Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"Rafał Andrzejczyk"

Wykorzystanie układów kogeneracyjnych małoskalowych i mikroskalowych opartych o silniki spalinowe na gaz ziemny


  Artykuł poświęcony jest zagadnieniu wykorzystania układów kogeneracyjnych małoskalowych i mikroskalowych opartych o silniki spalinowe na gaz ziemny. W artykule znajdują się uwarunkowania prawne związane z kwestiami ulg i dofinansowania "produkcji energii elektrycznej" z wykorzystaniem kogeneracji. Ponadto dokonano przeglądu konstrukcji czołowych producentów silników spalinowych wykorzystujących gaz ziemny oraz zaprezentowano przykłady ich wykorzystania. Oceniono możliwości szerszego wykorzystujących urządzeń kogeneracyjnych na gaz ziemny w kontekście strategii energetycznej Państwa i istniejącej infrastruktury przesyłowej.1. Uwarunkowania prawne Obecnie ze względu na wprowadzenie "pakietu klimatycznego 3×20" jesteśmy zobligowani jako gospodarka należąca do Unii Europejskiej inwestować w technologie pozwalające na zmniejszenie emisji szkodliwych dla środowiska substancji, w szczególności dwutlenku węgla. Wytwarzanie energii elektrycznej w Polsce jest w zdecydowanej większości zcentralizowane w elektrowniach i elektrociepłowniach wykorzystujących paliwa kopalne, przede wszystkim węgiel kamienny i węgiel brunatny. Na tle innych "krajów członkowskich" nasz kraj wypada najgorzej pod względem dywersyfikacji produkcji energii elektrycznej [1], (rys. 1). Sytuacja ta jest bagatelizowana, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt "uzależnieni" naszego kraju od dostaw paliw płynnych z Federacji Rosyjskiej to produkcja energii elektrycznej na bazie węgla wydaje się być pozytywnym stanem rzeczy. Niestety polskie linie przesyłowe mają zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesięciu lat, częstość awarii i przerw w dostawach energii, przy niewystarczających inwestycjach w poprawę stanu faktycznego, będzie więc rosła. Biorąc pod uwagę prognozowany dwukrotny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, przedstawiony w rządowym dokumencie "Polityka energetyczna Polski do 2030 roku", z poziomu 146 TWh/rok w roku 2005 do 280 TWh/rok w roku 2030 [2] st[...]

Energooszczędne urządzenia w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych DOI:

Czytaj za darmo! »

Zmiany przepisów i obostrzenia wymagań w odniesieniu do ochrony środowiska wymagają radykalnych działań zarówno w stosunku do stosowanych czynników chłodniczych, jak i konstrukcji stosowanych urządzeń. Wiele z tych przepisów będzie prawdopodobnie podwyższać koszt budowy i zakupu nowych układów. Aby ograniczyć szkodliwe oddziaływanie na środowisko naturalne wprowadzane są nowe, alternatywne czynniki robocze. Jednak zmieniane są też materiały i konstrukcja sprężarek chłodniczych. Jedną z wprowadzanych obecnie metod na zmniejszenie energochłonności układów klimatyzacyjnych jest wprowadzenie regulacji obciążenia urządzeń za pomocą przemienników częstotliwości. Metoda ta oczywiście nie jest pozbawiona wad. Należy więc szczegółowo omówić korzyści ekonomiczne i komfort użytkowania, tak aby konsumenci mogli podejmować dobre, świadome decyzje w odniesieniu do inwestycji w urządzenia HVAC.1. Wstęp Obecna polityka gospodarcza Unii Europejskiej, a także światowe tendencje energetyczne i ekologiczne wprowadzają wiele zmian w stosowanych układach chłodniczych. Nowe przepisy i obostrzenia wymagań w odniesieniu do ochrony środowiska potrzebują radykalnych zmian zarówno w stosunku do stosowanych czynników chłodniczych, jak i urządzeń. Wiele z tych przepisów będzie prawdopodobnie podwyższać koszt budowy i zakupu nowych układów. Należy więc omówić korzyści ekonomiczne i komfort zastosowania systemów o wysokiej wydajności tak, aby konsumenci mogli podejmować dobre, świadome decyzje w odniesieniu do inwestycji w urządzenia HVAC. 2. Światowe tendencje ekologiczne Zmiany w zakresie stosowanych technologii spowodowane są, oprócz dążenia do zwiększenia efektywności energetycznej, również rosnącymi wymaganiami w odniesieniu do ochrony środowiska. Gwałtowne zmiany gospodarcze przyspieszają rozwój nowych, alternatywnych metod zmniejszania energochłonności urządzeń, zwiększając szczególnie nacisk na efektywność użytkowania energii w klimatyzacji. P[...]

Magazyny ciepła ze złożem naturalnym i złożem na bazie materiałów zmiennofazowych DOI:10.15199/33.2016.01.14


  Wartykule zaprezentowano możliwości wykorzystania magazynowania energii w budownictwie z wykorzystaniemmateriałów zmiennofazowych oraz nowoczesnychmateriałów konstrukcyjnych. Pokazano historyczne i najnowsze rozwiązania magazynów i obiektów budowlanych z nimi współpracujących. Autorzy dokonali przeglądu rozwiązań mogących mieć zastosowanie w warunkach polskich do magazynowania energii cieplnej i chłodu.Artykuł pokazuje, że istotnym elementem mogącym zapewnić rozwój gospodarki niskoemisyjnej, przyjaznej dla środowiska oraz zdrowia człowieka są nowoczesne systemy ogrzewania na bazie źródeł energii odnawialnej oraz zużywające wmożliwiemałymstopniu energię pochodzącą z klasycznych układów "węglowych", posiadające magazyny energii. Słowa kluczowe: magazyn energii, materiał zmiennofazowy, złoże naturalne, stratyfikacja ciepła, energia odnawialna.do 1) Politechnika Gdańska,WydziałMechaniczny *) Autor do korespondencji: e-mail: rafandrz@pg.gda.pl Magazyny ciepła ze złożem naturalnym i złożem na bazie materiałów zmiennofazowych Heat storage with natural bed and bed with phase change materials dr inż. Rafał Andrzejczyk1)*) mgr inż. Marta Gosz1) Streszczenie.Wartykule zaprezentowano możliwości wykorzystania magazynowania energii w budownictwie z wykorzystaniemmateriałów zmiennofazowych oraz nowoczesnychmateriałów konstrukcyjnych. Pokazano historyczne i najnowsze rozwiązania magazynów i obiektów budowlanych z nimi współpracujących. Autorzy dokonali przeglądu rozwiązań mogących mieć zastosowanie w warunkach polskich do magazynowania energii cieplnej i chłodu.Artykuł pokazuje, że istotnym elementem mogącym zapewnić rozwój gospodarki niskoemisyjnej, przyjaznej dla środowiska oraz zdrowia człowieka są nowoczesne[...]

Wyznaczanie współczynnika wymiany ciepła metodą Wilsona w kompaktowym mikrostrugowym wymienniku ciepła DOI:10.15199/8.2016.1-2.1


  Artykuł przedstawia konstrukcję prototypowego, modułowego mikrostrugowego wymiennika ciepła. Przeprowadzone badania cieplno-przepływowe w układzie woda-woda, umożliwiają określenie efektywności wymiany ciepła, charakterystyk cieplno przepływowych, oraz wielkości współczynnika przejmowania ciepła. Przeprowadzone eksperymenty posłużyły do weryfikacji stosowalności istniejących korelacji opisujących wymianę ciepła w obszarze uderzającej mikrostrugi, do projektowania kompaktowych wymienników ciepła. Słowa kluczowe: mikrostrugi, wymienniki ciepła, intensyfikacja wymiany ciepła The work presents the new construction of microjets heat exchanger. Authors introduced their own experimental results. The data were prepared based on water-water flow configuration. Those experiments were used to created hydraulic and heat transfer flow characteristic of heat exchanger as well as calculation of heat transfer coefficients. At the end of work authors were compared their own experimental data base with well-known correlation from open literature to project and optimization microjets heat exchangers. Key words: microjets, heat exchangers, heat transfer intensification Spis oznaczeń A powierzchnia wymiany ciepła [m2] a współczynnik [] Ar Liczba Archimedesa [-], b koordynat [-] C0 współczynnik eksperymentalny, [-] cp ciepło właściwe, [J/kgK] d/D średnica [m] g przyspieszenie ziemskie [m/s2] H odległość dysz od przegrody wymiennika [m] k całkowity współczynnik przenikania ciepła [W/m2K] L długość [m] LMTD średnia logarytmiczna różnica temperatur [K] m współczynnik eksperymentalny, [-] m· strumień masy, [kg/s] n współczynnik eksperymentalny [-] Nu Liczba Nussleta [-], =  P ciśnienie [Pa] Pr Liczba Prandtla [-] ΔP spadek ciśnienia [Pa] =  3 ( - ) 2 Re Liczba Reynoldsa, [-] Ri opór cieplny [mK/W] T temperatura [K] Sd powierzchnia pojedyńczej strugi [m2] v prędkosć [m/s] V · przepływ objętościowy , [m3/s] Oznaczen[...]

Analiza efektywności odzysku ciepła odpadowego z zastosowaniem rurki ciepła. Cz. 2: Badana eksperymentalne DOI:10.15199/17.2016.8.7


  Niniejszy artykuł jest kontynuację tematyki podjętej w części pierwszej [5]. Materiał został uzupełniony o podstawową wiedzę na temat modelowania termosyfonu dwufazowego oraz rozszerzony opis zmodyfi kowanego stanowiska badawczego wraz z dokładna charakterystyką badanych geometrii (rurek grawitacyjnych), jak również newralgicznych elementów układu - parownik/skraplacz. Autorzy przedstawiają plan eksperymentu, oraz wyniki badań systematycznych pracy termosyfonu dwufazowego dla opracowanych geometrii, przy zmiennych parametrach cieplno-przepływowych. Przedmiotem analizy są wybrane czynniki robocze, perspektywiczne z punktu widzenia zastosowania ich do odzysku ciepła odpadowego z wykorzystaniem rurek grawitacyjnych.1. Wprowadzenie Zagadnienie możliwości wykorzystania nowoczesnych konstrukcji wymienników ciepła do odzysku ciepła odpadowego było przedmiotem licznych prac [1,6]. Autorzy skupiają tu jednak się na możliwościach aplikacyjnych grawitacyjnej rurki ciepła (termosyfonu dwufazowego) do odzysku ciepła odpadowego z procesów przemysłowych jak również tzw. wody szarej, czyli ścieków pochodzenia bytowego. Odpowiada to obecnym tendencjom do ograniczenia energochłonności gospodarki krajowej. Według szacunków ilość ciepła przeznaczona w gospodarstwach domowych na podgrzanie ciepłej wody użytkowej wacha się od 10 do 15 % a czasami przekracza nawet 30%. [3]. Szczególnie "atrakcyjnym" źródłem ciepła odpadowego są tzw. Wody szare mające temperaturę w zakresie 38C do 40C. szacuje się że obniżenie temperatury ścieków zaledwie o 1C na godzinę może skutkować odzyskiem energii na poziomie 1,16 kW [3]. Wydaje się iż dążenie do zagospodarowania energii odpadowej "zmagazynowanej" np. w ściekach komunalnych czy przemysłowych jest zdecydowanie dobrym kierunkiem działań. Problemem jaki pojawia się przy okazji odzysku ciepła z wód przemysłowych, czy ścieków jest ich skarżenie, a co za tym idzie ryzyko przedostania się sz[...]

Tradycyjna lodownia ekoenergetyczny magazyn żywności DOI:


  Efektem rosnącej populacji oraz gwałtownego rozwoju społecznego i gospodarczego jest zwiększone zapotrzebowanie na produkty żywnościowe, a co za tym idzie ilość zużywanej energii do ich produkcji. Właśnie produkcja tej energii powoduje wzrost zanieczyszczenia środowiska oraz zmiany klimatyczne. Dodatkowo w technice chłodniczej nadal dominują sprężarkowe urządzenia chłodnicze wykorzystujące, jako czynniki, substancje robocze mogące wywoływać efekt cieplarniany, co również potęguje destrukcyjne procesy. Jedynym sensownym rozwiązaniem tego problemu jest sięgnięcie po naturalne zasoby i technologie sprzyjające ochronie środowiska. Lodownia to magazyn żywności wykorzystywany przed epoką sprężarkowych urządzeń chłodniczych. Było to specjalne pomieszczenie o właściwościach izolacyjnych, z odpowiednio zaprojektowanym, wewnętrznym systemem cyrkulacji powietrza i specjalnym systemem tzw. wejścia-wyjścia. Nieodzownym elementem tego systemu była wydzielona część, w której magazynowano bryły lodu. Według zasady systemu należało zmagazynować odpowiednią ilość lodu o pojemności cieplnej tak dużej, aby możliwe było pokrycie zysków ciepła. W Polsce takie lodownie posiadały zazwyczaj bogate rodziny szlacheckie, a także kupcy i większe zakłady przetwórcze. W lodowni można było przechowywać zarówno owoce i warzywa, jak też wstępnie przetworzone mięsa, sery czy inne przetwory mleczne. Lód w porze zimowej był najczęściej pozyskiwany z rzek lub jezior i magazynowany w lodowniach. W okresie wiosennym i letnim następował systematyczny rozładunek i załadunek lodowni, w zależności od potrzeb. To dzięki temu towary sezonowe - owoce i warzywa - były dostępne przez cały rok i możliwa była nawet produkcja sorbetów i lodów. Rozwiązania te nie były tak powszechne, jak obecne systemy chłodzenia, ze względu na koszty inwestycyjne oraz konieczność zapewnienia odpowiedniej przestrzeni. Niewątpliwą zaletą lodowni jest jej neutralny wpływ na środowisko. Lód n[...]

Wykorzystanie magazynu chłodu w kompaktowej komorze przechowalniczej DOI:10.15199/65.2018.12.7


  Sezon letni z wysokimi temperaturami to czas wzmożonego zapotrzebowania na chłodzenie żywności. Wycieczki i pikniki bywają znacznie przyjemniejsze, gdy istnieje możliwość obniżenia temperatury zabranych ze sobą produktów spożywczych. Do tego celu najczęściej wykorzystuje się tzw. chłodziarki turystyczne, czyli przenośne komory chłodnicze. Urządzenia te mają zastosowanie nie tylko w gospodarstwach domowych, ale także w branżach komercyjnych, to jest gastronomii, transporcie, handlu, a nawet w branży medycznej czy laboratoryjnej. Takie rozwiązania pozwalają dłużej zachować jakość i świeżość produktów, ograniczając wpływ niekorzystnych czynników zewnętrznych. Dla produktów wrażliwych na temperaturę jej zmiana w trakcie przechowywania i transportu bywa jednym z głównych czynników wpływających na obniżenie ich jakości i trwałości. Dotyczy to nie tylko produktów wymagających chłodzenia, ale także tych gorących, w przypadku których spadek temperatury może skrócić okres ich przydatności do spożycia. By zapobiec stratom ciepła przez opakowanie, należy produkty żywnościowe zabezpieczyć, utrzymując odpowiednie dla nich warunki. W tabeli 1 przedstawione zostały parametry właściwego przechowywania dla wybranych produktów. W gastronomii istnieje zbiór zasad [1] określający maksymalny czas transportu gotowych potraw oraz temperaturę przechowywania tych produktów. Ogólnie potrawy zamrożone należy transportować w -18°C, potrawy serwowane na zimno (poddane obróbce termicznej, a następnie schłodzone) w +4°C, serwowane na gorąco zaś w +60°C, a czas ich przewozu nie może przekraczać dwóch godzin. Sposób pakowania jest kluczowym aspektem dla żywności zamrożonej. Utrzymanie optymalnych warunków pozwala zachować wysoką trwałość produktów oraz zminimalizować ewentualne straty, które mogłyby wyniknąć z ich rozmrożenia. Produkty, które uległy rozmrożeniu, nie mogą być zamrażane ponownie, gdyż może to grozić zatruciem pokarmowym. Żywność zawiera mik[...]

Nowoczesne metody usuwania śniegu i lodu z powierzchni użytkowych DOI:10.15199/33.2014.12.05


  W artykule zostały przedstawione klasyczne metody usuwania śniegu i lodu z nawierzchni użytkowych. Dokonano analizy skutków wykorzystywania środków chemicznych. Opisano szacunkowe koszty wynikające z konieczności utrzymania nawierzchni użytkowych "niszczonych" wskutek zmian temperatury i wykorzystania środków chemicznych. Przedstawiono nowoczesnemetody odmrażania z zastosowaniemsystemówpodgrzewania elektrycznego i układów wykorzystujących odnawialne źródła energii.Wartykule położono nacisk na rozszerzenie informacji dotyczących stosowania i technologii pasywnych układów odladzania z wykorzystywaniem rurek ciepła i układów termosyfonowych. Zaprezentowano budowę stanowiska pomiarowego i zaawansowanie prac badawczych w kierunku opracowania wysokoefektywnego układu odladzania/odśnieżania powierzchni wykorzystującego rurkę ciepła (termosyfon). Słowa kluczowe: termosyfon, rurka ciepła, nawierzchnie użytkowe. Abstract. The paper has showed some classicalmethod of defrosting/ demelting and snow removed from surfaces. Authors have analyzed effects of using chemicals, they described average costs maintenance of public roads, pavements which have destroyed by temperature differences and de-icing agents. The paper presented some new defrosting/demeltingmethods based on use of electrical heating and renewable energy sources. Author’s expanded information about capability application of systems based on use the passive heat elements such as heat pipes and thermosyphons. At the end of the text was showed a new test right. It has constructed for experimental investigations carried to created more efficiency passive elements for demelelting and defrosting surface in the time of winter. Keywords: heat pipe, thermosyphon, usable pavements.Uszkodzenia nawierzchni drogowych czy nawet płyt lotniskowych zdarzają się bardzo często w warunkach eksploatacyjnych występujących na terenie naszego kraju. Najwięcej uszkodzeń diagnozuje się w przy[...]

Analiza efektywności odzysku ciepła odpadowego z zastosowaniem rurki ciepła. Część I. Konstrukcja i działanie układu pomiarowego, budowa rurki ciepła DOI:10.15199/17.2015.5.3


  Artykuł poświęcony jest możliwością aplikacyjnym rurki ciepła w instalacjach odzysku ciepła. Zaprezentowano dobór optymalnego czynnika roboczego mającego pracować w szerokim zakresie temperatur roboczych. Scharakteryzowano zagrożenia wynikające z wykorzystywania substancji łatwopalnych i toksycznych oraz szkodliwych dla środowiska naturalnego. Pokazano możliwości jakie niesie ze sobą pojawienie się nowych proekologicznych substancji roboczych, dedykowanych aplikacjom energetycznym. Przedstawiono budowę oraz zasadę działania układu pomiarowego mającego służyć badaniom efektywności rurki ciepła pracującej z różnymi czynnikami roboczymi.Rurka ciepła jest elementem, którego działanie polega na wykorzystaniu wysokiej efektywności, wynikającej z zachodzących w niej przemian fazowych, do transportu znacznych strumieni ciepła. Zaletą tego typu rozwiązania, jest brak konieczności dostarczania dodatkowej siły napędowej do transportu masy i energii. Płyn roboczy jest tu transportowany, w rurkach ciepła pozbawionych knota, siłami grawitacji (sposób najczęściej stosowany do układów pracujących w pozycji pionowej). Natomiast w sytuacji, gdy układ z rurką ciepła ma pracować w konfiguracji poziomej, element ten musi być wyposażony w knot, dzięki wykorzystaniu sił kapilarnych zapewnia transport masy i energii. Na rys. 1 zaprezentowano przykłady rurek ciepła pracujących w konfiguracji pionowej i poziomej. Możliwości aplikacyjne rurek ciepła są bardzo duże. Jednym z zastosowań, w których znalazły one swoje miejsce, są układy osuszania powietrza. Na rys. 2 zaprezentowano budowę typowego układu osuszania powietrza, natomiast na rys. 3 wersję takiego układu, zmodyfikowaną o zastosowanie rurek ciepła. Rys. 1. Przykłady konfiguracji rurek ciepła; a) rurka ciepła z knotem, b) rurka ciepła bez knota [1] Fig 1. Examples of configuration of heat pipes; a) the heat pipe with a wick, b) the heat pip[...]

Nowe czynniki chłodnicze i zmiany w instalacjach chłodniczych. Cz.1 DOI:10.15199/65.2015.9.2


  Artykuł zawiera rozważania na temat przewidywanych zmian w zakresie konstrukcji i technologii nowych urządzeń chłodniczych. Autorzy opisali najważniejsze zmiany legislacyjne, które doprowadziły do wycofania lub są w trakcie wycofywania znanych czynników syntetycznych z grupy HCFC i HFC oraz zastępowania ich czynnikami naturalnymi i nowymi substancjami z grupy HFO. W pierwszej części artykułu zawarto rozważania na temat możliwości szerszego wykorzystania dobrze znanych substancji naturalnych takich jak amoniak (R717), propan (R290), izobutan (R600a) w technice chłodniczej. Pokazano podstawowe wady i zalety takiego kierunku rozwoju techniki chłodniczej.Efektem prowadzonej przez UE "polityki klimatycznej" są liczne restrykcje dotyczące funkcjonowania gospodarek państw wspólnoty. W przypadku czynników chłodniczych w ostatnich latach nastąpiły dynamiczne zmiany w zakresie wytwarzania, dystrybucji i stosowania tych substancji. Jest to efekt międzynarodowych ustaleń, a przede wszystkim tzw. Protokołu Montrealskiego. Konwencja ta traktuje o negatywnym wpływie czynników chłodniczych zawierających w swym składzie chlor oraz fluor na środowisko i zmiany klimatyczne. W Protokole Montrealskim, w celu klasyfikacji negatywnego oddziaływania poszczególnych płynów roboczych na środowisko, wprowadzono następujące pojęcia będące "miarą" szkodliwego wpływu danej substancji: ??ODP (Ozone Depletion Potential), czyli potencjał niszczenia ozonu stratosferycznego odniesiony do czynnika R11, któremu przyporządkowano wartość 1. ??GWP (Global Warming Potential), czyli potencjał tworzenia efektu cieplarnianego, odniesiony do dwutlenku węgla, któremu także przyporządkowano wartość 1. Największy nacisk położono na wyeliminowanie czynników mających ODP > 0, czyli takich, które przyczyniały się do niszczenia warstwy ozonowej. Ubytek tej naturalnej powłoki, chroniącej planetę przed szkodliwym oddziaływaniem promieniowania UV pochodzącego od słońca, s[...]

 Strona 1  Następna strona »