Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Joanna MICHALSKA"

Application of quantitative profile analysis in the assessment of hydrogen embrittlement of duplex stainless steel

Czytaj za darmo! »

A variety of effects provoked by the presence of hydrogen in materials used in complex conditions of mechanical loading, heat burden and corrosion require the application of many modern research methods. For this purpose, fractographic methods may be particularly useful, especially quantitative characteristics of fracture surfaces. The paper presents the results of studies concerning the mech[...]

The effect of long-term aging at 475oC on corrosion resistance of 2205 duplex stainless steel

Czytaj za darmo! »

Effect of aging at 475oC on corrosion properties of 2205 duplex stainless steel (DSS) was investigated by a potentiodynamic polarisation test. The aging treatment at 475oC was conducted up to 1000 h. Corrosion resistance of the steel was degraded with aging at 475oC due to the local depletion of Cr around α‘precipitates where numerous micropits were formed during the polarisation t[...]

Odporność korozyjna powłok tytanowych natryskiwanych plazmowo na implantacyjnym stopie Ti6Al4V

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań dotyczące oceny struktury i odporności korozyjnej powłok tytanowych natryskiwanych plazmowo na stopie Ti6Al4V, pod kątem zastosowań implantacyjnych. Powłoki tytanowe natryskiwano w atmosferze argonu przy różnych parametrach natrysku. Na powierzchni stopu otrzymano porowate powłoki, a średnica porów mieściła się w zakresie 100- 300 μm. Celem badań była ocena wpływu zastosowanych parametrów natrysku plazmowego na odporność korozyjną uzyskanych powłok tytanowych. Oceny odporności korozyjnej natryskiwanych plazmowo powłok tytanowych dokonano w fi zjologicznym roztworze Ringera w temperaturze 37oC. Badania przeprowadzono metodą potencjodynamiczną, przy użyciu układu pomiarowego złożonego z potencjostatu Solartron 1287 sterowanego komputerowo oraz naczyńka elektrolitycznego typu 12852A. Obróbkę danych przeprowadzono wykorzystując oprogramowanie CorrWare 3. Pomiary rozpoczynano od zarejestrowania wartości potencjału obwodu otwartego (EOCP) w czasie 60 minut, a następnie prowadzono potencjodynamiczną rejestrację prądu polaryzacji przy zmianie potencjału z szybkością 10 mV/min od potencjału 300 mV bardziej katodowego niż EOCP do osiągnięcia wartości 0 V względem NEW. Powierzchnię próbek przed i po badaniach korozyjnych obserwowano na elektronowym mikroskopie skaningowym Hitachi S-3400N. Słowa kluczowe: Ti6Al4V, natryskiwanie plazmowe, odporność korozyjna Corrosion resistance of plasma-sprayed titanium coatings on titanium alloy Ti6Al4V for implant purposes The results of investigations concerning the evaluation of structure and corrosion resistance of plasma-sprayed titanium coatings on Ti6Al4V alloy for implant purposes have been presented. Titanium coatings were plasma sprayed in atmosphere with argon content and with different parameters of spraying process. Porous coatings were obtained, and mean diameter of pores ranged from 100 to 300 μm. The aim of research was an assessment of technological par[...]

Wpływ pasywacji anodowej na odporność korozyjną stopu TI6Al7Nb w płynie fizjologicznym Ringera

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono badania odporności na korozję stopu Ti6Al7Nb w symulowanym roztworze fi zjologicznym Ringera. Na podstawie badań elektrochemicznych określono wpływ procesu pasywacji anodowej na potencjał korozyjny, opór polaryzacyjny oraz gęstość prądu korozyjnego. Słowa kluczowe: odporność na korozję, Ti6Al7Nb, pasywacja anodowa Infl uence of anodic passivation of Ti6Al7Nb alloy on its corrosion resistance in Ringer’s physiological solution Investigations of the corrosion resistance of the Ti6Al7Nb alloy in Ringer’s simulated physiological solution have been presented. On the grounds of electrochemical investigations the infl uence of the anodic passivation on corrosion potential, polarization resistance and corrosion current density have been determined. Keywords: co[...]

Elektrochemiczne utlenianie aluminium metodą jarzeniową


  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących wytwarzania powłok konwersyjnych na aluminium przy zastosowaniu metody jarzeniowej. Przeprowadzono badania wpływu parametrów prowadzenia procesu na skład chemiczny powłoki i jej właściwości ochronne. Przedstawiono morfologię otrzymanych powłok, określono ich chropowatość oraz odporność korozyjną. Stwierdzono, że napięcie stosowane w procesie jest parametrem, który znacząco wpływa na właściwości i skład otrzymywanych powłok. Słowa kluczowe: powłoka konwersyjna, utlenianie jarzeniowe, aluminium, ochrona antykorozyjna Micro-arc oxidation of aluminum The results of investigations concerning to formation the conversion coatings on aluminum by micro-arc oxidation have been presented in the article. The studies of infl uence the process parameters on chemical composition and protection properties of the coatings were carried out. The coatings morphology was presented and their roughness and corrosion resistance were determined. It was found that applied voltage signifi cantly affect on composition and properties of the coatings. Keywords: conversion coating, micro-arc oxidation, aluminum, anticorrosion protection ochrona przed korozja 4-5/2011 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wstęp Aluminium ze względu na swoje właściwości jest chętnie stosowanym materiałem konstrukcyjnym w wielu dziedzinach przemysłu. Właściwości mechaniczne czystego glinu są stosunkowo niskie z tego powodu najszersze zastosowanie mają jego stopy, które po odpowiedniej obróbce cieplnej mają wytrzymałość kilkukrotnie większą niż czysty glin. Charakteryzują się stosunkiem wytrzymałości do ciężaru właściwego. Do niewątpliwych zalet glinu należy jego mała gęstość (d = 2,7 g/cm3). Właściwość ta czyni jego stopy materiałem chętnie stosowanym w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym. Obniżenie masy pojazdów ma wpływ na zużycie paliw,[...]

Studies on pitting corrosion of 2205 duplex stainless steel induced by sulphate reducing bacteria


  Sulphate-reducing bacteria (SRB) are predominant microorganisms involved in microbiologically infl uenced corrosion (MIC) of stainless steels. Metabolic production of hydrogen sulphide by SRB leads to formation of sulphide ions which signifi cantly infl uence the anodic and cathodic processes and ultimately enhances the corrosion of materials. This phenomenon can be especially harmful to highly alloyed steels. The paper presents the results on microbiologically infl uenced corrosion (MIC) induced by pure SRB strains on 2205 duplex stainless steel (DSS). In the present study, steel coupons were exposed to SRB of Desulfovibrio desulfuricans species. Biofi lm formed on 2205 DSS caused the seeming "ennoblement" of the metal surface, which resulted in an increase of corrosion potential. Electrochemical polarization studies performed on samples covered with biofi lm revealed that bacteria presence in corrosive medium may increase the metal susceptibility to pitting. However, a slight decrease in pitting and repassivation potential values were observed after 30 days. The SRB-infl uenced attack is initiated by selective etching at locations of lower chromium and molybdenum contents. Therefore, the austenite phase was found to be more susceptible to MIC induced by SRB. Keywords: microbiologically infl uenced corrosion, pitting, sulphate-reducing bacteria, duplex stainless steel Badania korozji wżerowej stali duplex 2205 wywołanej przez bakterie redukujące siarczany Bakterie redukujące siarczany (BRS) stanowią dominującą grupę mikoroorganizmów wywołujących korozję mikrobiologiczną w stalach odpornych na korozję. Tworzenie siarkowodoru w wyniku aktywności metabolicznej BRS wyraźnie wpływa na przebieg procesów katodowych i anodowych, zwiększając ostatecznie szybkość korozji materiałów. Zjawisko to może być szczególnie niebezpieczne dla stali wysokostopowych. Artykuł przedstawia wyniki badań korozji mikrobiologicznej wywołanej przez czyste s[...]

Anodic treatment of Zn-Ni alloy coatings in fluoride-containing alkaline solutions DOI:10.15199/40.2015.11.8


  Results of investigations on surface morphology (SEM), chemical composition (XPS) and corrosion resistance (LSV) of anodically oxidized Zn-Ni alloy coatings electrodeposited on steel substrate have been showed in this work. The oxidation process was carried out in the baths which are solutions of sodium hydroxide and ammonium fluoride. On the basis of the realized investigations it was found that the conversion coatings consisting of oxides and hydroxides of zinc and nickel as well as the fluorides of the metals are formed as a result of anodic treatment of the Zn-Ni coatings. The best coatings, which are characterized by the fine-crystalline passive layer without any cracks, significantly improve the corrosion resistance. Keywords: zinc-nickel coating, Zn - Ni alloy, anodic oxidation, fluoride solution Anodowa obróbka powłok stopowych Zn-Ni w roztworach alkalicznych zawierających fluorki W pracy przedstawiono wyniki badań morfologii powierzchni (SEM), składu chemicznego (XPS) oraz odporności korozyjnej (LSV) anodowo utlenianych powłok stopowych Zn-Ni elektroosadzanych na podłożu stalowym. Proces utleniania prowadzono w kąpielach, które stanowiły roztwory wodorotlenku sodu i fluorku amonu. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w wyniku anodowej obróbki powłok Zn-Ni na ich powierzchni tworzą się powłoki konwersyjne składające się z tlenków i wodorotlenków cynku i niklu oraz fluorków tych metali. Najlepsze z nich charakteryzowały się drobnokrystaliczną warstwą pasywną bez spękań, która znacząco poprawiała odporność korozyjną. Słowa kluczowe: powłoka cynk-nikiel, stop Zn-Ni, anodowe utlenianie, roztwór fluorkowy 1. Introduction Anodic oxidation of metals and alloys is a method of their surface layer modification, which can be used to improve corrosion resistance of the treated materials. As a result of the process, a conversion coating is formed, which most often has oxide character. In order to provide an effective corrosion[...]

Badania odporności korozyjnej tytanu poddanego procesowi pasywacji anodowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono badania odporności na korozję tytanu w symulowanym roztworze fi zjologicznym Tyrode’a. Na podstawie badań elektrochemicznych określono wpływ procesu pasywacji anodowej na potencjał korozyjny, opór polaryzacyjny oraz gęstość prądu korozyjnego. Słowa kluczowe: odporność na korozję, tytan, pasywacja anodowa Investigations of corrosion resistance of anodized titanium Investig[...]

Badania procesu pasywacji anodowej tytanu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań procesu pasywacji anodowej tytanu w szkle wodnym. Określono wpływ tego procesu na jakość, morfologię i skład chemiczny powierzchni. Wyznaczono wpływ parametrów procesu pasywacji anodowej na potencjał korozyjny, opór polaryzacyjny oraz gęstość prądu korozyjnego. Stwierdzono, że na twardość powierzchni utlenionego anodowo tytanu największy wpływ ma zawartość krzemu w warstwie pasywnej. Zasadniczy wzrost odporności korozyjnej tytanu następuje dopiero po wytworzeniu pasywnej warstwy tlenkowej w procesie utleniania anodowego. Com. Ti plates were electrolytically polished, anodic passivated by oxidn. in 30% soln. K2SiO3 for 5 min at 20-120 V and studied for surface morphol., roughness and hardness as well as for corrosion resistance in 5% soln. of NaCl by a potentiodynamic method. A formation of TiO2/SiO2 layer on the Ti plates was obsd. The presence of Si in the layer resulted in an increase in the surface hardness. A decrease in the corrosion current d. from 325 nA/cm2 down to below 10 nA/cm2 was achieved when the anodic oxidn. was carried out at the voltage below 100 V. Biomateriały należą do jednych z najdroższych materiałów konstrukcyjnych wytwarzanych przez człowieka. Obok zespołu odpowiednich właściwości mechanicznych, powinny się one cechować takimi właściwościami użytkowymi, jak nietoksyczność, biozgodność, bioaktywność oraz odporność korozyjna. Ze względu na coraz większe zapotrzebowanie na implanty metalowe oraz wysokie wymagania jakościowe stawiane tym wyrobom, niezmiernie istotną ich cechą jest odporność na korozję, szczególnie wżerową, w środowisku tkanek i płynów ustrojowych1-3). Implanty metaliczne w kontakcie z płynami fizjologicznymi ulegają korozji elektrochemicznej, ciernej i zmęczeniowej, korozyjnemu pękaniu naprężeniowemu oraz korozji mikrobiologicznej. Istotnym w przebiegu procesów korozji implantów, jest fakt bardzo dobrego natlenienia płynów fizjologicznych i ich temperatura [...]

Badania nad otrzymywaniem powłok stopowych Zn-Co w obojętnych kąpielach amonowych


  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących galwanicznego wytwarzania powłok stopowych cynk-kobalt na podłożu stalowym w obojętnych kąpielach amonowych. Przeprowadzono badania wpływu parametrów prowadzenia procesu na skład chemiczny powłok. Przedstawiono morfologię otrzymanych powłok oraz określono ich chropowatość. Otrzymane wyniki porównano z uzyskanymi dla powłok wytworzonych w kąpielach kwaśnych o analogicznym składzie. Stwierdzono, że katodowa gęstość prądu, skład chemiczny kąpieli galwanicznej oraz jej temperatura są parametrami, które znacząco wpływają na właściwości otrzymywanych powłok. Wydajność prądowa procesów elektrokrystalizacji prowadzonych w kąpielach obojętnych jest gorsza niż dla procesów prowadzonych w analogicznych kąpielach kwaśnych. Słowa kluczowe: powłoka stopowa, powłoka cynk-kobalt, stop Zn-Co, ochrona stali Investigation on the Zn-Co alloy coatings forming in neutral ammonium baths Results of investigations applying to electrowinning of zinc - cobalt alloy coatings on steel substrate in neutral ammonium baths have been showed in this work. Infl uence of the process parameters on chemical composition of the coatings was examined. Morphology of received coatings was illustrated and their roughness was determined. Obtained results were compared with those for coatings formed in acidic baths with similar compositon. It was found that the cathodic current density, chemical composition of galvanic bath and its temperature are the parameters which have signifi cant infl uence on the obtained coatings properties. The current effi ciency of electrocrystallisation processes carried out in neutral baths is worse that for analogous acidic baths. Keywords: alloy coating, zinc-cobalt coating, Zn-Co alloy, steel protection.Wśród powłok antykorozyjnych, alternatywnych do kadmowych, znajdują się głównie powłoki stopowe o dużej zawartości cynku. Należą do nich m.in. powłoki cynku z metalami grupy żelazowców (Ni, Co, F[...]

 Strona 1  Następna strona »