Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"JERZY SKRZYPEK"

Synteza akrylonitrylu - technologie i katalizatory

Czytaj za darmo! »

Na podstawie informacji zaczerpniętych z literatury naukowej i technicznej przedstawiono dane o technologii wytwarzania akrylonitrylu opartej na amoksydacji propylenu w reaktorach z fluidalnym złożem katalizatora. Zaprezentowano tlenkowe, wieloskładnikowe katalizatory tego procesu. Zasygnalizowano możliwość dalszych udoskonaleń katalizatorów i rozwoju technologii produkcji akrylonitrylu z pr[...]

Kinetics of the synthesis of octyl palmitates. Kinetyka syntezy palmitynianów oktylowych


  Palmitic acid was esterified with n-octyl and iso-octyl alcs. in the presence of H2SO4 and phosphotungstic acid as catalysts at 393 K to 423 K to det. the reaction kinetics. Second order kinetics was found. The kinetic parameters were calcd. Przeprowadzono syntezę palmitynianów n - i izo- -oktylowych z kwasu palmitynowego i odpowiedniego alkoholu alifatycznego, w doświadczalnym izotermicznym reaktorze półprzepływowym. Jako katalizatory zastosowano kwas siarkowy i kwas wolframofosforowy. Określono parametry równań kinetycznych. Kwas palmitynowy (kwas heksadekanowy) jest pospolitym kwasem tłuszczowym nasyconym, wchodzi w skład tłuszczów roślinnych, zwierzęcych i mlecznych. Jest istotnym składnikiem oleju z miąższu palmowego oraz łoju wołowego (ok. 30% mas.), a także stanowi ok. 10% mas. oleju kokosowego, sojowego, arachidowego oraz oleju wyciskanego z nasion palmy1). Może brać udział w regulacji wydzielania hormonów, w przekazywaniu sygnałów między komórkami organizmu i w reakcjach odpornościowych. Kwas palmitynowy i palmityniany, zwykle sodu, potasu lub izopropylu, są szeroko stosowane w przemyśle kosmetycznym do produkcji mydeł, olejów i rozmaitych kosmetyków oraz w przemyśle spożywczym jako czynniki żelujące, zagęszczające, emulgujące i stabilizatory. Znajomość kinetyki estryfikacji kwasu palmitynoweg[...]

Wpływ niektórych parametrów niskociśnieniowej syntezy metanolu na aktywność przemysłowego katalizatora miedziowo-cynkowo-glinowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki doświadczeń prowadzonych w laboratoryjnym ciśnieniowym reaktorze rurowym zasilanym gazem syntezowym z instalacji przemysłowej. Określono wpływ temperatury (483 — 573 K), ciśnienia (2 ,5 -f-4,5 MPa) i czasu kontaktu gazu syntezowego (0,14 -h 0,81 s) na aktywność przemysłowego miedziowo- cynkowo-glinowego katalizatora TM C podczas syntezy metanolu w fazie stacjonarnej, a także na zawartość metanolu w produktach ciekłych. Przedmiotem badań był miedziowo-cynkowo-glinowy katalizator typu TMC. Badano wpływ temperatury, ciśnienia i czasu kontaktu katalizatora z gazem syntezowym na aktywność katalizatora i skład ciekłych produktów niskociśnieniowej syntezy metanolu. Badania przeprowadzono na boczniku przemysłowej instalacji w Zakładach Azotowych w Chorzowie, a celem ich było uzyskanie informacji niezbędnych dla intensyfikacji syntezy metanolu w warunkach przemysłowych. Część doświadczalna Doświadczenia przeprowadzono w ciśnieniowej instalacji laboratoryjnej typu OL-105/02, produkcji węgierskiej, przeznaczonej do badań katalizatorów procesów wytwarzania metanolu i wyższych alkoholi. Instalacja ta pracowała w ruchu ciągłym. Zasilano ją gazem syntezowym z przemysłowej instalacji do produkcji metanolu w Zakładach Azotowych w Chorzowie, prz[...]

Wpływ podstawowych parametrów procesu na równowagową wydajność eteru metylowego w reakcji bezpośredniej syntezy z ditlenku węgla i wodoru

Czytaj za darmo! »

Określono wpływ początkowego stężenia substratów oraz temperatury i ciśnienia na wydajność eteru metylowego w stanie równowagi chemicznej. Stwierdzono, że jednoczesna synteza metanolu oraz eteru metylowego z ditlenku węgla i wodoru w jednym etapie jest korzystna z punktu widzenia termodynamiki procesu. Eter metylowy jest ważnym surowcem i półproduktem chemicznym. Jest kluczowym półproduktem[...]

Kinetyka estryfikacji kwasu akrylowego wyższymi alkoholami alifatycznymi

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań kinetycznych estryfikacji kwasu akrylowego n-heksanolem, n-oktanolem, 2-etyloheksanolem i w-dekanolem w obecności kwasu siarkowego (0,1÷2% wag.) jako katalizatora; początkowe stosunki molowe alkoholu do kwasu akrylowego wynosiły 2:1, 3:1, 5:1 i 10:1, a temperatura wynosiła 60÷130°C. Badania prowadzono w izotermicznym reaktorze o działaniu półciągłym. Wyznaczono par[...]

Heteropolikawasy jako współczesne katalizatory reakcji estryfikacji

Czytaj za darmo! »

Omówiono właściwości heteropolikwasów pozwalające na wykorzystanie ich w katalizie kwasowej. Dokonano przeglądu badań kinetycznych procesów estryfikacji oraz przedstawiono porównanie heteropolikwasów z innymi katalizatorami estryfikacji. A review covering the structure, properties, and catalytic performance of heteropoly acids in the homo (liq.) and hetero systems with particular ref. to e[...]

Kinetyka procesu estryfikacji kwasu benzoesowego alkoholem n-oktylowym i izooktylowym w obecności tytanianu tetrabutylowego jako katalizatora

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania kinetyczne procesu estryfikacji kwasu benzoesowego n-oktanolem i izooktanolem w doświadczalnym izotermicznym reaktorze półprzepływowym w obecności tytanianu tetrabutylowego jako katalizatora. Stwierdzono, że reakcja jest II rz.: I rz. względem kwasu benzoesowego oraz I rz. względem odpowiedniego alkoholu. Określono parametry równań kinetycznych. Benzoic acid, 1 mol,[...]

Synteza ftalanu di-n-butylowego i di-izobutylowego wobec kwasu siarkowego. Badania kinetyczne

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań kinetycznych procesu syntezy ftalanu di-n-butylowego i di-izobutylowego z bezwodnika ftalowego i odpowiednio z alkoholu n-butylowego lub izobutylowego, w doświadczalnym izotermicznym reaktorze półprzepływowym. Pierwszy etap syntezy, tworzenie monoestru, jest bardzo szybką, nieodwracalną reakcją, natomiast drugi etap, estryfikacja monoestru alkoholem, przebiega wolno. Stwierdzono, że w obecności kwasu siarkowego jako katalizatora, drugi etap jest reakcją pierwszorzędową względem monoestru i nie zależy od stężenia alkoholu. Określono parametry równania kinetycznego. Phtalic anhydride was esterified with BuOH and iso-BuOH on H2SO4 catalyst at 383 K to 413 K for 550 min to det. the reaction kinetics. Calculation of phtalic anhydride conversion was ba[...]

Kinetyka dehydratacji metanolu do eteru dimetylowego na katalizatorze zeolitowym H-ZSM-5


  Przedstawiono wyniki kinetycznych badań reakcji odwodnienia metanolu do eteru metylowego na H-ZSM-5 w zakresie temp. 403-483 K. Dla badanej reakcji wyznaczono parametry równania kinetycznego Langmuira i Hinshelwooda. Wpływ wody na aktywność katalizatora i wydajność eteru był niewielki. H form of H-ZSM-5 zeolite was prepd. and used for MeOH dehydration to Me2O at 403-483 K. Parameters of the Langmuir- Hinshelwood kinetic equation of the reaction were detd. The effect of water on the catalyst activity and Me2O yield was negligible. Eter dimetylowy (DME) jest produkowanym w świecie w skali wielkoprzemysłowej związkiem chemicznym o dużym znaczeniu praktycznym i szerokich perspektywach różnych zastosowań. DME jest gazem o temp. wrzenia 298 K, łatwo skraplającym się, co jest sporą zaletą ze względu na transport. Liczba oktanowa eteru ma wysoką wartość, w związku z czym jest on stosowany jako czyste ekologicznie paliwo do silników Diesla. Zastępuje również szkodliwy dla atmosfery freon w układach chłodniczych, a także może być wykorzystany jako surowiec w ogniwach paliwowych. W wielu ośrodkach naukowych prowadzone są ostatnio intensywne prace nad otrzymywaniem DMO, głównie nad bezpośrednią jego syntezą z gazu syntezowego lub z ditlenku węgla i wodoru1-11). Szczególnie atrakcyjnie przedstawia się koncepcja otrzymywania DMO na tzw. katalizatorach hybrydowych bezpośrednio z gazu syntezowego lub ditlenku węgla i wodoru poprzez produkt pośredni - metanol, zgodnie z następującym układem reakcji chemicznych: CO + 2H2 ⇔ CH3OH CO2 + 3H2 ⇔ CH3OH + H2O CO2 + H2 ⇔ CO + H2O 2CH3OH ⇔ CH3OCH3 + H2O Wydajność takiego procesu ze względu na eter jest szczególnie wysoka. Wzajemnie sprzężony układ reakcji syntezy metanolu i eteru powoduje znaczny wzrost uzysku alkoholu i eteru wskutek przesunięcia równowagi reakcji tworzenia metanolu spowodowany zużywaniem alkoholu w następczej reakcji dehydratacji. Katalizator hybrydowy s[...]

Estryfikacja kwasu glutarowego alkoholem 2-etyloheksylowym wobec kwasu siarkowego jako katalizatora i bez dodatku katalizatora


  Przedstawiono wyniki badań kinetycznych procesu estryfikacji kwasu glutarowego alkoholem 2-etyloheksylowym w izotermicznym, półciągłym reaktorze doświadczalnym. Stwierdzono, że w obecności kwasu siarkowego jako katalizatora, reakcja tworzenia monoestru jest reakcją drugiego rzędu względem kwasu i alkoholu, a reakcja tworzenia diestru jest pierwszego rzędu względem monoestru. Brak katalizatora powodował zmianę rzędu reakcji pierwszej (z rzędu pierwszego do rzędu drugiego względem kwasu). Potwierdzono szeregowy przebieg obu reakcji. Określono parametry równań kinetycznych. Glutaric acid was esterified with BuCHEtCH2OH to resp. mono- and diesters in a lab. isothermal semibatch reactor to study the reaction kinetics. In the presence of H2SO4 catalyst, the reaction of monoester formation was 1st order reaction while the reaction of the diester formation was a 2nd order reaction. Lack of catalyst resulted in a change of the reaction order of monoester formation to the 1st order reaction with respect to acid. The parameters of kinetic equations were detd. Estry kwasów dikarboksylowych są głównie używane jako dodatki do tworzyw sztucznych. Na rynku tego typu dodatków dominują produkowane w skali wielkotonażowej ftalany di-2-etyloheksylu i di-n-butylu oraz adypiniany di-2-etyloheksylu, di-n-butylu i dicykloheksylu. W mniejszej skali produkowany jest di-2-etyloheksylowy aInstytut Inżynierii Chemicznej PAN, Gliwice; Uniwersytet Rolni[...]

 Strona 1  Następna strona »