Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ZOFIA JAWORSKA-GALAS"

Koloidalny włóknisty wodorotlenek glinowy DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono właściwości i sposób otrzymywania włóknistego wodorotlenku glinowego. Wskazano na szereg możliwych zastosowań tego produktu. Wodorotlenki glinowe w formie zoli i żeli mają szerokie zastosowanie w przemyśle. Zazwyczaj stanowią one bezpostaciowe lub drobnokrystaliczne cząstki o kształcie sferoidów lub płytek. Gdy wielkość cząstek nie przekracza 100 nm, wówczas tworzą się roztwory koloidalne. Roztwory takie tworzą również włókniste wodorotlenki glinowe, których cząstki mają średnicę ok. 50 nm i długość kilkuset, a nawet kilku tysięcy nm. Taki kształt cząstek powoduje, że włókniste wodorotlenki glinowe wykazują wiele interesujących właściwości. N Rys. 1. Włóknisty wodorotlenek glinowy o cząstkach izolowanych Włóknisty wodorotlenek glinowy otrzymuje się przez ogrzewanie - w temp. 120-?-240oC i pod zwiększonym ciśnieniem - roztworów zasadowych soli glinu lub częściowo odwodnionych wodorotlenków glinowych w obecności kwasów1 W warunkach hydrotermalnych, w wyniku polimeryzacji, z zasadowych soli glinu powstają włókna o strukturze bemitu. W zależności od rodzaju surowców i parametrów syntezy otrzymuje się p[...]

Metoda wytwarzania sorbentów i nośników glinowych z technicznego gibsytu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodę wytwarzania z technicznego gibsytu wodorotlenków i tlenków glinu stosowanych jako sorbenty i nośniki katalizatorów. Metoda ta umożliwia otrzymanie produktów o dużej czystości, odpowiednim składzie fazowym i odpowiedniej teksturze oraz o dobrej wytrzymałości mechanicznej. Możliwe jest poprawienie stabilności termicznej tak otrzymanych nośników przez dodatek tlenków ziem a[...]

Postęp w syntezie cyjanowodoru metodq Andrussowa DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano aktywność katalizatorów PtRh na nośnikach ceramicznych w procesie syntezy IICN metodą Andrussowa. Katalizatory na nośnikach ceramicznych mogą wchodzić w skład złoża katalitycznego, co umożliwia zmniejszenie liczby siatek PtRh. Tego rodzaju złoże wykazuje dużą aktywność, a zastosowanie go we wspomnianym procesie syntezy HCN przyczynia się do obniżenia zużycia platynowców na jednostkę produkowanego cyjanowodoru. W przemyśle cyjanowodór otrzymuje się metodą Andrussowa z metanu, amoniaku i powietrza w obecności k a ta lizatora, którym są siatki platynowo-rodowe. Zużycie kosztownych metali z grupy platynowców skłania do doskonalenia metody i poszukiwania takich rozwiązań, które umożliwiłyby zmniejszenie strat tych metali z jednoczesnym zachowaniem dużej wydajności i selektywności proce su. - Pewną poprawę wydajności HCN można uzyskać, stosując powietrze wzbogacone w tlen ^ s ) lub niewielki dodatek związków siarki 4> 5>. Inny sposób poprawienia wskaźników procesu polega na użyciu siatek PtRh pokrytych cienką powłoką ceramiczną zawierającą zdyspergowane składniki aktywne. Modyfikowane w ten sposób siatki mają dużą aktywność, ulegają aktywacji w krótszym czasie, wykazują większą wytrzymałość mechaniczną, dzięki czemu wykorzystanie ich w omawianej syntezie cyjanowodoru przyczynia się do zmniejszenia strat platyny i rodu 6« 7>. Celem niniejszej pracy było zbadanie właściwości k a ta lizatora, w którym platynę i rod osadzono na nośniku ceramicznym. Chodziło także o sprawdzenie, czy takim k a ta lizatorem można zastąpić część siatek PtRh. Wiadomo, że katalizatory składające się z platyny osadzonej na nośniku ceramicznym wykazują dużą aktywność w syntezie cyjanowodoru z metami i amoniaku. Reakcja ta jest silnie endotermiczna. Prowadzi się ją w temp. 1150-M200°C, a potrzebne ciepło jest dostarczane przep[...]

 Strona 1