Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"JERZY RATOMSKI"

Zmiany erozyjne dna koryta Soły

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowano podstawy metodyczne dotyczące określania zmian położenia dna koryt rzecznych w długim okresie. Przedstawiono wyniki obliczeń wielkości tych zmian dla sześciu przekrojów wodowskazowych rzeki Soły oraz weryfikacji proponowanej metody. Rzeki górskie mają naturalną tendencję do pogłębiania koryt i zmian położenia w planie. Jest to związane z procesem erozji, która uwarunkowana[...]

Określenie wpływu sedymentacji rumowiska i porostu roślinnego na przepustowość międzywala


  Zaprezentowano wyniki obliczeń dotyczących wpływu sedymentacji materiału i porostu roślinnego na przepustowość międzywala na odcinku Wisły w km od 244+000 do 285+000. Obliczenia przepustowości wykonano w przekroju dolinowym zlokalizowanym w pobliżu Huty Szkła w Sandomierzu. Wykonane obliczenia potwierdziły, że sedymentacja drobnego rumowiska na obustronnych terasach zalewowych oraz nadmierny porost roślinny w międzywalu powodują istotne zmniejszenie przepustowości międzywala. Powódź jest zjawiskiem naturalnym, a o jej ekstremum, kubaturze i czasie trwania decydują warunki meteorolo-giczne. Efektem wyst.pienia przep.ywow ekstremalnych jest wyst.pienie wody z koryta g.ownego cieku i zalanie du.ych obszarow przyleg.ych terenow. Zasi.g zalewu jest zale.ny od morfologii doliny cieku oraz stopnia i rodzaju zabudowy terenu, a tak.e sposobu jego u.ytkowania [3]. Z uwagi na zabudow. i zagospodarowanie terenu mo.e to powodowa. du.e straty ekonomiczne. Nie do pomini.cia s. te. koszty spo.eczne. W czasie kilku godzin ludno.., poza zagro.eniem zdrowia i .ycia, cz.sto traci dorobek ca.ego .ycia. Jest to szczegolnie gro.ne w obszarach miejskich. Jeszcze niedawno telewizje europejskie (Czechy, Niemcy, Gospodarka Wodna nr 8/2013 303 ANNA LENAR-MATYAS, MARTA .APUSZEK, JERZY RATOMSKI Politechnika Krakowska Instytut In.ynierii i Gospodarki Wodnej Okre.lenie wp.ywu sedymentacji rumowiska i porostu ro.linnego na przepustowo.. mi.dzywala Francja) prezentowa.y skutki powodzi, zalane do wysoko.ci kilku metrow budynki, p.yn.ce ulicami samochody czy rozpadaj.ce si. budynki mieszkalne. Usuwanie skutkow powodzi wymaga czasu i du.ych w skali pa.stwa nak.adow finansowych. Aby zmniejszy. ekstremum fal i skutki powodzi stosuje si. wiele dzia.a. ochrony czynnej i biernej. Jednym ze sposobow ochrony biernej jest obwa.owanie ciekow. Polega ono na wybudowaniu odpowiednio wysokich i szczelnych wa.ow ziemnych w rozstawie gwarantuj.cym bezpiecz[...]

 Strona 1