Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Alicja Kicińska"

Chrom w wodach powierzchniowych Beskidu Sądeckiego*

Czytaj za darmo! »

W wyniku przeprowadzonych badań wykonano szczegółowe zdjęcie występowania chromu ogólnego w głównych ciekach powierzchniowych Beskidu Sądeckiego, jakimi są: Dunajec (1,114-2,132 μg/dm3), Poprad (1,424-7,493 μg/dm3) i Kamienica Nawojowska (1,869-29,35 μg/dm3) oraz w ich dopływach. Na postawie analizy uzyskanych wyników wydzielono dwa główne czynniki (hydrogeologiczny i antropogeniczny) wpływające na stężenie Cr w wodach i określono ich udział w zmienności występowania na badanym terenie. Wyliczono także średni roczny ładunek Cr (4,3 t/rok), jaki jest wynoszony z obszaru zlewni Dunajca oraz wielkość ładunku jednostkowego (18 kg/km2·rok). Dokonano oceny stanu wód powierzchniowych Sądecczyzny pod kątem występowania chromu i wykorzystania ich w celach gospodarczych. Alicja Kicińska Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki Chrom w wodach powierzchniowych Beskidu Sądeckiego* Zawartość pierwiastków w wodach powierzchniowych warunkują czynniki naturalne, takie jak: zróżnicowanie litologiczne i uwarunkowania tektoniczne ośrodków skalnych, z których wypływają wody w obszarach źródliskowych, oraz uwarunkowania hydrograficzne, m.in. wielkość i charakter przepływów wód oraz morfologia koryta rzecznego, a także czynniki antropogeniczne, wśród których decydujące są emisje zanieczyszczeń (w postaci bezpośrednich zrzutów ścieków, spalania paliw i in.). Na migrację i stężenie pierwiastków w wodach powierzchniowych ma wpływ również stopień wypełnienia koryta rumoszem oraz zróżnicowanie petrograficzne i cechy teksturalne (np. wtórna porowatość) powierzchni otoczaków budujących terasy rzeki. Jednym z mikroelementów występujących w wodach powierzchniowych jest chrom - pierwiastek o masie atomowej 51,996 stanowiący 0,037% skorupy ziemskiej. Największe ilości tego metalu znajdują się w ultrazasadowych skałach magmowy[...]

 Strona 1