Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Barbara Dorocka-Bobkowska"

Effect of water environment on diametral tensile strength of composite materials used in dentistry Wpływ środowiska wodnego na średnicowe naprężenie rozciągające materiałów kompozytowych stosowanych w stomatologii DOI:10.15199/62.2015.11.26


  Eight com. composite materials used for temporary fixed dentures or for filling cavities in hard tooth tissues were studied for H2O sorption capacity and its effect on the diametral tensile strength. The water sorption was 1.17- 18.4%. The mainly substantial increase in the strength was obsd. in all cases after the sorption. Określono wpływ środowiska wodnego na średnicowe naprężenie rozciągające (DTS) materiałów kompozytowych stosowanych do wykonywania tymczasowych protez stałych lub do wypełniania ubytków w tkankach twardych zęba. Badania wykazały, że wszystkie poddane ocenie materiały (poza żywicą Visalys Temp) po przechowywaniu w środowisku wodnym przez 1 tydzień wykazywały istotny wzrost wartości DTS, przy jednoczesnym zróżnicowanym stopniu chłonięcia wody wynoszącym 1,17-18,43%. Uzupełnienia tymczasowe są ważnym elementem warunkującym wykonanie zadowalającej pod względem funkcjonalnym i estetycznym protezy stałej1). Zarówno dla lekarza, jak i pacjenta czynnikami niezwykle istotnymi podczas wyboru materiału służącego do wykonawstwa protez tymczasowych są łatwość zastosowania, odporność na złamania, stabilność koloru, wytrzymałość mechaniczna oraz niska temperatura polimeryzacji2, 3). Tworzywa stosowane do wykonania uzupełnień czasowych pod względem sposobu polimeryzacji mogą być chemoutwardzalne, światłoutwardzalne oraz o mieszanym sposobie wiązania chem[...]

The effect of polymerization and acrylic resin type on durability of repaired removable denture elements. A laboratory note Wpływ sposobu polimeryzacji i rodzaju tworzywa akrylanowego na wytrzymałość naprawianych elementów protez ruchomych. Notatka laboratoryjna DOI:10.15199/62.2015.11.27


  Two com. acrylic resins were polymerized at 18-55°C in casts optionally under elevated pressure (2 bar) for 10 or 30 min, joined together by using the same acrylic resin at 37°C for 24 h and studied for bending strength in a 3-point test (500 N, 2.0 mm/min). The samples joined at elevated temperature and under increased pressure showed higher mech. strength. Przeprowadzone badania wykazały, że sposób polimeryzacji pod ciśnieniem oraz w podwyższonej temperaturze przyczynia się do zwiększenia wytrzymałości połączenia pomiędzy analizowanymi materiałami, natomiast nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic pomiędzy poddanymi ocenie rodzajami żywic akrylanowych. Pomimo prób wprowadzania do protetyki stomatologicznej coraz to nowych materiałów służących do wykonawstwa protez ruchomych, nadal głównym tworzywem pozostaje poli(metakrylan metylu)1, 2). Zalety tej żywicy to zadowalające właściwości estetyczne, niskie koszty produkcji oraz łatwość obróbki laboratoryjnej. Najistotniejszą wadą tej żywicy jest mała wytrzymałość mechaniczna, która często prowadzi do złamań użytkowanych protez3-8). Proces naprawy uzupełnień protetycznych w zależności od rodzaju i rozległości uszkodzenia może być wykonywany metodą bezpośrednią (w jamie ustn[...]

 Strona 1