Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Marzena Wiener"

Effect of preparation method on activity of a skeletal nickel catalyst Zależność aktywności niklowego katalizatora szkieletowego od sposobu jego preparatyki DOI:10.12916/przemchem.2014.1898


  Ni-Al (1:1) alloy was prepd. by smelting components at 1453°C. The alloy was annealed at 300-1000°C for 4-12 h, leached with aq. NaOH soln. at 80-100°C for 3.5 days and then tested for catalytic activity in hydrogenation of maleic acid. The Ni catalyst made of an Ni-Al alloy annealed at 500°C for 12 h showed the highest catalytic activity. Zbadano wpływ sposobu preparatyki niklowego katalizatora szkieletowego na jego aktywność w procesie uwodornienia kwasu maleinowego do kwasu bursztynowego, mierzoną zmianami potencjału elektrody platynowej. Na podstawie danych doświadczalnych wykreślono zależności potencjału elektrody platynowej w funkcji temperatury i czasu wyżarzania katalizatora. Stwierdzono, że wzrost temperatury wyżarzania obniża, a zwiększenie czasu wyżarzania zwiększa aktywność niklowego katalizatora szkieletowego w analizowanym procesie. Sposób wytwarzania w istotny sposób wpływa na właściwości otrzymanych katalizatorów1). W pracy przeanalizowano wpływ preparatyki katalizatora niklowego na jego aktywność w procesach uwodornienia, w których to ze względu na łatwość adsorpcji wodoru na powierzchni niklu, niską cenę, dostępność i mniejszą wrażliwość na działanie trucizn niż w przypadku platyny czy palladu, ten rodzaj katalizatora jest często stosowany2, 3). Bazę dla przygotowania katalizatorów niklowych stanowi stop Raneya otrzymywany poprzez stopienie aluminium i niklu w równych proporcjach. Z otrzymanego stopu aluminium zostaje wymyte alkaliami, a nikiel pozostaje w postaci rozdrobnionej3). Otrzymany katalizator jest odpornym mechanicznie katalizatorem szkieletowym o postaci gąbczastej, czarnej masy. Jego charakterystyczną cechą jest luźna struktura i silnie rozwinięta powierzchnia właściwa, spowodowana siecią porów znajdujących się w całej objętości4). Dzięki temu ułatwiony jest kontakt adsorbentu z adsorbatem, co jest szczególnie i[...]

Effect of the Raney alloy composition on activity of a skeletal nickel catalyst Wpływ składu stopu Raneya na aktywność niklowego katalizatora szkieletowego DOI:10.15199/62.2015.12.28


  Ni-Al alloys were prepd. by smelting the components, annealed at 600-1250°C, leached with aq. NaOH soln. at 80- 100°C and then tested for catalytic activity in hydrogenation of maleic acid. The increase in the Ni:Al mass ratio resulted in a decrease both in the activity of the catalyst and in the initial electrochem. potential value of the indicator electrode. Przeanalizowano wpływ składu stopu Raneya, otrzymanego przez stopienie aluminium i niklu występujących w różnych proporcjach masowych, z którego aluminium zostaje wymyte alkaliami, a nikiel pozostaje w postaci rozdrobnionej, na aktywność niklowego katalizatora szkieletowego w procesie uwodornienia kwasu maleinowego do kwasu bursztynowego. Jest to uzupełnienie wcześniejszych badań przeprowadzonych na szkieletowym katalizatorze niklowym, uzyskanym ze stopu Raneya otrzymanego przez stopienie równych mas aluminium i niklu, prezentowanych w pracy1). Wykazano, że wzrost zawartości aluminium w stopie zwiększa aktywność niklowego katalizatora w analizowanym procesie. Obecnie uważa się, że aktywną formą wodoru w procesie uwodornienia jest wodór atomowy. Aktywacja cząsteczki wodoru polega zatem na pełnym lub prawie pełnym zerwani[...]

Study on the Ni-Al2O3 catalysts activity in the hydrogenation of maleic acid Badanie aktywności katalizatorów Ni-Al2O3 w procesie uwodornienia kwasu maleinowego DOI:10.15199/62.2016.5.16


  Seven Ni/Al2O3 catalysts (Al content up to 10% by mole) were prepd. by copptn. from aq. solns. of Al(NO3)3 and NiCO3·2Ni(OH)2, calcination at 600°C for 2 h and redn. with H2. The catalysts were used for hydrogenation of maleic acid to study their catalytic activity. The catalyst with Al content 1% by mole showed the highest catalytic activity. Zbadano wpływ zawartości aluminium na aktywność katalizatorów Ni-Al2O3 w procesie uwodornienia kwasu maleinowego. Aktywność katalityczną mierzono metodą potencjometryczną. Najwyższą aktywność katalityczną wykazywał katalizator zawierający 1% mol. Al. Stwierdzono obniżenie aktywności badanych katalizatorów ze wzrostem temperatury procesu uwodornienia. Szybkość katalitycznego uwodornienia kwasu maleinowego zależy zarówno od stężenia zaadsorbowanych cząsteczek tego kwasu, jak i stężenia zaadsorbowanych atomów wodoru1). W przypadku katalizatorów będących ciałami stałymi ich powierzchnia jest zawsze niejednorodna i charakteryzuje się określoną porowatością o wymiarach molekularnych. Od tej niejednorodności powierzchni zależy obecność centrów aktywnych. Atomy znajdujące się na szczytach molekularnych wzniesień są słabiej związane z pozostałymi atomami ciała stałego i dlatego wykazują większą zdolność do adsorpcji cząsteczek gazu2, 3). W procesie adsorpcji wierzchołki kryształów są więc najaktywniejsze, atomy rozmieszczone na krawędziach ścian kryształów wykazują niższą aktywność w tym procesie, a atomy tworzące elementy powierzch-ni płaskiej są praktycznie nieaktywne. Maksymalna liczba centrów aktywnych przypadająca na jednostkę powierzchni ograniczona jest więc powstawaniem centrów adsorpcyjnych. Cząsteczki znajdujące się na mniej aktywnych elementach charakteryzują [...]

 Strona 1