Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Ślęzak"

Impact of fuel vapor pressure on emissions of non-methane volatile organic compounds from transport vehicles Wpływ prężności par benzyny na emisję nie-metanowych lotnych związków organicznych z pojazdów transportowych DOI:10.15199/62.2016.5.27


  A review, with 12 refs., of sources of gas emissions (non combusted fuel components, fuel vapors during storage and tankage). Scharakteryzowano źródła emisji NMVOC (non-methane volatile organic compound) począwszy od rafinerii poprzez bazy paliw do stacji paliw oraz źródła tej emisji w samym pojeździe samochodowym. Podano obecne wymagania na lotność benzyny w okresie letnim, przejściowym i zimowym. Oceniono wpływ zwiększenia prężności par benzyny z 60 do 69 kPa na emisję NMVOC w teście SHED (sealed house for evaporative determination) i w procesie tankowania pojazdu na stacji paliw. Lotne związki organiczne VOC (volatile organic compounds) to grupa związków1), które (i) z łatwością przechodzą w postać pary lub gazu, (ii) charakteryzują się wysoką prężnością par i niską rozpuszczalnością w wodzie, oraz (iii) których temperatura wrzenia pod normalnym ciśnieniem mieści się w zakresie 50-250°C. VOC występują jako produkty uboczne w wielu procesach przemysłowych, są emitowane przez transport drogowy i stanowią źródło zanieczyszczeń środowiska. Dyrektywy2, 3) transponowane rozporządzeniem w sprawie standardów emisyjnych z instalacji4) definiują VOC jako każdy związek organiczny, który w temp. 293,15 K ma prężność par nie mniejszą niż 0,01 kPa, lub posiada analogiczną lotność w szczególnych warunkach użytkowania. VOC oznacza każdy związek zawierający co najmniej 1 atom węgla i 1 lub większą liczbę atomów wodoru, halogenów, tlenu, siarki, fosforu, krzemu lub azotu, z wyjątkiem tlenków węgla i węglanów lub diwęglanów nieorganicznych. Szczególnie duże znaczenie ma wtórne zanieczyszczenie substancjami powstającymi w wyniku reakcji chemicznych, jakie zachodzą w środowisku z udziałem VOC. W taki sposób powstaje np. ozon troposferyczny. Przyjmuje się, że prekursorami ozonu są przede wszystkim tlenki azotu i VOC, a ich listę zamieszczono w dyrektywie5). Na rys. 1 przedstawiono dane dotyczące całkowitej emisji NMVOC (non methane volatile[...]

Evaluation of the impact of the ethanol content in gasoline on emissions of non-methane volatile organic compounds from transport vehicles Ocena wpływu zawartości etanolu w benzynach silnikowych na emisję nie-metanowych lotnych związków organicznych z pojazdów transportowych DOI:10.15199/62.2016.5.28


  A review, with 14 refs., of EU requirements for gasoline volatility and result of studies on Et-contg. gasoline vapor emission. Podano obecne wymagania na lotność benzyny w okresie letnim, przejściowym i zimowym. W literaturze podaje się, że zwiększenie prężności par benzyny spowodowane dodatkiem etanolu w ilości 4,7 oraz 9,7% wpływa na emisję NMVOC (non-methane volatile organic compounds) w teście SHED (sealed house for evaporative determination). Na podstawie analizy literatury stwierdzono, że dodatek etanolu w ilości ok. 10% (benzyna E10) nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych granic emisji par paliwa w teście SHED. Zawartość nie-metanowych lotnych związków organicznych NMVOC w benzynach silnikowych wpływa w istotny sposób na ich emisję do atmosfery1). Dodatek etanolu do benzyny silnikowej zwiększa zawartość NMVOC w tej benzynie oraz ich emisję do atmosfery. Szczególnie dużą wagę przywiązuje się do problemu smogu fotochemicznego, którego występowaniu sprzyja emisja związków NMVOC przyczyniających się tworzeniu ozonu. Podstawą prawną ochrony środowiska przed ozonem jest w Unii Europejskiej dyrektywa2). W dyrektywie tej VOC (volatile organic compounds) oznaczają wszystkie związki organiczne pochodzące z antropogenicznych i biogenicznych źródeł, inne niż metan, które są zdolne do produkowania utleniaczy fotochemicznych w reakcjach z tlenkami azotu w obecności światła słonecznego. Prekursorami ozonu są substancje mające udział w tworzeniu ozonu w warstwie przyziemnej. Przyjmuje się, że prekursorami ozonu są przede wszystkim tlenki azotu i VOC. Zdolność do tworzenia ozonu przez substancje chemiczne charakteryzują: potencjał tworzenia ozonu OFP (ozone-forming potential) oraz aktywność jednostkowa tworzenia ozonu SR (specific activity)3, 4). SR to stosunek masy tworzoneg[...]

 Strona 1