Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ SADOWSKI"

Analiza uszkodzeń betonów na mineralnych kruszywach naturalnych i łamanych z wykorzystaniem metod mikroskopii skaningowej

Czytaj za darmo! »

Początek rozwoju konstrukcji wykonywanych z betonu przypada na rok 1810, kiedy to Anglik J. Aspidin opracował technologię produkcji sztucznego cementu portlandzkiego, którą opatentował później w 1824 roku. Angielskie znaczenie słowa beton to concrete. Nazwa ta pochodzi od łacińskiego określenia concretus, co w prostym tłumaczeniu oznacza zrośnięty. Fakt, iż ten sztuczny kamień ma różnorodny [...]

ROZWÓJ DEFORMACJI I USZKODZENIA CIENKOŚCIENNYCH ŁĄCZONYCH PROFILI SKRZYNKOWYCH, POD WPŁYWEM TRÓJPUNKTOWEGO CYKLICZNEGO ZGINANIA DOI:10.15199/67.2018.6.2


  Cienkościenne profile skrzynkowe są obecnie powszechnie wykorzystywane w wielu dziedzinach techniki, takich jak lotnictwo, motoryzacja, budownictwo itd. Istotnym parametrem, którym cechują się skrzynkowe elementy cienkościenne jest dość wysoka wytrzymałość przy stosunkowo niskiej masie oraz wysoki stopień pochłaniania energii [1]. Daje im to istotną przewagę nad wieloma innymi elementami konstrukcyjnymi. Elementy cienkościenne zamknięte cechują się także dość wysokim współczynnikiem pochłaniania energii. Do wytwarzania skrzynkowych cienkościennych profili zamkniętych można używać wiele technik, takich jak wyciskanie do wykonywania profili monolitycznych, czy też technik łącznia, jak np. zgrzewanie, nitowanie, klejenie itd. W niniejszym artykule skupiono się na profilach omega łączonych za pomocą warstwy kohezyjnej [3] oraz łączników mechanicznych, tj. nitów [10], a także kombinacji tych łączników [9, 10, 13]. Zastosowanie łączników daje możliwość swobodniejszego wytwarzania i konstruowania profili o złożonych kształtach, niż miałoby to miejsce podczas wykonywania profilu monolitycznego. Literatura podaje także inne sposoby łączenia struktur cienkościennych, jak np. zgrzewanie punktowe [8] czy clinching [2], a także zgrzewanie punktowe w połączeniu z klejeniem [11], co jest wykorzystywane m.in. w lotnictwie [14]. Artykuł zawiera wyniki testów laboratoryjnych trójpunktowego cyklicznego zginania łączonych belek o przekroju omega. Aluminiowe cienkościenne belki wykonano łącząc ze sobą profil omega oraz płaską blachę, wykonanych z aluminium 7075, za pomocą warstwy adhezyjnej (Loctite 9466), łączników mechanicznych w postaci aluminiowych nitów zrywalnych o średnicy 4 mm oraz kombinacji tych łączników. Nity ułożone były w dwóch rzędach po 4 szt. (rys. 1). Tak wykonane próbki poddane zostały quasi statycznemu obciążeniu cyklicznemu na maszynie w[...]

Gospodarowanie odpadami medycznymi

Czytaj za darmo! »

Podstawową zasadą gospodarowania odpadami jest zapobieganie ich powstawaniu. Wyraża się to dążeniem do stosowania małoodpadowych technologii produkcji, czystszych w odniesieniu do środowiska oraz zapewniających produkcyjne wykorzystanie wszystkich składników przerabianych surowców. Powstawania odpadów nie da się uniknąć, można jedynie zredukować ich ilość. Prawidłowo prowadzona gospodark[...]

Gospodarowanie odpadami medycznymi (2)

Czytaj za darmo! »

Podstawową metodą zagospodarowania niebezpiecznych pozostałości medycznych w Polsce jest unieszkodliwienie termiczne (spalanie). Metodą tą unieszkodliwia się ponad 95% odpadów szpitalnych. Tylko nieliczne placówki medyczne w Polsce stosują metody alternatywne do spalania. W krajach Unii Europejskiej obserwuje się dwie przeciwstawne tendencje. Jedna z nich polega na sterylizacji odpadów n[...]

O sprężaniu betonowych zapór wodnych DOI:10.15199/33.2015.09.36


  Wznoszenie masywnych zapór wodnych zapoczątkowano w starożytnej Mezopotamii i na Bliskim Wschodzie. Pierwszym zaporom stabilność zapewniała ich ogromna masa. Obecnie zapory są kotwione do podłoża kotwami dużej mocy. Rozwiązanie takie zapewnia stabilność zapór przy zmniejszonej ich masywności.Wartykule, na przykładzie wzmocnienia zapory Eder w Niemczech, przedstawiono system sprężania zapór wodnych oraz wynikające z tego korzyści. Słowa kluczowe: kotwa gruntowa, sprężenie, zapora wodna.Wznoszenie zapórwodnych jest mocno zakorzenione w dziejach historii budownictwa. Pierwsze zapory powstały w starożytnej Mezopotamii i na Bliskim Wschodzie. Najstarsza zapora wodna znajdowała się w mieście Jawa w Jordanii (datę jej powstania szacuje się na 3500 lat p.n.e.). Obecnie w świecie istnieje ok. 45 tys. dużych zapór wodnych. Dążenie do zmniejszenia zużycia ogromnej ilości betonu niezbędnej do zapewnienia równowagi zapór półciężkich stały się bodźcem do szukania nowych rozwiązań już kilka dekad temu. Wartykule przedstawiono przykład zastosowania kotew sprężającychmocowanych w gruncie do przywrócenia stabilności zapory Catagunya oraz korzyści wynikające z ewentualnej realizacji podobnej konstrukcji jako sprężonej. O potrzebie sprężania zapór Jednym ze sposobów zmniejszenia masywności zapór grawitacyjnych stała się koncepcja zapór wstępnie sprężonych, kotwionych do podłoża. Przełomem [...]

ANALIZA PROCESU ODKSZTAŁCENIA CIENKOŚCIENNYCH BELEK SKRZYNKOWYCH, ŁĄCZONYCH RÓŻNYMI METODAMI, POD WPŁYWEM TRÓJPUNKTOWEGO ZGINANIA DOI:10.15 199/67.2015.12.8


  Przedstawiona praca zawiera wyniki badań laboratoryjnych oraz analiz numerycznych trójpunktowego zginania aluminiowych belek skrzynkowych. Analizowane elementy, o przekroju poprzecznym omega zostały połączone na kilka różnych sposobów z płaskimi płytkami tworząc przekroje zamknięte. Łączniki j akie zostały tu u żyte to k leje z g rupy L octite o raz nity zrywalne o średnicy 4 mm, a także kombinacje tych połączeń. Belki o wymiarach 84 × 36 × 300 mm poddano quasi statycznemu obciążeniu w dwóch położeniach: profil omega w górnej lub dolnej pozycji. Dla każdej z tych pozycji wykonano taką samą liczbę analiz i testów. Ponadto praca zawiera wyniki analiz numerycznych dla profili jednolitych. Przedstawione wyniki prezentują charakter odkształcenia profilu w zależności od jego położenia względem obciążenia oraz od rodzaju użytego łącznika. Można tu także wyraźnie zaobserwować rozkłady naprężeń w elementach oraz poziom delaminacji łączonych warstw w różnych przypadkach obciążenia. Słowa kluczowe: struktury cienkościenne, łączenie aluminium, nity, kleje, trójpunktowe zginanie, analizy numeryczne DEFORMATION PROCESS ANALYSIS OF THIN-WALLED BOX BEAMS, JOINED BY VARIOUS METHODS, UNDER THREE-POINT BENDING This paper presents results of laboratory tests and numerical analyzes of three-point bending of aluminum box beams. The analyzed omega profiles are combined in different ways with the flat plates to form a closed profile. Various combinations of made of Loctite adhesives and rivets having a diameter of 4 mm were applied to get different types of connections. Specimens of dimensions 84 × 36 × 300 mm were subjected to quasi-static loading in two positions: omega profile on the top or bottom position. The experimental tests were modeled numerically with application of the ABAQUS program. Moreover, the work contains also numerical analyzes of uniform profiles made of pure aluminium material. The results represent modes of the deformation profile, dependi[...]

WPŁYW DOKŁADNOŚCI WYKONANIA ELEMENTÓW POŁĄCZENIA ZATRZASKOWEGO NA PRZEBIEG MONTAŻU DOI:

Czytaj za darmo! »

Redukcja kosztów wytwarzania implikuje poszukiwania innowacyjnych rozwiązań i technologii łączenia elementów, które są uwarunkowane wieloma czynnikami, do których należą m.in. [4]: - niezawodność, lekkość i szczelność konstrukcji przy zachowaniu wysokiej wytrzymałości oraz sztywności, - redukcja ilości części składowych zespołów oraz ich połączeń. Wszystkie maszyny, urządzenia bądź mechanizmy złożone są z części składowych. Za jeden z najbardziej efektywnych i łatwych sposobów łączenia elementów uważane jest połączenie zatrzaskowe, przy którym jedna część jest wciskana w drugą według ustalonej pozycji. Prawidłowość wykonania tego połączenia zależy w dużym stopniu od zastosowanej siły wciskania, niezbędnej do połączenia jednostek montażowych. Ze względu na złożoną geometrię, połączenia zatrzaskowe są stosowane głównie podczas montażu elementów wielkogabarytowych [1-3, 5, 6]. Istotne znaczenie na pewność (bezpieczeństwo w eksploatacji) takiego połączenia ma dokładność wykonania poszczególnych elementów zatrzasku oraz odpowiednio dobrane pasowania miedzy nimi. Wynika to z tego, że uzyskanie prawidłowego połączenia zatrzaskowego opiera się na sprężystości jego elementów, dlatego też ich geometria oraz wzajemne pasowanie powinny być tak dobrane, aby w trakcie montażu nie wystąpiło przekroczenie granicy plastyczności materiału, z którego są one wykonane [3,7]. WPŁYW DOKŁADNOŚCI WYKONANIA ELEMENTÓW POŁĄCZENIA ZATRZASKOWEGO NA PRZEBIEG MONTAŻU Infl uence of machining accuracy of snap fi t joint elements on assembly process Józef KUCZMASZEWSKI, Waldemar ŁOGIN, Paweł PIEŚKO, Tomasz SADOWSKI, Magdalena ZAWADA-MICHAŁOWSKA S t r e s z c z e n i e: W pracy przedstawiono analizę wpływu dokładności wykonania elementów połączenia zatrzaskowego na przebieg montażu, a w szczególności na wartości sił zamykających. Jednym z najbardziej efektywnych i łatwych sposobów łączenia elementów jest połączenie zatrzaskowe, które jest stosowane do mon[...]

 Strona 1