Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Ubowska"

Określanie odporności odzieży ochronnej na działanie związków chemicznych na podstawie obliczeń komputerowych DOI:10.15199/62.2019.4.14


  Eksploatacja urządzeń, zwłaszcza w przemyśle chemicznym, wiąże się często z ryzykiem kontaktu pracownika z substancjami chemicznymi. Wiele z nich charakteryzuje się działaniem uczulającym, żrącym lub wręcz toksycznym1, 2), dlatego niezwykle istotny jest właściwy dobór środków ochrony indywidualnej (ŚOI). Zgodnie z rozporządzeniem3) ŚOI klasyfikowane są wg kategorii zagrożeń I-III. Kategoria III obejmuje zagrożenia, które mogą mieć bardzo poważne konsekwencje (śmierć lub nieodwracalne szkody na zdrowiu), związane m.in. z niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami i mieszaninami. Do ŚOI zabezpieczających przed tego typu zagrożeniami zalicza się m.in. kombinezony chemiczne. Z uwagi na szeroką gamę oferowanych produktów warto przyjrzeć się ich funkcjonalności oraz wymaganiom norm jakie muszą spełniać. Producenci ŚOI wprowadzając wyroby do obrotu zapewniają, że zostały one zaprojektowane i wytworzone zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa, określonymi w załączniku II rozporządzenia3). Najważniejsze z wymagań zestawiono w tabeli 1. Oprócz wymagań ogólnych, w zależności od prze- Table 1. List of the most important requirements for personal protective equipment3) Tabela 1. Zestawienie najistotniejszych wymagań odnośnie środków ochrony indywidualnej3) Cecha Wymaganie Ergonomia możliwość normalnego wykonywania czynności związanych z zagrożeniem, przy jednoczesnej ochronie na najwyższym możliwym poziomie Nieszkodliwość brak zagrożeń i innych niedogodności w przewidywalnych warunkach użytkowania dzięki zastosowaniu właściwych materiałów (rodzaj materiału i jego powierzchnia) Komfort i skuteczność ŚOI muszą być jak najlżejsze, a sposób ich zaprojektowania i wykonania ma umożliwiać prawidłowe zakładanie i utrzymywanie na właściwym miejscu przez przewidywalny okres użytkowania (z uwzględnieniem warunków pracy) przy zachowaniu odpowiedniej ochrony przed zagrożeniami, przed którymi mają chronić zgodnie z pr[...]

The risk assessment of safe storage of liquid ammonia. Part 1. Storage in a pressurized spherical tank Ocena zagrożenia bezpieczeństwa magazynowania ciekłego amoniaku. Cz. I. Magazynowanie w ciśnieniowym zbiorniku kulistym DOI:10.15199/62.2015.11.5


  Safety risk during the unsealing of an anhyd. NH3-contg. pressure vessel was assessed. Various failure scenarios of the release of the NH3 stored in com. tank in a Polish chem. company were taken into consideration. Przedstawiono ocenę zagrożenia bezpieczeństwa podczas rozszczelnienia ciśnieniowego zbiornika zawierającego bezwodny amoniak. Analizie zostały poddane różne scenariusze awarii, na skutek których do atmosfery uwalnia się amoniak magazynowany w zbiorniku na Stokażu Amoniaku w Grupie Azoty Zakładach Chemicznych Police SA. Amoniak jest najważniejszym związkiem azotu i wodoru. Ze względu na jego szerokie zastosowanie uzyskuje się go w procesach technologicznych na całym świecie. Około 80% wytwarzanego amoniaku zużywa się do produkcji nawozów azotowych oraz wieloskładnikowych. Na skalę przemysłową amoniak syntetyczny jest wytwarzany od 1913 r. Wśród polskich producentów wymienić można takie zakłady, jak Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA, Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach, Anwil SA, Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA czy Zakłady Azotowe Puławy SA. W 1937 r. światowa produkcja amoniaku wynosiła 755 tys. t, w 1994 r. 110 mln t, a obecnie na świecie produkuje się ok. 150 mln t amoniaku rocznie1, 2). Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA to zakłady wytwarzające m.in. nawozy mineralne, a także niezbędny do ich produkcji amoniak. Związek ten w polickich zakładach jest wytwarzany od 1984 r. Wytwórnia została zaprojektowana na podstawie licencji duńskiej firmy Haldor Topsøe. Jej projektowa wydajność to 500 tys. t/r. Polickie zakłady należą do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii chemicznej. W latach 2004-2008 zarejestrowano w Polsce 735 poważnych awarii, w tym 333 w zakładach, z czego 6% wystąpiło w zakładach o zwiększonym ryzyku, 17% w zakładach o dużym ryzyku wystąpienia awarii, a 77% poważnych awarii miało miejsce w zakładach stwarzających zagrożenie poza swoim terenem3). W przeszłości (2010 r.) r[...]

The risk assessment of safe storage of liquid ammonia. Part 2. Storage in a vessel under vapour pressure Ocena zagrożenia bezpieczeństwa magazynowania ciekłego amoniaku. Cz. II. Magazynowanie w zbiorniku bezciśnieniowym DOI:10.15199/62.2015.12.4


  Safety risks during unsealing an anhyd. NH3-contg. vessel operated under vapour pressure were assesed. Eight failure scenarios of the NH3 release in a Polish chem. company were taken into consideration. Przedstawiono ocenę zagrożenia bezpieczeństwa podczas rozszczelnienia zbiornika bezciśnieniowego zawierającego bezwodny amoniak. Analizie zostały poddane różne scenariusze awarii, na skutek których do atmosfery uwolnił się amoniak magazynowany w zbiorniku na Stokażu Amoniaku w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police SA. W pierwszej części artykułu1) omówiono produkcję amoniaku, jego wykorzystanie w Polsce oraz warunki magazynowania. Przeanalizowano scenariusze związane z rozszczelnieniem zbiornika ciśnieniowego magazynującego amoniak na terenie Zakładu w Policach. Tym razem analizie poddano scenariusze, w których dochodziło do hipotetycznego rozszczelnienia zbiornika walcowego atmosferycznego (rys 1). Zbiorniki atmosferyczne mogą występować jako zbiorniki pojedyncze, dwukomorowe i pełnokomorowe. Podczas projektowania zbiornika należy brać pod uwagę toksyczność, zapalność, granice wybuchowości, temperaturę samozapłonu oraz gęstość par przechowywanego materiału2). Typy zbiorników atmosferycznych przeznaczonych do magazynowania amoniaku oraz zagadnienia związane z jego bezpiecznym przechowywaniem zostały zdefiniowane w wielu normach3-7). W polskim prawodawstwie także można znaleźć przepisy regulujące wymagania, które muszą spełniać zbiorniki bezciśnieniowe8, 9). Część doświadczalna Ocena zagrożenia podczas rozszczelnienia zbiornika z amoniakiem Do oceny skutków różnych scenariuszy potencjalnych awarii wykorzystany został program ALOHA (Areal Locations of Hazardous Fig. 1. Non-pressurized ammonia tank located on ammonia storage tank farm (Photo: N. Nazar) Rys. 1. Zbiornik bezciśnieniowy amoniaku znajdujący się na Stokażu Amoniaku (Foto: N. Nazar) 94/12(2015) 2113 Table 1. Accident scenarios Tabela 1. Scenariusze awarii Scen[...]

Pożary lasów - sposoby prognozowania i zapobiegania DOI:10.15199/2.2016.1.2


  W obliczu zmian klimatycznych i coraz cieplejszego lata w Polsce bezpieczeństwo pożarowe lasów stanowi istotne zagadnienie. W artykule zaprezentowano najczęstsze przyczyny pożarów oraz podstawowe sposoby zapobiegania pożarom, w tym m.in. monitoring, punkty czerpania wody i pasy przeciwpożarowe. Przedstawiono przyczyny pożarów w Polsce oraz wielkość obszarów objętych ich zasięgiem w ostatnim kilkuleciu. Omówiono metody określenia stopnia ryzyka zagrożenia pożarowego: określenie ryzyka pożarowego oraz metodę IBL. Przedstawione metody w znacznym stopniu zmniejszają ryzyko powstania pożaru, dzięki czemu maleją straty ekonomiczne, ekologiczne oraz społeczne.Pożary co roku swym zasięgiem obejmują tysiące hektarów lasów na świecie, niszcząc faunę i florę. Oprócz szkód ekologicznych, są również przyczyną strat gospodarczych - powodują spustoszenie zasobów leśnych, pociągając za sobą wysokie koszty zwalczania pożarów. Dlatego właśnie tak ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z możliwości wystąpienia pożarów i zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia. W Polsce lasy podlegają kategoryzacji pod względem zagrożenia pożarowego. Określenie potencjalnego zagrożenia pożarowego na danym obszarze pozwala na zastosowanie zróżnicowanych działań profilaktycznych oraz szybkie i efektywne przygotowanie organizacyjno-techniczne. Kategoryzacji dokonuje się dla obszaru nadleśnictw, większych kompleksów leśnych, regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz parków narodowych. Kategoryzacja Pożary co roku swym zasięgiem obejmują tysiące hektarów lasów na świecie, niszcząc faunę i florę. Oprócz szkód ekologicznych, są również przyczyną strat gospodarczych - powodują spustoszenie zasobów leśnych, pociągając za sobą wysokie koszty zwalczania pożarów. Dlatego właśnie tak ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z możliwości wystąpienia pożarów i zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia. W Polsce lasy podlegają kategoryzacji pod względem zagrożenia pożarowe[...]

 Strona 1