Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Dorota Riegert "

Wykorzystanie metod inżynierii materiałowej w analizie ceramiki starożytnej – badania makro- i mikroskopowe

Czytaj za darmo! »

Archeologia to dziedzina nauki dostarczająca informacji o przeszłości na podstawie materialnych pozostałości człowieka. Jednym z najpowszechniej występujących znalezisk, począwszy od epoki neolitu, są fragmenty ceramiki użytkowej w postaci naczyń. Podstawowym surowcem do wytwarzania naczyń ceramicznych była glina z dodanymi do niej celowo organicznymi i nieorganicznymi drobinami, zwanymi w archeologii domieszkami. Domieszki mineralne dodawano celowo do gliny w celu poprawy właściwości, między innymi odporności na wysoką temperaturę, zmiany temperatury wypalania czy zmniejszenia nasiąkliwości wodą [1]. Domieszkę nieorganiczną przeważnie stanowił kamienny tłuczeń i piasek. Były one starannie przygotowywane i segregowane zarówno pod względem gatunku, jak i rozmiaru. Większe kawałk[...]

Znaleziska ceramiki z wykopalisk archeologicznych jako przedmiot badań inżynierii materiałowej

Czytaj za darmo! »

Inżynieria materiałowa z dynamicznie rozwijającymi się technikami badawczymi jest ważną dziedziną nauk technicznych, często występującą w badaniach interdyscyplinarnych. Z umiejętności i wiedzy naukowców tej dyscypliny oraz urządzeń badawczych do analizy struktury i właściwości materiałów korzystają specjaliści innych dziedzin poza naukami technicznymi, w tym biolodzy, paleooceanologowie, a także archeolodzy. Prezentowany artykuł koncentruje się na znaleziskach archeologicznych - fragmentach ceramiki zabytkowej - jako przedmiocie badań inżynierii materiałowej. Archeologia znajduje się w sytuacji poznawczej w wysokim stopniu dyskomfortowej, ponieważ badane przez nią pozostałości są zaledwie cząstką rzeczywistego wyposażenia materialnego społeczności ludzkich i to na dodatek cząstką przekształconą w wyniku złożonych i zazwyczaj długotrwałych procesów formowania się stanowisk archeologicznych, obejmujących zarówno świadome, jak i nieświadome działania człowieka, jak też oddziaływania sił przyrody [1, 2]. Odtworzenie relacji społecznych i kulturowych żywego systemu na podstawie tych zredukowanych i przekształconych pozostałości materialnych jest zadaniem niezwykle trudnym, stąd też archeologia ustawicznie poszukuje możliwości korzystania z metod i narzędzi badawczych innych dyscyplin, z nadzieją na zdobycie nowych informacji przydatnych do rekonstrukcji i zrozumienia społeczno-kulturowej przeszłości człowieka. Szczególną rolę odgrywają w tym względzie badania dawnych technik i materiałów. Mają one dwa główne cele: z jednej strony pozwalają odtworzyć historię techniki i rzemiosła, z drugiej zaś - przez powiązanie wyników badań technologicznych z badaniami stylistyki i ornamentyki wytworów, a także z ustaleniami chronologicznymi i analizami przestrzennymi - umożliwiają zrozumienie nie tylko charakteru relacji pomiędzy przedmiotami, czy relacji między przedmiotami a ich wytwórcami i użytkownikami, ale także wzajemnych relacji pomięd[...]

 Strona 1