Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"DZIADOŃ A."

ANALIZA MIKROSTRUKTURY WARSTWY WIERZCHNIEJ MAGNEZU WZBOGACONEJ W ALUMINIUM W WYNIKU STOPOWANIA LASEROWEGOANALIZA MIKROSTRUKTURY WARSTWY WIERZCHNIEJ MAGNEZU WZBOGACONEJ W ALUMINIUM W WYNIKU STOPOWANIA LASEROWEGO


  W celu polepszenia własności warstwy wierzchniej przeprowadzono powierzchniowe stopowanie magnezu za pomocą lasera, stosując jako metal stopujący aluminium. W wyniku badań stwierdzono, że na mikrostrukturę stopowanej warstwy magnezu wpływają zarówno parametry pracy lasera, jak i grubość warstwy aluminium przeznaczonego do stopowania, którym pokryto powierzchnię magnezu przed obróbką laserową. Ze względu na mikrostrukturę w stopowanej warstwie wyróżnić można trzy obszary: obszar zawierający eutektykę utworzoną przez Mg17Al12 i roztwór stały aluminium w magnezie, obszar jednofazowy w którym zidentyfikowano związek międzymetaliczny Mg17Al12 oraz obszar, o strukturze roztworu stałego aluminium w magnezie. Stwierdzono również, że grubość stopowanej warstwy i jej mikrostruktura nie są stałe na długości warstwy, gdyż zdolność absorpcji ciepła przez stopowaną próbkę rośnie w sposób ciągły. Twardość stopowanej warstwy wierzchniej, zależna od jej mikrostruktury, zawierała się w zakresie od 50 do 296 HV0,1. Słowa kluczowe: magnez, warstwa wierzchnia, stopowanie laserowe MICROSTRUCTURE ANALYSIS OF MAGNESIUM SURFACE LAYER ENRICHED IN ALUMINIUM BY MEANS OF LASER ALLOYING PROCEDURE To improve properties of the surface layer of magnesium, laser surface alloying with aluminium was performed. It was shown that the microstructure in the laser alloyed magnesium layer depends on the treatment parameters and the thickness of aluminium layer that was deposited on the magnesium surface before the laser action. In the laser melted zone three areas with respect to microstructure were defined: area containing eutectic composed of Mg17Al12 and solid solution of aluminium in magnesium, single‐phase region with Mg17Al12 intermetallic compound and single‐phase region of solid solution of aluminium in magnesium. It was also found that the thickness of alloyed layers and its microstructure are not constant on the layer´s length because the absorbtion heat res[...]

CHARAKTERYSTYKA MIKROSTRUKTURY WARSTWY WIERZCHNIEJ MAGNEZU WZBOGACONEJ W ALUMINIUM I KRZEM ZA POMOCĄ LASERA CO2


  Artykuł przedstawia wyniki laserowego, powierzchniowego stopowania magnezu stopem AlSi20. Warstwa powierzchniowa magnezu została ukształtowana za pomocą lasera CO2 przy odpowiednio dobranych parametrach procesu stopowania. Twardość stopowanej warstwy wierzchniej wzrosła do 215÷225 HV0,1 z 32 HV0,1 dla magnezu. Na podstawie mikroanalizy rentgenowskiej przedstawiono szczegółową charakterystykę mikrostruktury warstwy stopowanej. Stwierdzono, że mikrostruktura jest zależna od zawartości pierwiastków stopowych Al i Si w danej strefie warstwy wierzchniej. Z badań wynika, że dominująca (gruba) strefa warstwy wierzchniej zawiera głównie fazy: Mg2Si, roztwór stały magnezu w aluminium i Al3Mg2. W sąsiedztwie magnezu-podłoża zidentyfikowano cienką strefę zawierającą Mg17Al12 oraz r oztwór stały a luminium w magnezie. Strefę połączenia warstwy wierzchniej z magnezem stanowi roztwór stały aluminium w magnezie zawierający 5÷10 % at. Al. Słowa kluczowe: magnez, warstwa wierzchnia, stopowanie laserowe MICROSTRUCTURE CHARACTERISTIC OF MAGNESIUM SURFACE LAYER ENRICHED IN ALUMINIUM AND SILICON WITH THE AID CO2 LASER In the work laser surface alloying of magnesium with AlSi20 alloy was presented. Surface layer was formed using a CO2 laser with appropriate processing parameters. The hardness of modified surface layer increased to 215÷225 HV0,1 as compared to 32 HV0,1 for magnesium. On the basis of X-ray microanalysis a detailed characteristic of microstructure the laser alloyed layer was presented. It was found that the microstructure depends on content of alloying elements Al and Si in the zone of surface layer. The results showed that the dominant (thick) zone of surface layer consisted mainly of phases: Mg2Si, solid solution of magnesium in aluminium and Al3Mg2. In the neighbourhood of magnesium-substrate thin zone containing Mg17Al12 and solid solution aluminium in magnesium was identified. The bonding zone surface layer — magnesium is solid soluti[...]

STOPOWANIE POWIERZCHNI MAGNEZU METODĄ SPAWALNICZĄ PRZY UŻYCIU DRUTU AlMg4,5Mn DOI:10.15199/67.2015.3.2


  Stopowanie powierzchni magnezu przeprowadzono metodą GTAW, jako materiał stopujący zastosowano drut AlMg4,5. Wytworzona warstwa stopowa miała grubość ok. 2 mm i cechowała się strukturą złożoną z dendrytów roztworu stałego aluminium w magnezie oraz eutektyki rozmieszczonej po granicach dendrytów. Eutektyka składała się z fazy międzymetalicznej Mg17Al12 oraz roztworu stałego aluminium w magnezie. Pomiędzy warstwą a podłożem stwierdzono występowanie cienkiej strefy przejściowej złożonej z roztworu stałego aluminium w magnezie. Mikrotwardość zmodyfikowanej warstwy wierzchniej była ponad dwukrotnie wyższa w porównaniu do mikrotwardości podłoża. Słowa kluczowe: magnez, stopowanie metodą spawalniczą, mikrostruktura, mikrotwardość SURFACE ALLOYING OF MAGNESIUM BY GTAW USING AlMg4.5Mn WIRE Surface alloying of magnesium surface was conducted by GTAW using AlMg4.5Mn wire as the alloying material. The microstructure of the resulting surface layer comprised dendrites of the solid solution of aluminium in magnesium and a eutectic structure occurring in the interdendritic areas. The eutectic contained an Mg17Al12 intermetallic phase and a solid solution of aluminium in magnesium. At the interface between the layer and the substrate, a thin zone of the solid solution of aluminium in magnesium was observed. The microhardness of the modified surface was more than twice as high as that of the substrate. Keywords: magnesium, alloying using welding method, microstructure, microhardness Wstęp Magnez i jego stopy z uwagi na niską gęstość oraz korzystny stosunek wytrzymałości do gęstości znalazły zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, kosmicznym i zbrojeniowym. Do innych zalet tych materiałów możemy zaliczyć łatwość obróbki maszynowej, dobre właściwości odlewnicze, zdolność tłumienia drgań oraz możliwość recyklingu. Jednak poważną przeszkodą, która ogranicza zakres stosowania stopów magnezu jest ich niska twardość, słaba odporność na zużycie p[...]

STARZENIE PRZETOPIONEJ LASEREM WARSTWY WIERZCHNIEJ STOPU AlSi5Cu2

Czytaj za darmo! »

Badano wpływ powierzchniowego przetopu laserowego na strukturę i zjawisko starzenia stopu AlSi5Cu2. Wielofazowy, odlewniczy stop AlSi5Cu2 przetapiano powierzchniowo pojedynczą ścieżką za pomocą lasera CO2 przy mocy 2,5 kW i prędkości 0,5 m/min. Obróbka laserowa spowodowała wzrost twardości o 20 HV. Badania utworzonej podczas krzepnięcia mikrostruktury przeprowadzono za pomocą mikroskopii optycz[...]

 Strona 1