Wyniki 1-10 spośród 40 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof ZAREMBA"

Bezpieczne oświetlenie muzealne - światłowody czy diody LED?

Czytaj za darmo! »

Promieniowanie optyczne: nadfiolet (UV), promieniowanie widzialne (VIS) i podczerwień (IR), niszczy eksponaty muzealne. Wymagania konserwatorskie, dotyczące szczególnie wrażliwych eksponatów muzealnych, ograniczają poziom natężenia oświetlenia do 50÷150 lx. Światło powinno być pozbawione zarówno promieniowania UV, jak i IR. Powyższe wymagania w pełni spełniają światłowodowe systemy oświetleniow[...]

Issues with the goniophotometric measurement of luminaires with a circular T5 type fluorescent lamp

Czytaj za darmo! »

The measurements were carried out for a luminaire with a circular T5 type fluorescent lamp. During the measurement process it turned out however that in each examined measurement plane, the luminaire under evaluation had a different axial luminous intensity. The maximum measured axial value was almost 32% larger than the minimum value. The experiment indicated that during the measurements of lum[...]

Zmienność parametrów świetlnych prostych opraw z diodami świecącymi

Czytaj za darmo! »

Artykuł opisuje stwierdzone podczas pomiarów: nierównomierności bryły fotometrycznej, zmiany strumienia świetlnego oraz barwy światła wybranych opraw LED. Niejednorodności bryły fotometrycznej prostych opraw z diodami LED wynikają głównie z niedoskonałości układu optycznego oprawy lub też z zastosowania linijki z diodami LED w pryzmatycznej oprawie świetlówkowej. Abstract. This article presents the following parameters for selected LED luminaires, obtained through measurement: heterogeneity in the solid of intensity distribution, changes in the luminous flux and light colour. Heterogeneity in the solid of intensity distribution for simple LED luminaires results primarily from imperfections of the luminaire optical system or application of a LED line in a prismatic luminaire for fluore[...]

Parametry źródeł światła

Czytaj za darmo! »

Światło, czyli promieniowanie widzialne (międzynarodowy skrót VIS), to promieniowanie elektromagnetyczne, które jest w stanie bezpośrednio wywołać u człowieka wrażenie wzrokowe [PN-90/E-01005 Technika świetlna. Terminologia]. Długość fali λ światła wynosi od 380 nm do 780 nm. Zakres promieniowania widzialnego obejmuje bardzo małą część fal elektromagnetycznych, a mimo to światło jest najważniejsze z punktu widzenia człowieka. Zmysł wzroku jest bowiem odpowiedzialny za 80% wszystkich wrażeń, które docierają do człowieka z otaczającego świata. Światło o jednej długości fali, czyli promieniowanie monochromatyczne, charakteryzuje się określoną barwą. Nazwy barwwidmowych i przybliżone przedziały długości ich fal podano w tabeli 1. Światło monochromatyczne tylko wyjątkowo może być stosowane w oświetleniu, np. przy kolorowej iluminacji obiektów, gdyż wszystkie przedmioty nim oświetlone będąmiały odcień padającego światła.Podobnewłaściwościma, zawierające sięwbardzowąskimprzedziale długości fal, quasi-monochromatyczne światło niektórych źródeł światła, np. barwnych diod świecących. Do oświetlania wykorzystuje się przeważnie światło białe (achromatyczne), które zawsze jest promieniowaniem złożonym. Naturalne światło słoneczne jest mieszaniną wszystkich długości fali, co można zaobserwować podczas tęczy,wktórejwystępująwszystkie barwy widmowe. Światło białe może być również otrzymane w prostszy sposób, np. przez zmieszanie w odpowiednich proporcjach promieniowania: czerwonego, zielonego i niebieskiego. Układ barw RGB (Red-Green-Blue) jest wykorzystywany do uzyskiwania całej palety barwwtelewizorach,wyświetlaczach kolorowych itp.Woświetleniu takiemieszanie barw wykorzystuje[...]

Przegląd typów źródeł światła

Czytaj za darmo! »

Dokonanie w krótkim artykule szczegółowego przeglądu istniejących typów źródeł światła nie jest możliwe. Z tego względu przedstawiono jedynie wybrane zagadnienia dotyczące poszczególnych typów źródeł światła i ich właściwości. Zainteresowanymtą tematykąmożna polecić pierwszy tom Poradnika-Informatora Technika Świetlna ’09, który jest zbiorową pracą członków Polskiego Komitetu Oświetleniowego działającego przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Sposoby wytwarzania światła Wyróżnia się trzy podstawowe sposoby wytwarzania światła:wysoką temperaturę; wyładowanie; luminescencję, które determinują niektóre z jego parametrów. Ciała rozgrzane do wysokiej temperatury emitują promieniowanie o widmie ciągłym, co skutkuje najwyższym stopniem oddawania barw. Takie właściwości ma naturalne promieniowanie słoneczne. Tarcza słoneczna promieniuje bowiem podobnie jak ciało doskonale czarne o temperaturze ok. 6000 K. Promieniowanie ciągłe wysyłają też żarówki, ale ze względu na niższą temperaturę żarnika ich światło zawiera dużo więcej promieniowania czerwonego niż światło słoneczne. Promieniowanie słoneczne uwydatnia barwy zimne, a żarówka barwy ciepłe. Wyładowanie zachodzi w gazach: argonie; ksenonie; parachmetali; itd.Orozkładzie widmowym promieniowania decyduje zarówno składmieszaniny gazów, jak i ich ciśnienie. Wyładowanie przy niskim ciśnieniu charakteryzuje prążkowe widmo promieniowania.Ponieważ światło takie jest monochromatyczne, więc nie oddaje żadnych barw. Z tego powodu, choć niskoprężne lampy sodowe charakteryzują się najwyższą skutecznością świetlną sięgającą 200 lm/W, powinny być używane bardzo rzadko, np. do oświetlenia autostrad poza miastami. Wzrost ciśnienia gazów i ilości pierwiastków wypełnienia przyczynia się do zwiększenia ilości linii widmowych i ich rozszerzenia. Zjawisko to wykorzystano w lampach wysokoprężnych, których promieniowanie charakteryzuje się lepszą jakością niż lamp niskoprężnyc[...]

Wymagania dotyczące oświetlenia miejsc pracy we wnętrzach

Czytaj za darmo! »

Wmiesięczniku "Materiały Budowlane" 5/2010 w ramach "Podręcznika fizyki budowli" rozpoczęliśmy publikację cyklu artykułów na temat oświetlenia obiektów i przestrzeni publicznej. Dotychczas omówiono: parametry źródeł światła, kontrolę ich jakości i trwałość oraz dokonano przeglądu typów źródeł światła. W tym wydaniu prezentujemy wymagania dotyczące oświetlenia miejsc pracy we wnętrzach, a w kolejnych omówimy: audyt energetyczny typowych instalacji oświetleniowych bez regulacji oświetlenia; możliwości sterowania systemem oświetleniowym (energooszczędność takich rozwiązań i ich audyt); energooszczędne oświetlenie zewnętrzne budynków i ich otoczenia, a także dróg, autostrad, mostów i placów.Wymagania zawarte są w normie PN-EN 12464-1:2004 Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach (zwanej dalej "nowa norma"). Zastąpiła ona obowiązującą przez wiele lat normę PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłemelektrycznym (zwanej dalej "stara norma"). Stosowanie nowej normy jest obligatoryjne, gdyż RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003, nr 169, poz. 1650, tekst jednolity) zawiera następujące punkty: § 26. 1. Oświetlenie dzienne na poszczególnych stanowiskach pracy powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dokładności oraz powinno spełniać wymagania określone w Polskiej Normie. 2.Niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami. Z podpunktu drugiego wynika również obowiązek wyposażenia miejsca pracy w instalację oświetlenia elektrycznego nawet wtedy, gdy praca wykonywana jest tylko w warunkach oświetlenia dziennego. Należy podkreślić, że nowa norma często zawiera wymagania ostrzejsze niż stara norma. Natomiast w materiałach przetargowych na roboty budowlane czasami spotyka się jeszcze błędne[...]

 Strona 1  Następna strona »