Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Ariel DZWONKOWSKI"

Badania wpływu uszkodzeń łożysk na iloczyn wartości chwilowych prądu i napięcia

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono przykładowe wyniki badań symulacyjnych modelu obwodowego silnika indukcyjnego. Do badań przyjęto model zjawisk zachodzących w silniku odwzorowujący wpływ uszkodzeń łożysk na zaburzenia przebiegów prądów i napięć zasilających silnik, oparty na założeniu, że każdy kontakt uszkodzonego fragmentu łożyska z innym elementem łożyska powoduje chwilowy wzrost momentu oporowego, [...]

Szacowanie niepewności pomiaru mocy chwilowej w układzie do bezinwazyjnej diagnostyki łożysk DOI:10.15199/48.2019.11.13

Czytaj za darmo! »

Jednym z kluczowych zagadnień w procesie nadzorowania pracy silników indukcyjnych jest ich niezawodność. Na podstawie danych statystycznych można wnioskować, że najczęściej powodem awarii tego typu maszyn są uszkodzenia łożysk. Dlatego też ocena stanu technicznego tych elementów jest ważna i aktualna zarówno pod względem technicznym i ekonomicznym. Współcześnie, do diagnostyki łożysk tocznych silników indukcyjnych, wykorzystywane są bezinwazyjne metody pomiarowe. Jednym z takich rozwiązań jest sposób oparty na pomiarze i analizie sygnału mocy chwilowej. Wielkość ta została zdefiniowana jako iloczyn chwilowych wartości napięcia i natężenia prądu zasilających maszynę [1]. W tym podejściu wykorzystano zjawisko polegające na chwilowych zmianach wartości momentu oporowego, które związane są z większym tarciem elementów w uszkodzonym łożysku. Fluktuacje te skutkują wahaniami mocy chwilowej, co w konsekwencji powoduje pojawienie się dodatkowych składowych harmonicznych widma iloczynu wartości chwilowych natężenia prądu i napięcia [1]. Składowe te mogą zostać wykorzystane jako wskaźnik diagnostyczny, na podstawie którego będzie można dokonać oceny stanu technicznego łożysk tocznych w silnikach indukcyjnych. Badania diagnostyczne łożysk silników indukcyjnych W wykorzystanej do celów diagnostyki łożysk metodzie, realizowanie badań opiera się na obliczeniu iloczynu wartości chwilowych napięcia i natężenia prądu, następnie analizie spektralnej uzyskanego sygnału oraz wyznaczeniu częstotliwości charakterystycznych dla uszkodzeń, w celu ich późniejszej identyfikacji w widmie mocy chwilowej [1]. Częstotliwości charakterystyczne dla uszkodzeń obliczane są na podstawie informacji dotyczących budowy i geometrii łożyska oraz prędkości obrotowej, przy wykorzystaniu zależności znanych z literatury [1, 2]. W prezentowanej metodzie diagnostycznej pomiary realizowane są poprzez pobranie sygnału, będącego miarą napięcia oraz natężenia prądu zas[...]

Estimation of the uncertainty of the AC/AC transducer output voltage DOI:10.15199/48.2015.10.33

Czytaj za darmo! »

The paper presents a methodology for estimating uncertainty of voltage transducers processing function, on the example of CYVS411D07 voltage transducers. The analysis was conducted using the method based on the GUM Guide propagation of uncertainty law and the determination of the coverage factor based on the effective number of degrees of freedom (t-Student distribution). The paper also presents example evaluation results of measured voltage uncertainty for a few selected voltage and frequency values. Streszczenie. W referacie zaprezentowano metodologię szacowania niepewności funkcji przetwarzania przetwornika napięciowego, na przykładzie przetworników napięciowych CYVS411D07. Analizę przeprowadzono przy wykorzystaniu metody opartej na Przewodniku GUM z zastosowaniem prawa propagacji niepewności oraz wyznaczeniem współczynnika rozszerzenia na podstawie efektywnej liczby stopni swobody (rozkładu t-Studenta). W artykule przedstawiono także przykładowe wyniki oceny niepewności pomiaru napięcia, dla kilku wybranych wartości napięcia oraz częstotliwości. (Szacowanie niepewności napięcia wyjściowego przetwornika AC/AC). Keywords: AC/AC transducer, uncertainty estimation, analytical method Słowa kluczowe: przetwornik AC/AC, oszacowanie niepewności, metoda analityczna Introduction According to science of measurement methodology, it is required to present the measurement result together with the estimated value of the expanded uncertainty [1, 2, 3, 4, 5]. Therefore, by making measurements of various physical quantities in all fields of science and technology [4, 5, 6], it is necessary to estimate the uncertainty of measurement results. Due to the fact that voltage converters are used in almost every field of science, it is necessary to develop a methodology for estimating uncertainty of these transducers. The article presents the methodology of estimating the uncertainty of CYVS411D07 voltage transducers. A traditional approach to determini[...]

Estimation of the uncertainty of the LEM CV 3-500 transducers conversion function DOI:10.15199/48.2015.08.03

Czytaj za darmo! »

The paper presents the methodology for estimating uncertainty of a voltage transducer conversion function based on the example of LEM CV 3-500 transducer. The analysis was performed using the method based on the GUM Guide propagation of uncertainty law and the Monte Carlo numerical method. The article also presents a comparative analysis of the results of a voltage measurement evaluation done using the Monte Carlo simulation method, and results obtained with the use of the propagation of uncertainty law method, for a few selected voltage and frequency values. Streszczenie. W referacie zaprezentowano metodologię szacowania niepewności funkcji przetwarzania przetwornika napięciowego, na przykładzie przetwornika LEM CV 3-500. Analizę przeprowadzono przy wykorzystaniu metody opartej na Przewodniku GUM z zastosowaniem prawa propagacji niepewności oraz metody numerycznej Monte Carlo. W artykule przeprowadzono także analizę porównawczą wyników oceny pomiaru napięcia metodą symulacji Monte Carlo oraz wyników uzyskanych metodą związaną z prawem propagacji niepewności, dla kilku wybranych wartości napięcia oraz częstotliwości. (Szacowanie niepewności funkcji przetwarzania przetwornika napięciowego na przykładzie przetwornika LEM CV 3-500). Keywords: measurement uncertainty, Monte Carlo method, transducers. Słowa kluczowe: niepewność pomiaru, metoda Monte Carlo, przetworniki pomiarowe. Introduction In accordance with the requirements of modern metrology [1], it is necessary to present measurement results with their estimated standard or expanded uncertainty [1, 2, 3, 4, 5]. Hence, in all fields of science and technology, such as bearing diagnosis [6], measurement of electrical quantities [7] and biomedical measurements [8]; it is necessary to estimate the uncertainty of the measurements. Due to the extensive use of voltage converters in solving various problems of measurement, authors decided to develop a methodology for estimating the uncertai[...]

Szacowanie estymaty menzurandu temperatury skóry człowieka podczas próby wysiłkowej DOI:10.15199/48.2019.11.20

Czytaj za darmo! »

Prawidłowo wykonany pomiar wymaga, by jego wynik uzupełniony był parametrem jakościowym charakteryzującym ten pomiar, czyli oceną niedokładności [1, 2]. Ważne jest nie tylko rzetelne i sumienne wyznaczanie niepewności pomiaru, ale także staranne oszacowanie prawidłowej wartości estymatora menzurandu. Zgodnie z przewodnikiem GUM [1] estymator menzurandu obliczany jest najczęściej, jako wartość średnia arytmetyczna wyników. Takie podejście jest słuszne przy założeniu, że obserwacje są niezależne, ich liczba jest dostatecznie duża i można je opisać rozkładem normalnym [3]. W większości analiz metrologicznych autorzy postępują zgodnie z zaleceniami przewodnika. Jeżeli obserwacje nie mają rozkładu normalnego to uzasadnionym jest stosowanie innych estymatorów menzurandów [3]. Autorzy niniejszej publikacji w poprzednich opracowaniach związanych z szacowaniem niepewności pomiaru temperatury skóry człowieka podczas próby wysiłkowej [4] postępowali zgodnie z zaleceniami podanymi w przewodniku GUM. Celem niniejszej publikacji jest analiza zasadności takiego podejścia. Pomiar temperatury skóry człowieka Obecnie w medycynie, w celu określenia ogólnej wydolności tlenowej organizmu człowieka, stosowane są dokładne, bezinwazyjne i bezpieczne metody pomiarowe. Jednymi z takich badań są wysiłkowe badania sercowo- płucne - CPET (ang. cardiopulmonary exercise test) [5, 6]. Badanie takie, najczęściej realizowane w formie testu spiroergometrycznego, może zostać przeprowadzone zarówno dla pacjentów cierpiących na schorzenia układu krwionośnego czy oddechowego jak również dla osób czynnie uprawiających sport i pozwala określić maksymalny pobór tlenu (VO2max). Tego typu test jest najczęściej realizowany podczas narastającego wysiłku i umożliwia uzyskanie informacji na temat zmian w stężeniach wydychanych gazów: tlenu (pO2) i dwutlenku węgla (pCO2), saturacji krwi tlenem (SpO2), częstości skurczów serca (HR) i ciśnienia tętniczego krwi (BP) o[...]

 Strona 1