Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"Stefan PASZEK"

Polioptymalizacja parametrów stabilizatorów systemowych pracujących w wielomaszynowym systemie elektroenergetycznym

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metodę wyznaczania zbiorów rozwiązań Pareto optymalnych (zbiorów kompromisów) - wartości parametrów stabilizatorów systemowych PSS3B pracujących w wielomaszynowym systemie elektroenergetycznym - przy optymalizacji różnych wielowymiarowych kryteriów. Te kryteria są określone dla konkretnych zakłóceń biorąc pod uwagę przebiegi nieustalone mocy chwilowej, prędkości kątowej i napięcia zaciskowego generatorów w jednym wybranym zespole wytwórczym lub we wszystkich zespołach analizowanego systemu. Abstract. The paper presents a method for determining sets of Pareto optimal solutions (compromise sets) - parameter values of PSS3B system stabilizers working in a multi-machine power system - when optimising different multidimensional criteria. These criteria are determined for concrete disturbances when taking into account transient waveforms of the instantaneous power, angular speed and terminal voltage of generators in one, chosen generating unit or in all units of the system analysed. (Parameter polioptimisation of power system stabilizers working in a multimachine power system). Słowa kluczowe: polioptymalizacja, Pareto optymalizacja, stabilizatory systemowe, wielomaszynowy system elektroenergetyczny Keywords: polioptimisation, Pareto optimization, power system stabilizers, multi-machine power system Wstęp Polioptymalizacja (optymalizacja wektorowa, optymalizacja wielokryterialna, optymalizacja w sensie Pareto) znalazła zastosowanie w technice do rozwiązywania problemów, dla których nie istnieje jednoznaczny wskaźnik jakości [1, 2]. Jest ona pewnego rodzaju uogólnieniem optymalizacji klasycznej - jednokryterialnej. Optymalizacja polega na polepszeniu jednego wskaźnika jakości, a rozwiązanie optymalne jest zestawem optymalnych wartości wybranych parametrów. Natomiast przeprowadzając polioptymalizację wyznacza się zbiór rozwiązań Pareto optymalnych - tak zwany zbiór kompromisów [1, 2], będący wynikiem jednoczesnych po[...]

Wykorzystanie algorytmu hybrydowego do estymacji parametrów modelu matematycznego zespołu wytwórczego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metodę i wyniki estymacji parametrów modelu matematycznego zespołu wytwórczego pracującego w KSE. Obliczenie parametrów przeprowadzono w oparciu o pomiarowe i symulowane przebiegi dynamiczne wybranych wielkości elektrycznych turbozespołu. Problem identyfikacji parametrów sprowadzono do minimalizacji funkcji celu określonej poprzez wektor odchyłek przebiegów aproksymowanych i aproksymujących wyznaczanych na podstawie modeli wyrażanych przez poszukiwane parametry. Do minimalizacji funkcji celu zastosowano algorytm hybrydowy. Abstract. The paper presents the method and results of parameter estimation of the mathematical model of a generating unit operating in the Polish power system. Computations of the parameters were carried out on a basis of measurement and simulation dynamic waveforms of the selected electrical quantities of the generating unit. The problem of parameter identification was brought to minimisation of the objective function determined by the vector of the deviations between the approximated and approximating waveforms computed on the basis of the models expressed by the searched parameters. A hybrid algorithm was used for minimisation of the objective function. (Use of hybrid algorithm for estimation of generating unit mathematical model parameters). Słowa kluczowe: zespół wytwórczy, modele matematyczne, optymalizacja parametrów, stany nieustalone. Keywords: generating unit, mathematical model, parameter estimation, transient states. Wstęp Model matematyczny zespołu wytwórczego, będący podstawą prowadzenia wiarygodnych obliczeń w stanach normalnych i awaryjnych KSE, wymaga uwzględnienia w nim trzech zasadniczych elementów opisanych przez aktualne parametry: modelu generatora, modelu układu wzbudzenia z regulatorem napięcia i stabilizatorem systemowym oraz modelu turbiny wraz z jej układem regulacji prędkości obrotowej. Długotrwała eksploatacja turbozespołów ma istotny wpływ na wartości parametr[...]

Optymalizacja parametrów regulatora elektrowni wirtualnej źródeł rozproszonych w SEE

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano badania układu sterownia grupowego pozwalającego na ograniczenie kołysań mocy małych zespołów wytwórczych pracujących w systemie elektroenergetycznym. Koncepcja układu sterowania opiera się na teorii stabilizatorów systemowych. W procesie optymalizacji wyznaczono parametry stabilizatorów systemowych w zespołach wytwórczych dużej mocy (w pierwszym etapie) oraz optymalne wartości współczynników wagowych regulatora elektrowni wirtualnej (w drugim etapie) z punktu widzenia tłumienia kołysań elektromechanicznych w SEE. W obu etapach do obliczeń wykorzystano algorytm genetyczny. Abstract. The paper presents investigations of a group control system enabling the damping of power swings of small generating units operating in the electric power system. The idea of the control system is based on the theory of system stabilizers. There were determined the parameters of system stabilizers used in high-power generating units (at the first stage) and the optimal values of the weighting coefficients of the virtual power plant regulator (at the second stage) from the point of view of damping electromechanical swings in the power system. A genetic algorithm was used for computations at both stages. (Parameter optimisation of distributed sources virtual power plant regulator). Słowa kluczowe: stabilizator systemowy, elektrownia wirtualna, kołysania mocy, optymalizacja. Keywords: power system stabilizer, virtual power plant, electromechanical swings, optimisation. Wstęp Kryzys energetyczny związany z wyczerpywaniem się surowców kopalnych i ruch proekologiczny spowodował wzrost zainteresowania energią odnawialną. Źródła odnawialne zazwyczaj mają jednostkowo mniejsze moce niż zespoły wytwórcze tradycyjnej energetyki systemowej, a w systemie elektroenergetycznym (SEE) pracują jako źródła rozproszone. Coraz większy udział tychże źródeł wymusza działania związane z analizami wpływu generacji rozproszonej na SEE, świadczą o tym liczne [...]

Estymacja parametrów modelu generatora synchronicznego pracującego w wielomaszynowym systemie elektroenergetycznym

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono estymację parametrów modelu matematycznego generatora synchronicznego pracującego w wielomaszynowym systemie elektroenergetycznym. Podstawą estymacji są przebiegi dynamiczne wywołane wprowadzeniem do układu regulacji napięcia generatora dodatkowego sygnału w postaci skokowej zmiany napięcia zadanego lub sygnału pseudolosowego. Zbadano wpływ oddziaływania stabilizatorów systemowych na jakość estymacji parametrów elektromagnetycznych generatora przy obu zakłóceniach. Abstract. Parameter estimation of the mathematical model of a synchronous generator working in the power system is presented in the paper. Dynamic waveforms caused by introducing in the generator voltage regulation system an additional signal in the form of a step change or a pseudorandom signal were the basis for estimation. The influence of the power system stabilizers on the quality of the generator electromagnetic parameter estimation for both disturbances was investigated. (Parameter estimation of the model of a synchronous generator working in multimachine power system). Słowa kluczowe: estymacja parametrów, generator synchroniczny w systemie elektroenergetycznym, sygnały pseudolosowe, stabilizatory systemowe. Keywords: parameter estimation, synchronous generator in power system, pseudorandom signals, power system stabilizers. Wstęp Maszyny synchroniczne dużej mocy (turbogeneratory, hydrogeneratory) są podstawowym źródłem energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym (SEE). Właściwości tych maszyn w stanach ustalonych i nieustalonych decydują o stanie pracy systemu elektroenergetycznego. Ocenę właściwości SEE w normalnych i awaryjnych stanach pracy najczęściej przeprowadza się na podstawie badań symulacyjnych przy wykorzystaniu wyspecjalizowanych programów komputerowych. Dokładność takich obliczeń zależy od przyjętych modeli matematycznych elementów systemu, jak również od parametrów tych modeli. W badaniach symulacyjnych stanów dyna[...]

Pomiarowa estymacja parametrów modelu matematycznego generatora synchronicznego przy wykorzystaniu sygnałów pseudolosowych

Czytaj za darmo! »

Streszczenie. W artykule przedstawiono estymację parametrów modelu matematycznego generatora synchronicznego zainstalowanego w laboratorium Instytutu Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Podstawą estymacji są zmierzone przebiegi dynamiczne wywołane wprowadzeniem do układu regulacji napięcia generatora dodatkowego sygnału pseudolosowego podczas współpracy generatora z systemem elektroenergetycznym. W celu sprawdzenia wyników estymacji wybrane parametry generatora wyznaczone na podstawie analizy przebiegów zakłóceniowych porównano z parametrami obliczonymi innymi metodami. Abstract. Parameter estimation of the mathematical model of a synchronous generator working in the power system is presented in the paper. Dynamic waveforms caused by introducing in the generator voltage regulation system an additional signal in the form of a step change or a pseudorandom signal were the basis for estimation. The influence of the power system stabilizers on the quality of the generator electromagnetic parameter estimation for both disturbances was investigated.(Measurement estimation of synchronous generator mathematical model parameters with use of pseudorandom signals). Słowa kluczowe: pomiarowa estymacja parametrów, model generatora synchronicznego, sygnał pseudolosowy. Keywords: measurement parameter estimation, synchronous generator model, pseudorandom signal. Wstęp W badaniach symulacyjnych stanów dynamicznych Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) najczęściej wykorzystywana jest baza parametrów modeli matematycznych zespołów wytwórczych, których wartości określone są na podstawie danych katalogowych i projektowych dostarczanych przez producentów elementów składowych zespołów, lub są szacowane na podstawie typowych danych publikowanych w opracowaniach naukowo-technicznych. Określone w taki sposób wartości parametrów modeli matematycznych zespołów wytwórczych są przybliżone, obarczone w wielu przypadkach dużym błędem i ni[...]

Calculations of electromechanical eigenvalues based on instantaneous power waveforms DOI:10.12915/pe.2014.04.051

Czytaj za darmo! »

The paper presents the results of calculations of the eigenvalues (associated with electromechanical phenomena) of the Polish National Power System model on the basis of analysis of the simulated and measured instantaneous power disturbance waveforms of generating units in Łaziska Power Plant. The method for calculations consists in approximation of instantaneous power swing waveforms in particular generating units with use of the waveforms being a superposition of the modal components associated with the searched eigenvalues and their participation factors. Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń wartości własnych (związanych ze zjawiskami elektromechanicznymi) modelu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego na podstawie analizy symulacyjnych i pomiarowych przebiegów mocy chwilowej zespołów wytwórczych w elektrowni Łaziska. Wykorzystana metoda obliczeń polega na aproksymacji przebiegów odchyłek mocy chwilowej za pomocą przebiegów stanowiących superpozycję składowych modalnych związanych z poszukiwanymi wartościami własnymi i ich czynnikami udziału. (Obliczenia elektromechanicznych wartości własnych na podstawie przebiegów mocy chwilowej). Keywords: power system, eigenvalues associated with electromechanical phenomena, transient states, angular stability. Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, wartości własne związane ze zjawiskami elektromechanicznymi, stany nieustalone, stabilność kątowa. doi:10.12915/pe.2014.04.51 Introduction Maintaining the angular stability of a power system (PS) is one of the most important aspects of its work. PS state matrix eigenvalues can be used for assessing the PS angular stability [1]. The eigenvalues can be calculated from the PS state equations, however, the calculation results then depend on the values of the system state matrix elements; they also - indirectly - depend on the assumed system models and their uncertain parameters [2]. The eigenvalues can also be calculated with good[...]

Assessment of the accuracy of synchronous generator model parameter estimation based on noisy dynamic waveforms DOI:10.15199/48.2015.07.06

Czytaj za darmo! »

In the paper, there are presented the results of parameter estimation of the mathematical model of a synchronous generator operating in a single-machine power system. Noisy dynamic waveforms caused by introducing a disturbance in the form of a step change in the reference voltage or a pseudorandom signal to the generator voltage regulator system were the basis of estimation. It was assumed that the generator load was close to the rated one. Finite and infinite impulse response zero-phase digital filters were used for filtering the waveforms. The least squares method was used for parameter estimation, and the gradient method was applied to minimization of the mean square error. Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki estymacji parametrów modelu matematycznego generatora synchronicznego pracującego w jednomaszynowym systemie elektroenergetycznym. Podstawą estymacji są zaszumione przebiegi dynamiczne wywołane wprowadzeniem do układu regulacji napięcia generatora zakłócenia w postaci skokowej zmiany napięcia zadanego lub sygnału pseudolosowego. Założono, że generator pracuje blisko znamionowego obciążenia. Do filtracji przebiegów wykorzystano filtry cyfrowe o zerowym przesunięciu fazowym o skończonej i nieskończonej odpowiedzi impulsowej. Do estymacji parametrów wykorzystano metodę najmniejszych kwadratów, a do minimalizacji błędu średniokwadratowego metodę gradientową. (Ocena dokładności estymacji parametrów modelu generatora synchronicznego przy wykorzystaniu zaszumionych przebiegów dynamicznych). Keywords: parameter estimation, synchronous generator in power system, pseudorandom signals PRBS, waveform filtering, zero-phase filter Słowa kluczowe: estymacja parametrów, generator synchroniczny w systemie elektroenergetycznym, sygnały pseudolosowe PRBS, filtracja przebiegów, filtr o zerowym przesunięciu fazowym Introduction In recent years there has been increased interest in the methods of electromagnetic parameter estimation of synchro[...]

Determination of Polish Power System model state matrix eigenvalues based on angular speed waveforms DOI:10.15199/48.2015.07.07

Czytaj za darmo! »

In the paper there are presented the calculation results of the Polish Power System (PPS) state matrix eigenvalues associated with electromechanical phenomena (i.e. electromechanical eigenvalues). These eigenvalues were calculated on the basis of the analysis of generating units angular speed waveforms simulated with the use of a 57-machine PPS model. The method for calculations of electromechanical eigenvalues consists in approximation of these waveforms by the waveforms recovered from searched eigenvalues and their participation factors. Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń wartości własnych macierzy stanu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) związanych ze zjawiskami elektromechanicznymi (tzn. elektromechanicznych wartości własnych) na podstawie analizy przebiegów zakłóceniowych prędkości kątowej zespołów wytwórczych uzyskanych przy użyciu 57- maszynowego modelu KSE. Wykorzystana metoda obliczeń polega na aproksymacji przebiegów zakłóceniowych za pomocą przebiegów wyznaczonych na podstawie z poszukiwanych wartości własnych. (Wyznaczenie wartości własnych macierzy stanu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego na podstawie przebiegów prędkości kątowej). Keywords: power system, eigenvalues associated with electromechanical phenomena, angular stability, waveform recovery. Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, wartości własne związane ze zjawiskami elektromechanicznymi, stabilność kątowa, odtwarzanie przebiegów. Introduction Maintenance of the angular stability of a power system (PS) is one of the common conditions of its proper work. The PS angular stability can be assessed by stability factors determined based on the PS state matrix eigenvalues associated with electromechanical phenomena (i.e. electromechanical eigenvalues) [1, 2]. These eigenvalues can be calculated from the PS state equations but the calculation results depend then on the values of the system state matrix elements. The results also dep[...]

Estymacja parametrów elektromagnetycznych turbogeneratora na podstawie zweryfikowanych pomiarowo przebiegów obliczonych metodą elementów skończonych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono dwuwymiarowy, polowo-obwodowy model generatora synchronicznego dużej mocy, umożliwiający wyznaczanie przebiegów wielkości elektromagnetycznych w stanach ustalonych i nieustalonych. Weryfikację modelu przeprowadzono w oparciu o porównanie zmierzonego i obliczonego napięcia stojana na biegu jałowym generatora typu TWW-200-2 pracującego w Elektrowni Połaniec. Estymację parametrów przeprowadzono przy pomocy metody najmniejszych kwadratów. Abstract. A two-dimensional, field-circuit model of a high-power synchronous generator is presented in the paper. It enables determining the waveforms of electromagnetic quantities in steady and transient states. The model verification was performed basing on the comparison of the measured and computed stator voltage under no-load state of a TWW -200-2 generator operating in Połaniec Power Plant. Parameter estimation was carried out by means of the least square method. (Estimation of turbogenerator electromagnetic parameters based on verified by measurements waveforms computed by the finite element method). Słowa kluczowe: Metoda elementów skończonych, pomiary, estymacja parametrów, obwodowy model matematyczny maszyny synchronicznej. Keywords: Finite element method, measurements, parameter estimation, synchronous machine mathematical circuit model. Wstęp Maszyny synchroniczne dużej mocy (turbogeneratory, hydrogeneratory) są podstawowym źródłem energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym. Właściwości tych maszyn w stanach ustalonych i nieustalonych decydują o stanie pracy systemu elektroenergetycznego. Ocenę właściwości systemu w normalnych i awaryjnych stanach pracy najczęściej przeprowadza się na podstawie badań symulacyjnych przy wykorzystaniu wyspecjalizowanych programów komputerowych. Dokładność takich obliczeń zależy od przyjętych modeli matematycznych elementów systemu, jak również od parametrów tych modeli. Obecnie uważa się, że modelowanie polowo-obwodowe generat[...]

Estymacja parametrów dynamicznych różnych nieliniowych modeli generatorów synchronicznych na podstawie testów zrzutów mocy

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metodę i wyniki estymacji parametrów różnych modeli generatora synchronicznego na podstawie testów zrzutów mocy. Wzięto pod uwagę następujące modele generatora: GENROU typu XT oraz modele (2,2) i (3,3) typu RL. Model (2,2) typu RL, uwzględniający nasycenie rdzeni magnetycznych maszyny, został szczegółowo opisany. Obliczenia przeprowadzono na podstawie przebiegów dynamicznych zarejestrowanych w zespołach wytwórczych Elektrowni Rybnik i Elektrociepłowni Halemba. Abstract. The paper presents the method and parameter estimation results of different models of synchronous generators based on power rejection tests. There are analysed the following generator models: GENROU of type XT as well as (2,2) and (3,3) of type RL. The model (2,2) of type RL including saturation of the machine magnetic circuit is described in detail. The calculations were based on the dynamic waveforms measured in a generating unit in Power Plant Rybnik and Heat and Power Plant Halemba. (Estimation of different synchronous non-linear generator models dynamic parameters based on power rejection tests). Słowa kluczowe: testy zrzutów mocy, estymacja parametrów, modele generatora synchronicznego. Keywords: load rejection tests, parameter estimation, synchronous generator models. Wstęp Badania symulacyjne systemu elektroenergetycznego (SEE) są ważnym narzędziem wykorzystywanym do oceny właściwości statycznych i dynamicznych układu oraz do przewidywania skutków zakłóceń i awarii systemowych. Wiarygodność takich badań zależy nie tylko od wykorzystywanych modeli matematycznych elementów systemu, ale w jeszcze większym stopniu od jakości ich parametrów. Parametry generatorów synchronicznych są określane najczęściej na podstawie danych katalogowych i projektowych dostarczonych przez wytwórców lub są szacowane na podstawie typowych danych publikowanych w opracowaniach naukowo-technicznych. Wartości parametrów uzyskanych tą drogą mają charakter przybliżo[...]

 Strona 1  Następna strona »