Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof OPRZĘDKIE"

Sterowalność względem wyjścia dla systemu liniowego stacjonarnego o niepewnych parametrach DOI:10.15199/48.2015.07.36

Czytaj za darmo! »

W pracy omówiono problem sterowalności względem wyjścia dla systemu liniowego, stacjonarnego, opisanego transmitancją operatorową z niepewnością parametryczną współczynników licznika i mianownika tej transmitancji. Sformułowano proste warunki sterowalności względem wyjścia dla rozważanej klasy systemów dynamicznych, bazujące na geometrycznej interpretacji zer i biegunów transmitancji. Wyniki zilustrowano przykładami obliczeniowymi Abstract. In the paper a controllability problem for a linear, time-invariant dynamic system with parametric uncertainty of transfer function elements is considered. Simple controllability conditions, based onto geometrical interpretation of roots and zeros of transfer function were formulated. Results were by a numerical examples depicted. (An output controllability problem for a linear, time-invariant uncertain-parameter system) Słowa kluczowe: systemy o niepewnych parametrach, sterowalność względem wyjścia. Keywords: uncertain-parameter systems, an output controllability. Uwagi wstępne W wielu sytuacjach praktycznych podczas budowy modelu obiektu regulacji w postaci równania stanu mamy do czynienia z niepewną informacją o wartości parametrów modelowanego obiektu, przy jednoczesnej znajomości ogólnej struktury modelu oraz pełnej informacji o jego wyjściu. Uzasadnić to można tak, że podczas konstrukcji układu sterowania struktura wewnętrzna obiektu i sposób oddziaływania na niego sygnału sterującego, opisane przez macierze stanu i sterowań nie zawsze są znane z odpowiednią dokładnością. W takiej sytuacji dobre odwzorowanie rzeczywistości zapewnia opis parametrów obiektu z użyciem liczb przedziałowych. Jednocześnie jednak niepewność obiektu implikuje dodatkowe problemy podczas syntezy układu sterowania. Jednym z nich jest niejednoznaczność podstawowych własności systemu, takich jak stabilność, sterowalność lub obserwowalność w obrębie obszaru niepewnych parametrów. Niektóre wektory niepewnych parametró[...]

 Strona 1