Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Paweł IRZMAŃSKI"

Research tools for evaluation, development and optimisation of the QRS detection algorithm

Czytaj za darmo! »

The article presents the Author’s approach to testing and evaluation of the QRS detection algorithm. The main goal is to make those two tasks easy, both for engineers and physicians. The specialized environment for the QRS detection quality analysis, in an convenient and effective way, was developed. The paper describes problems in the field that were solved, presents the Author's application which was created and shows how it fulfils the normative documents and physician requirements. Streszczenie. W artykule przestawiono przykładowe podejście do testów i oceny jakościowej algorytmów detekcji zespołów QRS. Głównym celem pracy jest znaczne uproszczenie powyższych etapów składowych. Powstała w wyniku aplikacja umożliwia wygodny i efektywny sposób przeprowadzania testów normatywnych. Artykuł opisuje problemy związane z implementacją uwzględniającą wymagania restrykcyjnych norm bezpieczeństwa wymaganych przez środowisko medyczne. (Narzędzia do realizacji badań w zakresie oceny działania, rozwijania i optymalizacji działania algorytmu detekcji zespołów QRS) Keywords: ECG signal automated analysis, QRS complex detection, QRS detection testing and evaluation stage, EN 60601-2-51 Słowa kluczowe: Automatyczna analiza sygnału EKG, Detekcja zespołów QRS, Testy jakościowe detektorów, EN 60601-2-51 Introduction The approach to a brand new modular application for testing evaluation of the QRS detector is presented in the paper. No software engineering process or methodology can guarantee reliable work of any software. Especially medical embedded systems have to be in especial secure. Thanks to presented software user is able to prepare written QRS detector code to move it to the next level of usability. The environment concerns QRS and cardiac pacemaker (PM) detector modules, initially implemented in Matlab environment [1]. Application is equipped with additional testing signal generators tailored exactly to allow to meet the normative req[...]

Introduction to wavelet based adaptive techniques in QRS complex analysis procedures DOI:10.12915/pe.2014.06.047

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawione jest wprowadzenie do zagadnienia automatycznej i adaptacyjnej detekcji oraz analizy zespołów QRS w zapisach elektrokardiograficznych. W przeprowadzonych badaniach stosowano algorytmy, w których wykorzystano transformacje falkowe. Głównym celem opisanych badań jest opracowanie wiarygodnej procedury detekcji i opisu zespołów QRS prawidłowych oraz anormalnych. Wśród tych drugich skupiono się na zespołach pochodzenia komorowego. (Podstawy adaptacyjnych technik falkowych w zastosowaniu do detekcji i analizy zespołów QRS) Abstract. The article discusses the problem of the automatic QRS complex detection in the electrocardiography signals. Among other approaches the wavelet based algorithms are the ones of the most promising outcomes. Authors propose introduction of elements of adaptive techniques to the original scheme. The main aim is to achieve reliable detection and analysis procedure for different morphologies of QRS complexes both normal and dysfunctional cases, with the main focus on ventricular arrhythmias. Słowa kluczowe: Przekształcenie falkowe, detekcja zespołów QRS, Elektrokardiografia, Przetwarzanie sygnałów. Keywords: Wavelet Transform, QRS Detection, Electrocardiography, Signal Processing. doi:10.12915/pe.2014.06.47 Introduction Automatic QRS complex detection task is the well known problem in the computer aided electrocardiography signal analysis. There are many different solutions of the problem discussed in the literature. The wavelet transform is one of the mathematical apparatus that produce still very promising results of a high accuracy. It is valuable property because of an object character (human being) and the importance of diagnostics carried out by physicians. It is a very important requirement to have an accurate diagnosis describing condition of a patient. Background Continuous Wavelet Transform (CWT) can be described by formula (1). (1) ( ) 1 ( ) ( ) ( , ) ( ), ( ) , , , , dt f [...]

Model fizyczny sieci do rozwoju oprogramowania i oprzyrządowania badawczego realnych sieci elektroenergetycznych

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano stanowisko pomiarowe przeznaczone do rozbudowy oprogramowania i sprzętu do szerokopasmowej analizy parametrów realnych sieci elektroenergetycznych. Celem budowy stanowiska jest stworzenie bezpiecznego i wygodnego dla programisty obiektu niskonapięciowego zastępującego realną sieć w eksperymentach weryfikujących poprawność strony funkcjonalnej i numerycznej oprogramowania do wyznaczania zastępczej impedancji sieci. Przedstawiono konstrukcję stanowiska i wykazano jego przydatność przy wzbogacaniu oprogramowania przyrządu używanego do pomiarów realnych sieci w metody modelowania parametrycznego ARMA. Abstract. The article describes the bench for software and hardware development of instrumentation for wideband analysis of the parameters of real power grids. The aim of the bench is to replace a real grid with the safe low voltage physical model in experiments verifying quality of instrumentation implemented software and hardware. The solution of the bench is discussed and its usefulness on software development of new ARMA methods is presented. (Physical model of the power grid for software development of real power grid test equipment) Słowa kluczowe: sieć energetyczna, harmoniczne, akwizycja danych, mikroprocesor o bardzo niskim poborze energii Keywords: power grid, harmonics, data acquisition, ultra-low-power microprocessor Wprowadzenie Przedmiotem referatu jest prezentacja stanowiska kontrolno-pomiarowego przeznaczonego do badania parametrów zastępczych realnych sieci elektroenergetycznych. Obiektem zainteresowania jest zastępcza widmowa impedancja widziana z punktu pomiaru (PCC) w stronę źródła zasilania. Na charakter impedancji wpływają naturalne indukcyjności linii przesyłowych, indukcyjności transformatorów a także obciążenia rezystancyjne. Do sieci przyłączane są również urządzenia których celem jest poprawa warunków przesyłania energii elektrycznej na podstawowej harmonicznej. Należą do nich instalacje kompens[...]

ECG signal quality improvement techniques

Czytaj za darmo! »

The problem of the presentation of ECG signals is discussed in the paper. The signal itself, beside the pure ECG content, often encapsulates artefact components with a physiological and technical origin. The latter element is the subject of Authors' research. The main goal is to develop dedicated filtering technique to reject low frequency artefact components including signal wandering as well as high frequency components with power line and radio interferences and noise. Streszczenie. W artykule przedstawione zostały zagadnienia związane z prezentacją sygnałów elektrokardiograficznych. W zapisie mogą wystąpić artefakty zarówno fizjologiczne jak i techniczne. Ta druga grupa zakłóceń jest przedmiotem badań Autorów. Głównym ich celem jest opracowanie techniki filtracyjnej, która pozwoli na usunięcie składowych zarówno wolnozmiennych (trend sygnału), jak i szybkozmiennych (zakłócenia interferencyjne sieciowe i stochastyczne). (Techniki poprawy jakości sygnałów EKG) Keywords: ECG signal automated analysis, Signal processing and denoising, Adaptive filtering Słowa kluczowe: Automatyczna analiza sygnału EKG, Przetwarzanie i odszumianie sygnałów, Filtracja adaptacyjna Introduction Recently there have been observed permanent interest in the field of the automatic processing and analysis of biomedical signals[1,2,3]. The electrocardiogram is of course within the scope of the mentioned class of signals. The ECG signal reflects the electrical activity of the heart muscle observed from the body surface. ECG examination is a very meaningful and important element of cardiac diagnosis. It is possible to verify and evaluate normal cardiac function as well as distinguish a huge spectrum of symptoms and cardiac muscular dysfunctions, including serious pathologic cases head up with acute myocardial infarction. Recorded ECG signal suffers from presence of complex sources of disturbances which deteriorate quality of desired pure ECG content and make it[...]

Adaptive ECG signal denoising approach in the initial signal processing stage of electrocardiograph system DOI:10.15199/48.2015.07.03

Czytaj za darmo! »

Autorzy prezentują model laboratoryjny podejścia do automatycznego oczyszczania sygnałów EKG. Struktura ta skonstruowana jest w postaci zestawu elementów realizujących przy relatywnie niskiej złożoności obliczeniowej ocenę poziomu szumu, dobierając tym samym w sposób płynny odpowiedni zestaw współczynników filtrów. Abstract The research presents a concept/laboratory model of the proposed approach to ECG signal denoising. An adaptive module is designed for the pre-processing ECG signal enhancement and noise rejection. The research aims at the proposal of the processing method for removing these distortions with relatively low computational complexity. (Adaptacyjna eliminacja zakłóceń sygnału ECG na początkowym etapie przetwarzania). Słowa kluczowe: EKG, automatyczna eliminacja zakłóceń, określenie jakości sygnału, SNR, estymata szumu. Keywords: ECG, Automated artefacts elimination, Signal quality determining and improvement, Adaptive filtering, noise estimate. Introduction The paper presents a concept/laboratory model for an adaptive raw ECG signal denoising front-end module which is intended to deliver possibly pure ECG signals. During a typical patient diagnostic process, the ECG signal is distorted by various types of disturbances in clinical environment. One can divide them into the physiological artefacts (i.e. muscle tremor, patient's breathing and movement) and technical artefacts (i.e. noise of the signal conditioning input circuit, electrode electrical contact dysfunction, power line interferences and electromagnetic high frequency interferences. Consequently, these factors have crucial influence on quality of detection important ECG parameters resulting in final diagnosis of automated analysis. System structure Article covers selected problems of Authors proposal structure of the digital ECG signal fr[...]

Classic, adaptive filtering techniques in the ECG signal enhancement DOI:10.15199/48.2015.07.04

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia wyniki prac w zakresie eliminacji zakłóceń z sygnału elektrokardiograficznego (EKG). Zakłócenia te charakteryzują się zmiennością zarówno w czasie jak i w częstotliwości. Dodatkowo własności widmowe pokrywają sie z własnościami użytecznego sygnału pomiarowego. Fakt ten jest bardzo niepożądany w aspekcie skutecznej analizy i diagnostyki sygnałów EKG. Zatem z uwagi na różnorodność i zmienność charakteru zakłóceń filtracja adaptacyjna wydaje się być odpowiednim narzędziem skutecznie poprawiającym jakość sygnału. Abstract. The paper presents Authors’ investigations in the field of the Electrocardiography (ECG) signal noise reduction. The distortions of ECG signal recordings are changing both in time and frequency and their frequency properties overlap the frequency spectrum of the pure ECG signal. This effect is very unfavourable in terms of the effective ECG signal analysis and diagnostic. As the properties of the ECG signal distortions are nonstationary, adaptive techniques for their rejection seems to be adequate in the purpose. (Zastosowanie klasycznych technik filtracji adaptacyjnej w przetwarzaniu sygnałów elektrokardiograficznych). Słowa kluczowe: przetwarzanie sygnałów EKG, redukcja zakłóceń filtracja adaptacyjna. Keywords: ECG signal processing, noise reduction, adaptive filters. Introduction ECG signal is the one of the highest factor of importance from the medical diagnos[...]

QRS detector approach for on-line purposes

Czytaj za darmo! »

The problem of real time restrictions and effectiveness requirements of the QRS detection algorithm is presented in the paper. Several approaches were taken into account and were tested during the research. CSE ECG databases were used as test signal set. FIR and IIR filters were investigated as well as different filter coefficients floating point data types. The paper summarises Authors’ investigations in the field of QRS detector application to the contemporary market platform. Streszczenie. W artykule przedstawione zostały zagadnienia dotyczące wymagań stawianych algorytmom do detekcji zespołów QRS, przeznaczonych do pracy w czasie rzeczywistym. Szczególnie ważne są przeciwstawne problemy, które dotyczą skuteczności pracy algorytmu i szybkości jego działania. W trakcie testów wykorzystano wiele rozwiązań bazujących na filtrach SOI oraz NOI oraz różnych formatach współczynników filtrów. (Zagadnienia pracy w czasie rzeczywistym algorytmu do detekcji zespołów QRS) Keywords: ECG signal automated analysis, QRS complex detection, QRS detection testing and evaluation stage, Real time algorithms Słowa kluczowe: Automatyczna analiza sygnału EKG, Detekcja zespołów QRS, Testy detektorów QRS, Algorytmy czasu rzeczywistego Introduction The article concerns the development results of real time ECG analysis algorithm. Proposed solution is dedicated for QRS complex detection and is characterised by two opposing properties. The first one is the ability of stable and uninterrupted functioning on a dedicated low cost platform, in a real time at desired sampling frequency and with the complete set of the ECG signals (leads). The second one is the requirement of the satisfactory level of the detection error rate. The recent parameter should not be lower than 90 % (initial assumption) - if tested on the Measurement and Diagnostics CSE ECG databases. The paper summarises Authors' investigations in the field, together with achieved results and deduc[...]

Detection algorithm for pacemaker impulses identification and localisation

Czytaj za darmo! »

The article concerns the description of effective pacemaker excitations detection and remover signal processing. The main goal was to provide reliable software module which will be implemented in real industrial cooperant's medical system. Considered DSP algorithm was tested with CSE database signals mixed with contaminations stated in EN 60601-2-51. Streszczenie. Artykuł skupia się na prezentacji efektywnego algorytmu detekcji i usuwania impulsów kardiostymulatora z sygnałów EKG. Główny cel jaki sobie postawiono był ukierunkowany na opracowanie pewnego i stabilnego modułu softwarowego pozwalającego na wykorzystanie go w rzeczywistym systemie medycznym kooperanta z branży medycznej. Przedstawiony algorytm został dodatkowo przetestowany na danych zaburzonych sygnałami definiowanymi przez normę EN 60601-2-51. (Algorytm do identyfikacji i lokalizacji impulsów kardiostymulatora). Keywords: ECG signal automated analysis, PM detection, Removing PM impulses form ECG data, EN 60601-2-51 Słowa kluczowe: Automatyczna analiza sygnału EKG, Detekcja zespołów kardiostymulatora, Usuwanie zespołów kardiostymulatora z danych przeznaczonych do detekcji zespołów QRS, EN 60601-2-51 The paper deals with signal processing devoted to pacemaker excitations detection/removal from sampled ECG signals, used prior to the followed diagnosis oriented DSP. With presented DSP two goals are achieved:  The presence of active cardiac pacemaker can be detected for the case of the non-cooperative patient,  The standard, diagnosis oriented following DSP (and ECG instrumentation) can be used for the wide spectrum of patients, independent of their heart treatment history (PM installations). With the development in modern cardiology there is a growing implementation of extremely [...]

 Strona 1