Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz Łukaszewskia"

Wybrane aspekty elektrochemiczne absorpcji oraz utleniania wodoru w/na stopach palladu z rodem, platyną i złotem

Czytaj za darmo! »

Omówiono wyniki badań elektrochemicznej absorpcji i utleniania wodoru zaabsorbowanego w Pd oraz jego dwu- i trójskładnikowych stopach z innymi metalami szlachetnymi (Rh, Pt, Au) otrzymanych w postaci cienkich warstw osadzanych elektrochemicznie na podłożu złotym. Przedstawiono wpływ grubości i składu stopu na potencjał piku utleniania zaabsorbowanego wodoru w eksperymencie chronowoltamperometrycznym oraz czas potrzebny do całkowitego nasycenia elektrody wodorem i jego usunięcia w eksperymencie chronoamperometrycznym. Stwierdzono, że dodatek do palladu metali nieaktywnych w procesie absorpcji wodoru, takich jak Rh, Pt i Au wpływa korzystnie na kinetykę absorpcji i desorpcji wodoru oraz na efekt histerezy. Thin layers of Pd and its binary and ternary alloys with Rh, Pt and/or Au were deposited onto an Au substrate by electrolysis from aq. solns. of PdCl2, RhCl3, H2PtCl6 and HAuCl4 (in presence of HCl). The layers produced were studied for kinetics of H electrosorption and desorption. The addn. od alloying elements resulted in decreasing the oxidn. potential of absorbed H, shortening the satn. and desorption times, as well as reducing the hysteresis effect. Ciągły wzrost zapotrzebowania na energię w dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się świecie sprawia, że konieczne staje się poszukiwanie nowych jej źródeł. W ostatnich latach duże zainteresowanie budzą dwie koncepcje, w istocie znane i rozważane już od dawna, a mianowicie związane z wykorzystaniem wodoru oraz ogniw paliwowych. Pomysł wykorzystania ogniw paliwowych jako źródeł energii pochodzi jeszcze z XIX w. i wiąże się z rozważaniami Davy’ego i pionierskimi doświadczeniami Grove’a. Od tego czasu rozwinięto wiele koncepcji elektrochemicznego utleniania różnych paliw, z których część zrealizowano w praktyce. Jednak do tej pory ogniwa paliwowe wciąż nie są jeszcze tak powszechnie używane, jak chociażby ogniwa pierwotne lub akumulatory. Fakt ten wiąże się z li[...]

Palladium alloys with rhodium and ruthenium as hydrogen-absorbing materials with high absorption capacity Stopy palladu z rodem i rutenem jako materiały absorbujące wodór o dużej pojemności absorpcyjnej DOI:10.15199/62.2015.3.5


  Binary Pd alloys were prepd. by electrodeposition from baths containing PdCl2, RhCl3 or RuCl3 and HCl on Au wire substrate and used for H2 electrosorption in acidic soln. The Pd-rich alloys (Rh or Ru contents 7.4% at. or 0.7% at., resp.) showed higher H2 absorption capacities the Pd alone (by 13% and 20%, resp.). This fact was explained by a favorable electronic effect due to alloy formation. The alloys with adsorbed H2 can be used as electrode materials for electrochem. capacitors with the parameters typical for faradaic supercapacitors. Omówiono wyniki elektrochemicznych badań absorpcji wodoru w dwuskładnikowych stopach palladu z rodem i rutenem. Wykazano, że maksymalna ilość wodoru zaabsorbowanego w bogatych w Pd stopach Pd-Rh i Pd-Ru jest, odpowiednio, o ok. 13 i 20% większa niż w czystym Pd. Największą zdolność absorpcyjną mają stopy zawierające w głębi ok. 7% at. Rh lub 1% at. Ru. Zachowanie to można wytłumaczyć korzystnym efektem elektronowym wskutek utworzenia stopu. Układy Pd-Rh i Pd-Ru z zaabsorbowanym wodorem mogą być wykorzystane jako materiały elektrodowe do superkondensatorów elektrochemicznych charakteryzujących się wartościami pseudopojemności oraz mocy i energii właściwej porównywalnymi z parametrami innych superkondensatorów typu faradajowskiego. aUniwersytet Warszawski; bInstytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego, Warszawa Urszula Kossa, Katarzyna Hubkowskaa, Mariusz Łukaszewskia, Andrzej Czerwińskia,b,* Palladium alloys with rhodium and ruthenium as hydrogen-absorbing materials with high absorption capacity Stopy palladu z rodem i rutenem jako materiały absorbujące wodór o dużej pojemności absorpcyjnej DOI: 10.15199/62.2015.3.5 Mgr Katarzyna HUBKOWSKA-KOSIŃSKA w roku 2010 ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest doktorantką na tym wydziale. Specjalność - elektrochemiczne źródła energii. Mgr Urszula KOSS w roku 2009 ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwer[...]

 Strona 1