania prowadzone są na kształtkach o znormalizowanych wymiarach, głębokościach nacięć oraz różnych wartościach zastosowanych naprężeń. Nie oddają one jednak w pełni rzeczywistych czynników, na działanie których będzie narażony wyrób końcowy. Badania odporności na korozję naprężeniową wykonano zgodnie z procedurą badawczą PBw/DOJ/04.24 na zamknięciach nakręconych na preformy PET. Badania prowadzono w temperaturze 50°C, z zastosowaniem płynu modelowego IGEPAL CO-630 o stężeniach 10%. Badania prowadzono na zamknięciach różniących się konstrukcją oraz rodzajem tworzywa. Pokazano również wpływ zastosowanego momentu zakręcającego na występowania korozji naprężeniowej. Z przeprowadzonych badań wynika, iż istotne znaczenie dla występowania korozji naprężeniowej ma konstrukcja zamknięcia, w szczególności przejście pobocznicy w denko. Jest to jedno z newralgicznych miejsc, w których najczęściej dochodzi do pękania zamknięć. ABSTRACT: Environmental Stress Corrosion Resistance (ESCR) parameter is a parameter specified for plastics. It is defined as the resistance of the material over time to the corrosive environment at constant stress at elevated temperatures. There are several standards according to which the ESCR parameter is tested. The research is conducted on standardized shapes, incision depths and various stresses. However, they do not fully reflect the real factors for which the end product will be exposed. Stress Corrosion Resistance Testing was performed in accordance with test procedure PBw/DOJ/04.24 on closu[...]

Charakterystyka dwukierunkowo orientowanych folii PET oraz laminatów z udziałem tych folii


  Dynamiczny rozwój w kraju produkcji laminatów z udziałem dwukierunkowo orientowanych folii z polipropylenu oraz z poli (tereftalanu etylenu) - PET, zazwyczaj z drukiem międzywarstwowym i metalizowanych, a jednocześnie napływające sygnały o pojawiającej się niejednokrotnie delaminacji skłoniły COBRO do wykonania szerszych badań w zakresie oceny wytrzymałości na odrywanie warstw w tego typu materiałach. [1]W pracy tej skoncentrowano się na badaniach laminatów z udziałem folii PET ze szczególnym uwzględnieniem zadrukowywanych międzywarstwowo, przy jednocześnie występującej metalizacji, to jest takich, w których problemy z delaminacją występują najczęściej. W pierwszej z serii publikacji przewidzianych do druku w czasopiśmie Opakowanie, stanowiących relację z pracy COBRO, zostaną omówione właściwości dwuosiowo orientowanych folii PET oraz laminatów z udziałem tych folii, a także zostaną zasygnalizowane problemy związane z delaminacją, pojawiającą się u użytkowników laminatów z folią PET. W kolejnej publikacji zostanie scharakteryzowana metodyka badań wytrzymałości na odrywanie warstw w tych materiałach, a w następnej wyniki wykonanych w COBRO badań. Właściwości giętkich folii PET jako składnika laminatów Giętkie folie PET, przeznaczone do laminowania, w odróżnieniu od sztywnych folii termoformowalnych, wytwarzane i stosowane są w postaci folii dwuosiowo orientowanych, stabilizowanych termicznie. Stabilizacja termiczna wyróżnia giętkie dwuosiowo orientowane folie PET, w stosunku do innej postaci folii orientowanych to jest coraz szerzej stosowanych termokurczliwych efektownych obwolut na butelkach, najczęściej również z PET. Orientowane folie PET charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną przy nieznacznej rozciągliwości, odpornością termiczną, chemiczną, w tym na tłuszcze oraz odpornością na OPAKOWANIE 11/2012 60 BADANIA I ROZWÓJ Charakterystyka dwukierunkowo orientowanych folii PET oraz laminatów z udziałem [...]

Znaczenie właściwości nazywanej z ang. hot tack w technice opakowaniowej


  Powszechnie w technice opakowaniowej przyjęty angielski termin hot tack określa wytrzymałość świeżo uformowanej spoiny zgrzewanej, kiedy spoina ta nie jest jeszcze całkowicie zestalona. Zgrzewanie zazwyczaj obejmuje fazę ogrzewania materiału, kiedy elektrody zgrzewające dociskają materiał zgrzewany i są poprzez ten materiał zwarte oraz fazę chłodzenia/zestalania, kiedy w przypadku ogrzewania ciągłego, elektrody są otwarte, a w przypadku ogrzewania impulsowego jeszcze przez pewien czas zwarte. Po uzyskaniu wystarczającego stopienia polimerów, następuje wzajemna penetracja łańcuchów polimerów w warstwach tworzących spoinę zgrzewaną. Większość badań wytrzymałości połączeń zgrzewanych materiałów opakowaniowych i opakowań wykonywana jest po całkowitym ostudzeniu spoiny w temperaturze pokojowej (w laboratorium zazwyczaj w warunkach normalnych 230°C, 50% wilg. wzgl.). W odniesieniu do zgrzewania badanie w takich warunkach jest często niewystarczające, a jak to zostanie przedstawione na przykładziewdalszej części tej publikacji,może być nawetmylące dla oceny materiału opakowaniowego i dla przewidywania jego zachowania się w warunkach maszynowego formowania opakowań przez zgrzewanie, ich napełniania oraz zamykania. Na rys. 1 (od a do g) zilustrowano rodzaje uszkodzeń, występujących przy rozrywaniu połączeń zgrzewanych. Zilustrowany na rys. 1a przypadek dotyczy rozwarstwienia podczas badania wytrzymałości spoiny, rys. 1b przedstawia uszkodzenie występujące wewnątrz spoiny, ryc. 1c stanowi przypadek delaminacji. Rys. 1d ilustruje uszkodzenie materiału, zaczynające się w obrębie spoiny zgrzewanej, a w przypadku rys. 1e oraz 1f wytrzymałość spoiny jest większa od wytrzymałości zgrzewanego materiału, który ulega zerwaniu (rys. 1e) lub też wydłużeniu (rys. 1f). W przypadku zilustrowanym na rys. 1g wydłużalność materiału zgrzewanego i uformowanej spoiny kształtują się na zbliżonym poziomie, dlatego też wydłużają się równocześnie. Podc[...]

Metodyka badań wytrzymałości na oddzieranie warstw laminatów


  Dynamiczny rozwój w kraju produkcji laminatów z udziałem dwukierunkowo orientowanych folii z polipropylenu (BOPP) oraz z poli(tereftalanu etylenu) - PET, zazwyczaj zadrukowywanych międzywarstwowo oraz metalizowanych, a także napływające sygnały o pojawiającej się niejednokrotnie delaminacji, skłoniły COBRO do wykonania szerszych badań w zakresie oceny wytrzymałości na oddzieranie warstw w tego typu materiałach [1]. W pracy tej skoncentrowano się na badaniach laminatów z udziałem folii PET ze szczególnym uwzględnieniem zadrukowywanych międzywarstwowo, przy jednocześnie występującej metalizacji, to jest takich, w których problemy z delaminacją występują najczęściej. W pierwszej z serii publikacji, która ukazała się już w roku 2012, w numerze 11. czasopisma Opakowanie [2], stanowiącej wstępną relację z pracy COBRO, omówiono właściwości dwuosiowo orientowanych folii PET oraz laminatów z udziałem tych folii, a także zasygnalizowano zaobserwowane problemy związane z delaminacją, pojawiającą się u użytkowników laminatów. Wprzedstawianej drugiej z kolei publikacji, związanej z przytoczoną pracą [1], zostanie scharakteryzowana metodyka badań wytrzymałości na oddzieranie warstw w tych materiałach, a w następnej będą omówione wyniki wykonanych badań. Stosowane w praktyce metody badań wytrzymałości na oddzieranie warstw laminatów Wśród stosowanych metod badania wytrzymałości na oddzieranie warstw laminatów można wyróżnić takie, w których przynajmniej z założenia badanie odbywa się przy zachowaniu pomiędzy rozdzielanymi warstwami kąta 180° lub 90°. Kąt ten w momencie rozpoczęcia badania jest niewątpliwie zachowany, jednak - jak wykazuje doświadczenie- wtrakcie trwania próby, w zależności od wielu czynników, w szczególności związanych ze sztywnością warstw laminatu, może ulegać zmianom, co niejednokrotnie rzutuje na wyniki oznaczeń. Badanie przy zachowaniu kąta rozwarstwiania wynoszącego 180° stanowi podstawę metod badań opisanych[...]

Hot tack, badanie wytrzymałości połączeń bezpośrednio po zgrzewaniu


  1. Wstęp Powszechnie w technice opakowaniowej przyjęty angielski termin hot tack określa wytrzymałość świeżo uformowanej spoiny zgrzewanej, kiedy spoina ta nie jest jeszcze całkowicie zestalona. Zgrzewanie obejmuje zazwyczaj fazę ogrzewania materiału, kiedy elektrody zgrzewające dociskają materiał zgrzewany i są poprzez ten materiał zwarte, oraz fazę chłodzenia/zestalania, kiedy w przypadku ogrzewania ciągłego elektrody są otwarte, a w przypadku ogrzewania impulsowego jeszcze przez pewien okres zwarte. Po uzyskaniu wystarczającego stopienia polimerów następuje wzajemna penetracja łańcuchów polimerów w warstwach tworzących spoinę zgrzewaną. Badania wytrzymałości połączeń zgrzewanych materiałów opakowaniowych i opakowań wykonywane są zwykle po całkowitym ostudzeniu spoiny, w temperaturze pokojowej (w laboratorium zazwyczaj w warunkach normalnych 23°C, 50% wilg. wzgl.). Badanie wykonane w takich warunkach jest często niewystarczające, a dla oceny zachowania materiału w przetwórstwie może być nawet mylące. Podczas napełniania opakowań pakowanym produktem problem stanowi występowanie sił oddziałujących na rozrywanie świeżo uformowanej, nie całkowicie zestalonej jeszcze spoiny. W sposób szczególnie drastyczny oddziaływanie to występuje w pionowym systemie vffs (z ang. vertical form fill seal - pionowe formowanie, napełnianie i zamykanie przez zgrzewanie), gdzie przy napełnianiu opakowania produkt spada z określonej wysokości, uderzając w formowaną spoinę. Im większa szybkość pakowania i większa liczba taktów na minutę, tym mniej czasu pozostaje na zestalenie się spoiny zgrzewanej [1]. Zdarzają się niejednokrotnie przypadki, gdy kolejne partie produkcyjne folii polietylenowych użytych jako warstwy składowe laminatów wyprodukowane z zastosowaniem tego samego typu polimeru wykazują znaczne zróżnicowanie wartości hot tacku. Przyczyna występowania tych różnic nie zawsze jest łatwa do wyjaśnienia. Zbadanie hot tacku pozwala jednak uni[...]

Materiały opakowaniowe o kontrolowanej barierowości: projekt SelectPerm "Materiały opakowaniowe do żywności o selektywnej przepuszczalności tlenu i ditlenku węgla (O2/CO2)" DOI:10.15199/42.2015.4.3


  Współczesne opakowanie do żywności powinno zabezpieczać produkt przed zanieczyszczeniem chemicznym i mikrobiologicznym, uszkodzeniem mechanicznym, ale również spełniać wymagania sanitarne. Duży udział w rynku opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością mają opakowania do owoców i warzyw, świeżych oraz przetworzonych. Obecnie do pakowania świeżych owoców i warzyw powszechnie wykorzystuje się mikro- lub makroperforowane folie z tworzyw sztucznych. Pakowanie w modyfikowanej atmosferze (MAP) tej grupy żywności umożliwiają natomiast materiały charakteryzujące się stosunkowo wysoką barierowością np. PET, PA, EVAL.Właściwości barierowe zastosowanego materiału decydują o zmianie środowiska wewnątrz opakowania, co ma istotny wpływ na szybkość zmian zachodzących w produkcie. Zastosowanie opakowania do świeżych owoców i warzyw o nieodpowiedniej barierowości może być przyczyną rozwoju wielu niekorzystnych procesów, jak np.: obniżenie wartości odżywczych, zmiany sensoryczne, przyspieszenie reakcji brązowienia, utlenienie witamin, a nawet pleśnienie czy gnicie. Owoce i warzywa w warunkach przechowania w procesach oddechowych zużywają tlen i produkują ditlenek węgla (rys. 1.). Zastosowanie opakowania z kontrolowaną wymianą gazową pozwoli na wydłużenie czasu przydatności do spożycia produktów pobierających tlen i emitujących ditlenek węgla. Opracowanie innowacyjnego materiału opakowaniowego o selektywnej przepuszczalności tlenu i ditlenku węgla dla regionalnych owoców, warzyw oraz sera typu Camembert jest celem międzynarodowego projektu badawczego o akronimie Select- Perm. Projekt "Materiały opakowaniowe do żywności o selektywnej przepuszczalności tlenu i ditlenku węgla (O2/CO2)" realizowany jest przez jednostki naukowo-badawcze z trzech państw: Polski, Niemiec i Belgii w ramach 16 konkursu inicjatywy CORNET (COllective Research NETworking). Polsc[...]

Badania nad uodpornieniem tektury falistej na działanie wilgoci DOI:10.15199/42.2016.6.3


  1. Geneza włączenia do działalności COBRO tematyki związanej ze zwiększeniem wodoodporności opakowań z tektury falistej Specyfika branży opakowaniowej, w tym również w zakresie produkcji opakowań z tektury falistej, związana jest z potrzebą wytwarzania krótkich serii opakowań dla określonych przeznaczeń i konkretnych użytkowników. Stąd też branża ta w kraju zdominowana jest przez liczne mniejsze przedsiębiorstwa, skłonne do podejmowania produkcji krótkoseryjnej, którą nie są zainteresowane duże przedsiębiorstwa, reprezentowane w tej branży znacznie mniej licznie. W tym miejscu warto przytoczyć powołaną w opracowaniu J. Kuzincow [1] strukturę przedsiębiorstw opakowaniowych w Polsce, wyrażającą się wielkością zatrudnienia, uwzględniającą także producentów opakowań z tektury falistej (tab. 1.). Wobec dużej liczby przedsiębiorstw konkurencyjność na rynku opakowań, w tym również z tektury falistej, zaznacza się w sposób zdecydowany i wyraża się między innymi coraz większymi wymaganiami odnośnie jakości nadruku i jego funkcji - zarówno marketingowych, jak też informacyjnych. Dotyczy to również nadruku na opakowaniach transportowych, w tym także z tektury falistej. Ze względów technicznych, ekonomicznych i marketingowych technika fleksograficzna w coraz większym stopniu wykorzystywana jest również w przypadku opakowań z tektury, gdzie do niedawna niemal wyłącznie dominował druk offsetowy. Dlatego też liczni w kraju producenci opakowań z tektury falistej, którzy w okresie wcześniejszym korzystali z usług drukarń offsetowych, zaopatrzyli się we własne urządzenia do druku fleksograficznego. Wzmiankowana konkurencyjność na rynku opakowań z tektury falistej skłania producentów do poszukiwania różnych me- Research on increasing of corrugated board moisture resistance Reasons for introduction to the COBRO plan, the subjects connected with waterproof increase of corrugated board, were explained. Fruit and vegetable as the products packe[...]

Badanie przepuszczalności pary wodnej materiałów opakowaniowych DOI:10.15199/42.2018.12.2


  STRESZCENIE: Zdolność przepuszczania par i gazów jest cechą charakterystyczną materiałów stosowanych w przemyśle opakowaniowym. Dane dotyczące szybkości przepuszczania gazów i par przez folie z tworzyw naturalnych, sztucznych, papier czy folie wielomateriałowe wielowarstwowe są podstawą przy projektowaniu opakowań o ściśle określonej atmosferze wewnątrz opakowania. W przypadku opakowań dla produktów wrażliwych na utratę wilgoci konieczne jest zastosowanie materiałów opakowaniowych o określonej przenikalności pary wodnej. Przestawiono różne metody oznaczania szybkości przenikania pary wodnej WVTR: wagową (z wykorzystaniem naczynka pomiarowego i torebkową) oraz instrumentalną (z zastosowaniem czujnika podczerwieni). Omówiono metodykę badań oraz zaprezentowano wyniki szybkości przenikania pary wodnej WVTR dla różnych folii uzyskane trzema niezależnymi metodami. The water vapor permeability testing of packaging materials. ABSTRACT: The vapor and gas transmission rate are a characteristic of the materials used in the packaging industry. Data on the gas and vapor transmission rates of plastic, paper, multilayer films are the basis for designing packages with a strictly defined atmosphere inside the package. In the case of packaging for moisture sensitive products, it is necessary to use packaging material with a known water vapor permeability. Different WVTR methods have been used: gravimetric (using measuring dish and bag) and instrument (using infrared sensor). The methodology of the methods and the results of the water vapor transmission rate WVTR through v[...]

 Strona 1  Następna strona »