Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Radosław Wilka"

Metoda utylizacji odchodów hodowlanych i odpadów poubojowych w intensywnym chowie gęsi na nawozy mineralno-organiczne


  Opracowano metodę wytwarzania nawozu mineralno- organicznego z odpadów poubojowych oraz modyfikowanego podłoża, na którym odbywa się chów gęsi. W celu ograniczenia strat składników nawozowych zawartych w pomiocie drobiowym, podłoże wybiegu uformowano z węgla oraz mieszanki węgla z magnezytem. Nasycone odchodami hodowlanymi podłoże higienizowane jest dodatkiem kwaśnego mineralizatu uzyskanego w procesie działania kwasem siarkowym na odpady poubojowe z ubojni gęsi. Zbadano właściwości sorpcyjne podłoży. Odpady poubojowe roztwarzano w stężonym kwasie siarkowym. Skład nawozu korygowano dodatkiem popiołu ze spalania biomasy, a także poprzez dodatek nawozów mineralnych i mikroelementów w proporcjach wynikających z potrzeb uprawowych roślin. W badaniach polowych przy uprawie kukurydzy i gorczycy oceniano właściwości nawozowe wytworzonych produktów. Metoda redukuje emisyjne straty związków azotu w chowie gęsi do at- Małgorzata Mironiuka, *, Henryk Góreckia, Helena Góreckaa, Zbigniew Dobrzańskib, Katarzyna Chojnackaa, Radosław Wilka, Piotr Rusekc, Urszula Sienkiewicz-Cholewad aPolitechnika Wrocławska; bUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; cInstytut Nawozów Sztucznych, Puławy; dInstytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy Metoda utylizacji odchodów hodowlanych i odpadów poubojowych w intensywnym chowie gęsi na nawozy mineralno-organiczne Method for utilization of manure and slaughter wastes in intensive geese breeding as mineral-organic fertilizers Prof. dr hab. inż. Henryk GÓRECKI w roku 1970 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Jest kierownikiem Zakładu Chemii dla Rolnictwa w Instytucie Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych tej uczelni. Od 2005 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nauki w Ministerstwie Edukacji i Nauki, będąc jednocześnie przewodniczącym Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki. Specjalność - technologia nieorganiczna, techn[...]

 Strona 1